www.snlp.ro Web analytics

ANP decide: 304+407=569. Decizia anului!

1102850 victory_sign_2Directorul general al ANP si-a asumat raspunderea si a semnat decizia 569/28.06.2012 privind regimul muncii suplimentare efectuată de către personalul din sistemul administraţiei penitenciare, al muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează. Fostele decizii 304 si 407 sunt ansamblate si beneficiaza de noi precizari in cadrul acestui nou act. De aici si calculul ciudat din titlu.

Poate cel mai „muncit” act administrativ emis de ANP, in mod sigur decizia 569/2012 este documentul care a starnit cele mai multe sedinte si divergente din ultimul timp. Este o decizie lucrata cu sindicatele dar care s-a bucurat totodata de o interpretare pozitiva a directiei juridice din ANP. Nu omitem sustinerea ministerului, care a facut posibila o asumare a actului chiar pe fond de divergenta pentru ca, trebuie spus, nu toate directiile din ANP au sustinut aceasta varianta de interpretare, iar parerile contrare au venit din partea unor segmente esentiale ale ANP. De ce economicul si resursele din ANP au inteles sa adopte o opinie distincta, este un alt subiect pe care in mod sigur il vom mai dezbate.

SNLP va incerca sa consolideze punctul de vedere conform caruia tipurile diferite de munca atrag tipuri diferite de compensare in legatura cu care legislatia muncii nu prevede ca se exclud reciproc, initiand intalniri sau solicitand puncte de vedere de la expertii in domeniu. Opiniile specialistilor in spete similare orienteaza spre o astfel de interpretare desi in materie exista mai mult pionierat decat practica concreta.

Punctele de vedere transmise de unitati au oscilat intre a sustine si a desfiinta proiectul dar au oferit si cateva idei pentru viitor. Am fost poate surprinsi de opiniile putem sa le numim dure ale unor directori care apreciaza ca lucrul in ture ii exonereaza pe ei ca angajatori de orice obligatii in ce priveste compensarea timpului de munca care nu este definit sau evidentiat ca munca suplimentara. Nu vom insista cu alte detalii la acest moment ci ne vom multumi sa postam decizia si aceasta informare scurta.

Nota in completare: am fost informati ca a existat si o conditie la asumarea deciziei, respectiv monitorizarea atenta a efectelor acesteia in urmatoarele 3 luni, perioada care poate fi deciziva in definitivarea cadrului aplicabil pe viitor in sistemul nostru.

 

D E C I Z I A 

Nr. 569 / 28.06.2012 

privind regimul muncii suplimentare efectuată de către personalul din sistemul administraţiei penitenciare, al muncii prestate în zilele de repaus săptămânal,

de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 

            Având în vedere procesul verbal încheiat în data de 08.02.2012 între Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi organizaţiile sindicale reprezentative înregistrat sub nr. 23340/09.02.2012;

            În vederea stabilirii unui cadru unitar pentru evidenţierea şi compensarea cu timp liber corespunzător a muncii suplimentare efectuate de către personalul din sistemul administraţiei penitenciare, a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, a muncii prestate în zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;

            Luând în considerare dispoziţiile din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată, ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi cele ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobat prin O.M.J. nr. 2003/C/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Emite prezenta

D E C I Z I E

 

Capitolul I. Termeni şi principii

Art. 1

În înţelesul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Ttml = total timp de muncă lucrat conform prezenţei din pontaj (exclusiv compensare Ts, Tsl și/sau Trs)

Ts = muncă suplimentară

Tsl = muncă în zile de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează

Trs = muncă în zile de repaus săptămânal

Cs = compensare Ts

Csl = compensare Tsl

Crs = compensare Trs

Fti = fondul de timp individual

Ftl = fondul de timp al lunii stabilit ca număr de zile lucrătoare din lună x 8 ore

Fta = fondul de timp corespunzător zilelor absente de la serviciu (concedii de odihnă, concedii medicale, concedii de studii şi cursuri stabilite ca număr de zile lucrătoare de absenţă x 8 ore, precum şi orele efective de compensare Ts, Tsl şi /sau Trs şi învoire cu plată).

Sporuri de prezență = drepturi care se acordă numai pe perioada prezenţei efective în locurile de muncă prevăzute cu anumite sporuri (radiaţie electromagnetică, etc).

Art. 2.

