www.snlp.ro Web analytics

Proiect de modificare Legea nr. 293/2004

TABEL COMPARATIV – observatii SNLP

In continuare, aveti un tabel comparativ cu modificarile propuse de SNLP, precum si comentariile aferente, pe marginea proiectului de modificare a Legii 293/2004 republicata. 

Pentru operativitate, va rugam sa postati observatiile si comentariile dumneavoastra pe forumul SNLP.

Documentul in format PDF poate fi consultat aici.

Legea în vigoare

Propuneri de modificare

Observaţii

ART. 9

(2) Categoriile de funcţionari publici cu statut special se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:

a) chestor de penitenciare;

b) comisar şef de penitenciare;

c) comisar de penitenciare;

d) subcomisar de penitenciare;

e) inspector principal de penitenciare;

f) inspector de penitenciare;

g) subinspector de penitenciare.

B. Corpul agenţilor de penitenciare:

a) agent şef principal de penitenciare;

b) agent şef de penitenciare;

c) agent şef adjunct de penitenciare;

d) agent principal de penitenciare;

e) agent de penitenciare.

ART. I

Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

ART. 9

(2) Categoriile de funcţionari publici cu statut special se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:

a) chestor general de penitenciare;

b) chestor şef de penitenciare;

c) chestor principal de penitenciare;

d) chestor de penitenciare;

e) comisar şef de penitenciare;

f) comisar de penitenciare;

g) subcomisar de penitenciare;

h) inspector principal de penitenciare;

i) inspector de penitenciare;

j) subinspector de penitenciare.

B. Corpul agenţilor de penitenciare:

a) agent şef principal de penitenciare;

b) agent şef de penitenciare;

c) agent şef adjunct de penitenciare;

d) agent principal de penitenciare;

e) agent de penitenciare.

2

ART. 20

Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. Pentru celelalte funcţii de conducere, precum şi pentru funcţiile de execuţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile de penitenciare, se dispun, după caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unităţilor de penitenciare, potrivit competenţelor legale.

ART. 20

(1) Numirea în funcţie, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu pentru funcţiile de director general şi director general adjunct se dispune prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Numirea în funcţie, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu pentru funcţiile de conducere din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), precum şi pentru funcţiile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se face prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) Numirea în funcţie, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu pentru funcţiile de execuţie din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se face prin decizie a directorului unităţii.

4) Încetarea raporturilor de serviciu, pentru chestorii de penitenciare, indiferent de functia ocupata, se face prin decret prezidential.

3

ART. 21

Ofiţerii se numesc în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade faţă de cele pe care le au. Numirea ofiţerilor în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade faţă de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 21 – (1)Funcţionarii publici cu statut special pot fi numiţi pe funcţii cu un coeficient de ierarhizare al salariului de funcţie mai mic sau egal decât cel prevăzut în statul de organizare, potrivit competenţelor.

(2) Ofiţerii se numesc în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari faţă de cele pe care le au.

(3) Numirea în funcţii se face potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.

4

Art. 26

(1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea activităţii profesionale, funcţionarii publici cu statut special au dreptul de a avansa în funcţie şi în grad profesional conform prevederilor prezentei legi.

Art. 26

(1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea activităţii profesionale, funcţionarii publici cu statut special au dreptul de a avansa în categorie, în funcţie şi în grad profesional conform prevederilor prezentei legi.

5

Art.26

(2) Avansarea în funcţii publice vacante a funcţionarilor publici cu statut special, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, se face pe bază de concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare.

Art. 26 alin. (2)

Abrogat

Se regăseşte şi în 26 alin. (1) forma modificata coroborat cu art 31 alin. (1) forma modificata

6

Art. 26

(4) Avansarea în gradele profesionale se face de către:

a) Preşedintele României, pentru chestorul de penitenciare, la propunerea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;

b) ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, pentru ofiţerii din sistemul administraţiei penitenciare;

c) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru agenţii din sistemul administraţiei penitenciare.