(1) Munca suplimentară efectuată de către personalul din sistemul administraţiei penitenciare, munca prestată în zilele de repaus săptămânal, precum şi munca prestată în zile de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, reprezintă situaţii care generează modalităţi diferite de compensare, natura drepturilor pentru fiecare dintre aceste tipuri de compensare fiind distinct reglementată de legislaţia aplicabilă.

(2) Evidenţa tipurilor de muncă enumerate în alin. (1) se va realiza distinct în pontaj, în vederea stabilirii modalităţilor de compensare, care nu se exclud reciproc în cazurile în care se constată existenţa simultană a condiţiilor specifice fiecărui tip de muncă.

(3) În cazurile în care se constată existenţa simultană a condiţiilor specifice fiecărui tip de muncă, sporurile de prezenţă vor fi acordate numai la compensarea Ts, dacă acest lucru nu s-a realizat în luna în care a fost prestată munca.

(4) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentei decizii, va fi realizată o machetă de pontaj care se va utiliza în toate unităţile penitenciare, urmând instruiri periodice ale salariaţilor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniile planificării şi pontării muncii.

Capitolul II. Regimul muncii suplimentare

Art. 3.

(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă este considerată muncă suplimentară.

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

(3) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, având dreptul la compensarea muncii suplimentare, potrivit legii.

Art. 4.

(1) Munca suplimentară poate fi prestată numai dacă efectuarea ei a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se putea depăşi 180 de ore anual.

(2) În cazuri excepţionale, se poate aproba efectuarea muncii suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite.

(3) La nivelul fiecărei unităţi, şefii de structuri propun motivat cazurile de excepţie care conduc la efectuarea de muncă suplimentară peste baremul de 180 de ore anual, care se aprobă de ordonatorul de credite.

(4) Nu se consideră muncă suplimentară timpul destinat pentru efectuarea următoarelor activităţi ce fac parte din atribuţiile personalului din sistemul administraţiei penitenciare: situaţiile de catastrofe, calamităţi, exerciţiile de alarmare, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadări, părăsiri ale locurilor de deţinere sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în unităţile de penitenciare.

Art. 5.

(1) Munca suplimentară (Ts) se compensează (Cs) prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

(2) Compensarea acordată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se include în Fta şi reprezintă timp liber plătit potrivit condiţiilor în care a fost prestată munca suplimentară (inclusiv sporuri de prezenţă).

(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

(4) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (3), se stabileşte prin negociere, în cadrul acordului/contractului colectiv de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Capitolul III. Regimul muncii prestate în zilele de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează 

Art. 6.

(1) Zilele de sărbătoare legală sunt cele stabilite în Legea nr. 53/2003 republicată.

(2) În sistemul administraţiei penitenciare, ziua de 29 iunie a fost stabilită prin negociere colectivă ca zi liberă plătită, regimul acestei zile fiind similar cu acela al zilelor de învoire.

Art. 7.

(1) Personalul care lucrează în zilele de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează (Tsl), beneficiază de compensarea (Csl) cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

(2) Compensarea acordată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se include în Fta şi reprezintă timp liber plătit (exclusiv sporuri de prezenţă).

(3) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Capitolul IV. Regimul muncii prestate în zilele de repaus săptămânal

Art. 8.

(1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

(2) Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în schimburi, repausul săptămânal se acordă în primul interval de 48 de ore consecutive din săptămână, interval în care salariatul nu este planificat în serviciu.

(3) În situaţia în care se prestează activitate în repausul săptămânal, aşa cum a fost definit el pentru fiecare categorie de funcţii (administrativ/ture/alte forme de program atipic) funcţionarii publici cu statut special vor beneficia de un spor la salariu conform prevederilor art. 45 alin. (4) lit. b din Legea nr. 293/2004, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Având în vedere faptul că, în sistemul penitenciar, schimburile operative sunt planificate in serviciu în două tipuri de programe de lucru, stabilirea repausului săptămânal prin regulament intern se realizează astfel:

a) pentru programul 12/24-12/48: repausul săptămânal se acordă în primul interval de 48 de ore consecutive (timp în care salariatul nu este planificat în serviciu) din cursul săptămânii respective;

b) pentru programul 12/24 (4 ture) – 48: repausul se acordă în primul interval de 48 de ore consecutive (timp în care salariatul nu este planificat în serviciu), imediat ulterior încheierii celei de a 4-a ture de serviciu din săptămâna respectivă.

(5) În anul 2012, munca prestată în perioada de repaus săptămânal se compensează (Crs) cu timp liber în condiţiile legislaţiei aplicabile.

(6) Şefii de structuri vor lua măsuri în vederea evitării stabilirii unor sarcini personalului din schimburile operative, în perioada de repaus săptămânal.

Capitolul V. Dispoziţii finale

Art. 9.

În anul 2012, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Art. 10.

În cazul categoriilor de personal pentru care, durata programului normal de muncă sau diferitele tipuri de muncă sunt stabilite prin dispoziţii legale specifice, se aplică aceste dispoziţii, evidenţierea muncii efectuându-se potrivit acestor reglementări.

Art. 11.

(1) Şefii de structuri desemnează persoana cu atribuţii de întocmire a fişelor individuale de evidenţă a tipurilor de muncă reglementate în prezenta decizie.

(2) Fişele individuale de evidenţă se păstrează şi se arhivează de către direcţia/serviciul/compartimentul emitent.

Art. 12.

(1) La nivelul fiecărei unităţi, până la data de 31 ianuarie, se elaborează un raport privind tipurile de muncă reglementate în prezenta decizie, efectuată la nivelul unităţii, pentru anul precedent.

(2) Raportul include date statistice privind munca efectiv prestată şi munca compensată cu ore libere.

(3) Raportul împreună cu eventualele recomandări cu privire la îmbunătăţirea activităţii printr-un management eficient al timpului/resurselor umane la nivelul unităţii,  se trimite Direcţiei Managementul Resurselor Umane până la data de 15 februarie.

(4) Direcţia Managementul Resurselor Umane împreună cu Direcţia Economico–Administrativă şi Direcţia Inspecţie Penitenciară, întocmesc un raport final pe baza analizei rapoartelor înaintate de unităţi, în funcţie de care se fac propuneri privind suplimentarea statului de funcţii şi încadrarea posturilor vacante după redistribuirea personalului între sectoarele de activitate.

Art. 13.

Înscrierea de date neconforme cu realitatea referitoare la prezenţa la programul de lucru/serviciu poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală.

Art. 14.

Cu prilejul inspecţiei generale sau controlului tematic se verifică aplicarea prezentei decizii în unităţile penitenciare.

Art. 15

Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării.

Art. 16

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia nr. 304/05.01.2012 şi Decizia nr. 407/24.02.2012.

Art. 17 Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate răspund de punerea în aplicare a prezentei decizii.

Document atasat

 

33 COMMENTS

 1. Domnule Presedinte,
  Constat si eu cu surprindere ca printre alte probleme,asta cu D569 e una cu o singura cunoscuta.Ca dvs vreti sa-i dati 3 necunoscute e..altceva!Totusi aveti idee cum se aplica sau…aplicam tot d407?
  Ma scuzati,dar aveti probleme cu concurenta?
  Cu respect,acelasi bun prieten,finu’Alecu

 2. Decizia 569 schimba radical lucrurile dar a starnit un vartej in interiorul ANP. DEA are interpretarea proprie si asta blocheaza tot. Sensul deciziei era separarea totala a tipurilor de compensare enumerate de tine si acordarea suprapusa, ceea ce a provocat explozii nervoase din parte unora si s-a finalizat cu studii de impact false, contrastudii si alte balarii. Eu stiu foarte clar ce vrea decizia sa spuna insa nu doresc sa va imping pe toti intr-o directie inca neconsolidata. Am dat drumul la o corespondenta directa cu MMFPS pe subiect si intentionez sa clarific aspectele unul cate unul.

  Pentru inceput, incredibil, dar imi este imposibil sa conving DEA ca 29 iunie are regim de zi de sarbatoare desi Codul muncii este clar cu privire la „alte zile libere”. Plecand de la acest simplu si minor aspect, toate calculele privind 29 iunie sunt date peste cap si apar situatii hilare. Lucram, lucram, lucram. Nu trece o zi fara 569.