Art. 26

(4) Avansarea în gradele profesionale se face de către:

a) Preşedintele României, pentru chestori de penitenciare, la propunerea ministrului justiţiei;

b) ministrul justiţiei, pentru ofiţerii din sistemul administraţiei penitenciare;

c) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru agenţii din sistemul administraţiei penitenciare.

7

Art. 26

(9) Funcţionarii publici cu statut special rezervişti din grupa de evidenţă „sistemul administraţiei penitenciare”, specialitatea „penitenciare”, cărora le-au încetat raporturile de serviciu ca urmare a pensionării, în condiţiile legii, pot fi avansaţi în gradul următor la propunerea asociaţiilor foştilor ofiţeri şi agenţi de penitenciare. Criteriile de avansare în rezervă în gradul următor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

Art. 26

Alin. (9) se abrogă.

Corelat cu art. 83 din proiect

8

ART. 27

Stagiul minim în gradele profesionale este:

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:

a) comisar şef de penitenciare 3 ani;

b) comisar de penitenciare 3 ani;

c) subcomisar de penitenciare 4 ani;

d) inspector principal de penitenciare 3 ani;

e) inspector de penitenciare 3 ani;

f) subinspector de penitenciare 4 ani.

B. Corpul agenţilor de penitenciare:

a) agent şef de penitenciare 4 ani;

b) agent şef adjunct de penitenciare 4 ani;

c) agent principal de penitenciare 4 ani;

d) agent de penitenciare 4 ani.

ART. 27

Stagiul minim în gradele profesionale este:

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:

a) chestor şef de penitenciare 2 ani;

b) chestor principal de penitenciare 2 ani;

c) chestor de penitenciare 2 ani;

d) comisar şef de penitenciare 3 ani;

e) comisar de penitenciare 3 ani;

f) subcomisar de penitenciare 4 ani;

g) inspector principal de penitenciare 3 ani;

h) inspector de penitenciare 3 ani;

i) subinspector de penitenciare 4 ani.

B. Corpul agenţilor de penitenciare:

a) agent şef de penitenciare 4 ani;

b) agent şef adjunct de penitenciare 4 ani;

c) agent principal de penitenciare 4 ani;

d) agent de penitenciare 4 ani .

9

ART. 28

(1) Acordarea gradelor profesionale următoare, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor şi în limita gradului maxim prevăzut pentru funcţia pe care o deţine funcţionarul public cu statut special.

(2) Funcţionarul public cu statut special cu gradul de comisar şef de penitenciare, care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei pe care o deţine sau într-o specialitate înrudită, este exceptat de la prevederile art. 26 alin. (7).

(3) Acordarea gradelor profesionale, în cadrul aceleiaşi categorii, se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile legale privind avansarea în gradul profesional.

NOU

(4) Acordarea gradului profesional la intrarea în corpul ofiţerilor se face de către ministrul justiţiei, iar acordarea gradului profesional la intrarea în corpul agenţilor se face de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

10

ART. 29

(1) Trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege.

(2) Acordarea gradului profesional de ofiţer agenţilor prevăzuţi la alin. (1) se face în funcţie de vechimea ca agent sau subofiţer în instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 29

(1) Avansarea în categorie a funcţionarilor publici cu statut special se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor de penitenciare.

(2) Acordarea gradului profesional de ofiţer persoanelor prevăzute la alin. (1) se face în funcţie de vechimea ca agent sau subofiţer în instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului.

11

ART. 30

(1) Funcţiile de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(2) În situaţia neocupării posturilor vacante prevăzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(3) Funcţiile de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs. Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel puţin 3 ani în sistemul administraţiei penitenciare.

(4) Funcţiile de conducere din sistemul administraţiei penitenciare, rămase vacante ca urmare a neocupării, în condiţiile stabilite la alin. (3), se ocupă prin concurs din sursă externă.

(5) În situaţia în care posturile rămân vacante, ca urmare a neocupării în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

ART. 30

Abrogat

12

ART. 31

Regulamentul privind ocuparea funcţiilor de conducere şi de execuţie se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*).