 3. Stimati concetateni,
  Trecem prea usor peste lucrurile importante sau..constatam ca sint importante cind e prea tirziu.Eu am o „boala ” cu D569 si nu stiu s-o aplic.D-le Presedinte,dvs care ati initiat-o,imi puteti da 3 exemple?Asa cum ati procedat cu cele 3 inegalitati:Tsmai mare caTsl;ts mai mic ca tsl si ts=tsl. De fapt nici nu era nevoie de ea..V-am adresat mai multe intrebari si refuzati sa raspundeti.De ce?
  Cu respect,finu Alecu

 4. @Radu Hilohe
  – nu am pretins niciodata ca bagajul meu de cunostinte este prea voluminos sau ca stapanesc bine legislatia intr-un domeniu oarecare. Oricum nu au nici o legatura pseudonimul ( nu diminutivul !) sub care postez si cunostintele in materie de legislatie, iar daca cineva tine mortis sa ajunga la mine poate s-o faca,fara nici o problema…..
  Nu ma cunosti,dar poate ne vom intalni candva sa bem….un pahar de vin rosu 😀 …
  Nu m-ai deranjat deloc ,iar daca urarile au fost sincere ,e valabil si reciprok 😆 😆
  Sa (ne)auzim numai de bine…

 5. Domnule Presedinte,
  Doresc sa va adresez o noua intrebare:
  2)Prin aceasta „dubla compensare”, credeti ca la anul ,daca se vor plati sporurile de 100% si 75% ,cei care lucreaza la sarbatori si in repaus mai primesc aceste sporuri?Cum credeti ca era mai bine?

 6. Domnule Super(x)mann,
  Pacat ca numai numele va este bucovinean..dar caracterul de unde va este?Ptr curiosi ca dvs este o replica,asa ca trebuie sa stati..(pe site) s-o cititi!
  Cu stima, finu’Alecu si Nasul.

 7. PTR. XMANN
  Sunt un simplu lucrator,am probleme cu exprimarea,nu ma pot ridica la bagajul de cunostinte pe care il aveti dumneavoastra.
  Daca tot stapiniti bine tot ce se numeste legislatie.nu mai postati sub protectia unui diminutiv,la care se ajunge greu.
  Oricum va stiu destul de bine,nu are rost sa dam nasteri la discutii neprincipiale.
  Daca v-am deranjat,va rog sa ma scuzati,nu voi mai face nici un comentariu la postarile care va apartin.
  Sa fiti iubit si sanatos in acelasi timp.

 8. @Radu Hilohe
  citez aproximativ….”Umbra’ – cred ca a lucrat cu mine in perioada cand purta (m) ?? tinuta kaki….” de aici si posibila confuzie din partea mea…
  Alexandru avea o nelamurire legata de vechimea mea (si nu a lui R.H.) in sistem,si caruia ii raspund ca atunci cand am inceput sa „prestez”, destinele puscariilor patriei erau sub ‘patronajul’ generalului Chis,aflat in ultimul an de ‘mandat’… deci urmeaza sa-mi spuna el daca ‘a stat in (de ) paza ‘ 16 ani sau mai mult 😉 …
  Numele meu (nick-ul) este romanesc neaos 😀 ,mai precis de prin…. Bucovina 😀 😀
  Nu am nici cea mai mica inversunare impotriva celor din fsanp,iar „umbrei” ii mai dau uneori cate o replica firava 😆 , atunci cand consider ca sare calul…
  Nu ma intreseaza deloc cum a facut Stefan ‘recrutarea’ unei asemenea valori a sistemului si te-a adus pe calea cea dreapta de pe drumul pierzaniei…
  Spuneai ca cei din medical au peste 2000 de ore suplimentare,cate dintre ele ti-au fost ‘alocate’ pentru tratamentul gutei??Iar faptul ca acum „sanatos” fiind bei vodka la PET si alergi dupa ….baieti!!! nu sunt sigur ca e ‘de bine’…
  @finu`
  Nu te poti abtine 😀 ….daca tot esti la ‘faza pe statistici’ in ce priveste competitia ??!! dintre cele doua sindicate poate ne spui aici ( la SNLP) cati sunt ‘destepti’ cati ‘aroganti’ si cati ‘antipatici’…doar asa de curiozitate 😀

 9. Stimati concetateni,
  Am trecut peste euforia cu D 569 si constat ca nu rezolva unele probleme,motiv ptr care doresc sa fac unele comentarii:
  1)D569 nu difera mai deloc de D 407(cu normele ei de aplicare)
  2)Nu rezolva prea corect problema repausului saptaminal,in sensul ca el se suprapune peste timpul de „odihna” dupa cele 12 ore lucrate.Ce se intimpla cu cele 24 ore de repaus dupa munca de 12 ore? Devin ore suplimentare?Parca intra in contradictie cu CM!
  3)Art 8 al 3, parca e facut in dusmanie fata de turisti!Se creeaza impresia ca turistii sint interzisi de la repausul normal ,ptr ei parca n-ar exista aceste zile!Prin aceste mentiuni, la anul ei nu pot fi platiti cu spor de 100/100 ptr faptul ca lucreaza simbata si duminica
  4)La art 8 al 2 si 3 se contrazic,in sensul ca al 2 zice ca turistul nu este planificat in serviciu iar al 3 spune ca”in situatia in care presteaza activitate in repausul saptaminal”..Pai ..ori presteaza ori nu presteaza activitate?
  5)Daca turistul nu doreste in mod expres sa presteze ore suplimentare in luna in curs,dupa ce-si va indeplini Fti-ul va trebui inlocuit!
  Eu astept 3 luni sa vad ce se mai intimpla.

 10. Dle Radu dar de guta ati scapat ?ca ma chinuie si pe mine si mam saturat de colchicina

 11. da. felicitari lui stancovici ca nu o da cotita. dreptul a fost castigat inaintea lui cand dobrica si predoiu au acceptat punctul de vedere al sindicatelor si legea, in contextul framantarilor sociale. repet stancovici merita felicitat doar pentru ca mentine aceasta pozitie. in rest in carca lui mai sunt deciziile cu reprofilarea care seaca bugetul anp si implicit banii publici. pentru asta ar trebui sa plateasca altaturi de intreaga echipa

 12. Trebuie sa recunoastem ca au si ei 2 baieti destepti,Umbra si Urzica,chiar daca sint extrem de aroganti si antipatici

 13. Stimate d-le Radu Hilohe
  Si eu as vrea sa-i multumesc (d-lui Teoroc),dar nu mi-a dat niciun raspuns.Mi-a placut replica,sinteti nasicul lui Super(x)mann.Eu beau de toate,si vin ,si tuica si bere.
  Cu stima,finu’Alecu.

 14. daca tot se modifica 293 de ce nu s-au facut demersuri si cu decontarea chiriilor pentru cei care locuiesc la ANL, fiindca reglementarile privind situatia chiriasilor care locuiesc in locuinte alocate de la administratiile locale nu mai corespunde realitatilor. chiriile pentru acele locuinte erau modice iar multi din vechii chiriasi au devenit intre timp proprietari. si propuneri cu privire la ajutorul acordat pt achizitia de locuinte,cf 293 vechi! sau e mai important sa aducem iarasi in administratie ,magistrati la conducere! usl= pdl aceiasi…..!

 15. PTR.XMANN
  Ati inteles gresit,nu am fost niciodata la MAPN am crescut in curtea puscariei galatene.
  Umbra a facut scoala de maistri armurieri la MAPN, ulterior a fost repartizat la arma penitenciare.
  Probabil stiti ca anp-ul, nu are scoala de maistri militari.
  Legat de vechimea mea in sistem,sunt un mic catelus fata de dumneavoastra,am fost recrutat de la orfelinat de catre SNLP,cu ocazia sarbatorilor de iarna.
  Stefan va poate da detalii,de modul cum a decurs recrutarea
  La aceea vreme aveam guta,beam vin rosu si umblam dupa fete.
  De toate aceste vicii m-a lecuit Stefan,fapt ptr. care,nu pot decit sa-i multumesc.

 16. x-man! de ce esti inversunat cand auzi de FSANP!? Si eu fac parte dintr-un sindicat afiliat la federatie, dar nu vad nicio piedica in a colabora cu cei din SNLP si nu am sesizat nicio clipa un gest de rea vointa din partea d-lui Stefan cu care am dialogat intr-un mod extraordinar! si stie cine sunt si de unde vin! tu cine esti, ca numele tau nu prea suna romaneste, dar al naibii te pricepi in a corecta ?de ce esti ”rasist”? pt ca si ”umbra”, cine o mai fi si asta, este!?

 17. x man! am 22 de ani de puscarie si multi dintre acestia sunt in paza, poate mai multi decat ai tu in sistem! acordul, asa cum este ,cu bunele si relele lui ,precum si decizile 407 si prezenta nu stabileste un program specific de lucru si tot ceea ce generaza in materie de drepturi si obligatii numai pentru cei care lucreaza in ture. si un fpss care lucreaza in administrativ, sector vizite, medical oriunde altundeva, va beneficia de drepturi ale compensarilor in cazul in care lucreaza in zile de sarbatoare legala ori in repaus saptamanal. pentru admnistrativ, de ex, cel care va lucra in zile de sarbatoare sau repaus, o face in baza unei decizii zilnice in vederea recunoasterii drepturilor care decurg din aceasta. fisa postului este astfel intocmita ,incat atributiunile sa fie indeplinite in cadrul programului normal de lucru si nu in afara lui. cazurile de ,,forta majora,, precum unele situatii solicitate de cei de sus si cu anumite termene ,pot determina aducerea angajatului la serviciu in astfel de zile! un acord sa zicem al angajatului ca face ore suplimentare va genera si o decizie in acest sens.

 18. ce vrea sa spuns art 17 din decizie? daca in termen de 3 luni, analiza va evidentia drepturi in ,,exces,, dar reale, o vor prelucra putin, asa cum a incercat doamna Ioana cu adresa prin care obliga salariatul sa isi realizeze Fti si sa isi ia compensatele din timpul sau liber dar muncit suplimentar?

 19. Domnule Presedinte,
  Am citeva neclaritati si ,gradual, doresc sa
  va adresez unele intrebari:
  1)Daca angajatii de la schimburi dupa indeplinirea Fti nu -si dau acordul sa mai presteze ore suplimentare si din 26(27,28) ale lunii nu vin la serviciu, ce se intimpla?

 20. Felicitari celor din penitenciarul galatean,care a organizat cu mare grija si atentie,atit sedinta festiva din clubul unitatii,cit si masa festiva care a avut loc la gradina unitatii,unde organizarea a fost una de exceptie cu multi participanti,practic au635 participat toti cei care au vrut,si nu au fost putini.
  Mentionez faptul ca pe nimeni nu a costat nimic si au fost slava domnului.
  Evenimentele s-au desfasurat pe data de 28.06.2012.
  Mai precizez faptul ca atit schimbul de zi cit si cel de noapte nu au fost neglijati.
  Daca spusele mele nu corespund realitatii,rog pe oricare coleg sa ma contrazica,mai putin cei care au suportat fumul

 21. @alexandru
  Poti exemplifica cine sunt cei de la programul „de zi” care lucreaza ” in baza unor dispozitii ….”??
  @Radu Hilohe
  Am inteles (poate gresit) dintr-un comentariu al tau ca ai fost M.A(P)N-ist (posibil fost coleg cu „umbra” FSANp-ului 😀 ) si acum te dai mare fpss/pazist!
  Las-o mai moale, ca sunt destui care nu va au „la inima” pe voi cei proveniti din ….armata!!!
  De la P.S. in jos sunt total de acord cu tine…..
  LA MULTI ANI !!!!

 22. Pentru [b]alt agent[/b]:
  Nu, nu se plateste / nu avem nici prime de vacanta / ambele drepturi sunt suspendate prin lege tranzitorie anuala

  Pentru [b]un ofiter[/b]:
  Nu, nu a avizat

 23. Nu are domnul diector Stancovici nevoie de aprecierile mele, un simplu lucrator de penitenciare, dar se vede ce inseamna un absolvent al Academiei de Politie arma penitenciare care a inceput munca de jos, a trecut prin mizeria existenta in sistem, nu a cedat, a perseverat, a crezut ca se poate cu toata opozitia unora, chiar din jurul sau.

  Nu credeam in spusele sale, cu ocazia bilantului care a avut loc, unde am avut posibilitatea sa fiu ascultat, chiar daca se discuta pe un ton destul de ridicat de ambele parti.

  Adevaratii fpss s-au ridicat din pazistii sistemului,care stiu cu adevarat ce riscuri implica P.E.S. ppl-ilor.
  Oricum nu ne imbatam cu apa rece,dar asteptarile noastre ,au prins putin contur.

  Hai sa fim transanti,domnule director gen,alaturi de sindicate,fortati nota,legala dealtfel ptr. obtinerea sumelor care ni se datoreaza pe echipament.

  P.S–DOMNULE STANCOVICI,VREM BANII PE ECHIPAMENT IN LUNA IULIE,FITI TRANSANT ASA CUM ATI FOST CU INFIINTAREA SI PREGATIREA GRUPELOR DE INTERVENTIE.

  Sa nu uitati sa faceti diferenta dintre lipsa unui ppl si a unui sac de dero.

  Sacul de dero se cumpara facind cheta,dar lipsa unui ppl la apel,inseamna in mod obligatoriu,prezenta la parchet,a celui care a gresit.

  Va asteptam la Galati,dar nu vizita anuntata,ci prin surprindere la ore total nepotrivite

 24. Domnule Presedinte, doamna IOANA SERBAN si-a schimbat pozitia si a semnat aceasta decizie, pentru a-si mentine pozitia in ANP? Care a fost avizul dansei?

 25. In sfarsit s-a adeverit ca 407 a fost un fiasco! Ma bucur pentru castigul real de care se vor bucura baietii din paza! si cei de la programul de zi care lucreaza in baza unor dispozitii in zilele de sarbatoare sau de repaus saptamanal! pt ca ,nu-i asa, si pentru acestia compensarea nu reprezenta decat orele suplimentare efectuate in aceste zile!? Multi sunt aceia care cred ca sindicatele ,,doarme,, dar se vede treaba ca nu poti obtine ceva fara lupta si fara a avea intelegerea necesara din partea celor care ne conduc. nu e suficient sa fi doar sef, trebuie sa sti si pentru ce si cum sa fi! Bafta si la mai mare! se poate!

 26. Multumesc SNLP „GALBEN” sunt mandru ca am fost ,sunt si voi fi mereu membru intr-un asemenea sindicat. Pentru Stancovici si ehipa sa tot respectul meu,eu cred ca toti merita acest lucru. Cum spunea colegul meu,sa nu ai avizul DEA si totusi sa semnezi o asemenea decizie implica mult curaj,responsabilitate,respect si apreciere fata de cei pe care-i conduci. Stefan si tie iti transmit aceleasi ganduri de bine,mergi inainte „dusmanii mor”

 27. Este un cadou foarte frumos facut angajatilor din unitatile penitenciare, cu ocazia zilei festive de 29 iunie.Multumim si la multi ani tuturor cu aceasta ocazie.

 28. munca suplimentara se poate plati? ca de la boc incoace nu mai intelegem nimic din prime si alta drepturi financiare…..apropo, prima de vacanta se da?

 29. [quote name=”lucratorul de serviciu”]Are sange in instalatie Stancovici. Sincere felicitari, e barbat adevarat. Nu stiu cati ar fi semnat fara aviz pozitiv de la DEA. Acum s-a vazut valoarea si faptul ca cineva ne aprecieaza si pe noi cei care lucram de sarbatori. Langa Stancovici a venit Bejan, un ofiter cu experienta si cu coloana vertebrala.

  Daca mai era DG Bala reuseam prin anul 2013 sa discutam ceva din decizie ca o uita prin vreun sertar cu bilet de „inoportun” pe ea.[/quote]
  Un pazist adevarat, un coleg adevarat si un om adevarat.Merita toata stima noastra, cei ca el te fac sa-ti crape obrazul de rusine in fata lor si te impulsioneaza sa muncesti cu daruire.Speram sa mai ramana director general si sa o tina tot asa.

 30. Are sange in instalatie Stancovici. Sincere felicitari, e barbat adevarat. Nu stiu cati ar fi semnat fara aviz pozitiv de la DEA. Acum s-a vazut valoarea si faptul ca cineva ne aprecieaza si pe noi cei care lucram de sarbatori. Langa Stancovici a venit Bejan, un ofiter cu experienta si cu coloana vertebrala.

  Daca mai era DG Bala reuseam prin anul 2013 sa discutam ceva din decizie ca o uita prin vreun sertar cu bilet de „inoportun” pe ea.

 31. Asta DA decizie.Felicitari lui Stefan si intregii echipe care a lucrat la elaborarea acestui act.Felicitari si domnului director general Stancovici, pentru ca in pofida opozitiei unor importanti factori decizionali din A.N.P., a inteles ca trebuie sa recunoasca si sa acorde personalului drepturile ce i se cuvin pentru munca prestata in diferite conditii.Felicitari tuturor inca o data si toate cele bune intreg personalului din A.N.P. cu ocazia sarbatorii sfintilor apostoli Petru si Pavel.Numai bine si tineti-o tot asa.

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)