ART. 31 (1) Condiţiile privind avansarea în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin „Ghidul carierei”, care se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de avansare în funcţie, respectiv avansare în categorie, se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

13

ART. 36

Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la:

a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului***) şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;

d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii;

e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului****);

f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;

g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte situaţii, în condiţiile stabilite de lege;

h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului*); odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti;

i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială;

j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege;

k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului**);

l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;

m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;

n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

o) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

p) consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 36

Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la:

a) salariu lunar, a cărui compunere se stabileşte prin lege;

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniformă, echipament specific şi alocaţii pentru hrană, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d) asistenţă medicală şi psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate ;

e) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii;

f) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului;

g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului, precum şi pentru alte situaţii, în condiţiile stabilite de lege;

h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând sistemului administraţiei penitenciare, Ministerului Justiţiei sau altor instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

i) pensii, în condiţii stabilite prin lege;

j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege ;

k) decontarea cheltuielilor de transport:

– în cazul deplasării în interes de serviciu;

– în cazul mutării în alte localităţi;

– în cazul detaşării şi delegării;

– în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă, în limita a 70 km, dacă nici el şi nici soţul/soţia nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea;

– pentru concediul de odihnă aferent fiecărui an;

– în alte situaţii, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.

l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;

m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;

n) despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiţiei, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

o) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

p) asistenţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei .

14

ART. 44

(1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(2) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3) declaraţi „şef de promoţie” li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(3) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se conferă decoraţii potrivit legii.

(4) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific În Serviciul Armatei, îşi păstrează toate drepturile conferite de aceste ordine, dobândite anterior.

NOU

(5) Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se conferă Medalia de Excelenţă în Serviciul Penitenciar. Criteriile pentru conferirea medaliei se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

15

ART. 51

Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.

ART. 51

Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al gestionării fondurilor comunitare, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei .

16

ART. 56

Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeaşi ori în altă funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. Funcţionarii publici cu statut special mutaţi în interesul serviciului beneficiază de drepturile prevăzute în legea salarizării.

ART. 56

Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeaşi ori în altă funcţie publică , conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.

17

ART. 65

(1) Funcţionarii publici cu statut special nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă de 55 de ani.

(2) În mod excepţional, funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie cel mult 2 ani peste limita de vârstă prevăzută la alin. (1), la cerere, dacă starea sănătăţii le permite şi cu aprobarea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii subordonate.

ART. 65

(1) Funcţionarii publici cu statut special nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

(2) În raport cu nevoile de încadrare , funcţionarii publici cu statut special, pot fi menţinuţi în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani dacă starea sănătăţii le permite şi cu aprobarea ministrului justiţiei, a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii subordonate.

18

ART. 68

(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a îndatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară, dacă faptele nu atrag răspunderea penală sau contravenţională.

(2) Răspunderea penală, contravenţională, civilă sau, după caz, patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi îndatoriri de serviciu.

(3) Urmărirea penală a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, în condiţiile legii.

(4) Competenţa de a efectua urmărirea penală şi de a judeca în primă instanţă infracţiunile săvârşite de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare revine parchetelor de pe lângă tribunale şi tribunalelor – pentru infracţiunile comise de către agenţi de penitenciare, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi curţilor de apel – pentru infracţiunile comise de către ofiţeri până la gradul de inspector şef principal de penitenciare inclusiv, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – pentru infracţiunile comise de către inspectorii generali de penitenciare.

NOU

(5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute de art. 58, organele de urmărire penală şi instanţele de judecată au obligaţia de a comunica deîndată, instituţiei în care funcţionarul public cu statut special este încadrat, momentul începerii şi respectiv finalizării atât pentru faza procesuală a urmăririi penale, cât şi pentru aceea a judecăţii, precum şi soluţiile adoptate.

19

ART. 70

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu statut special sunt:

a) mustrarea scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 – 10% pe o perioadă de 1 – 3 luni;

c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;

d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;

e) revocarea din funcţia de conducere;

f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 70

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu statut special sunt:

a) mustrarea scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 – 10% pe o perioadă de 1 – 3 luni;

c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;

d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;

e) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare.

20

ART. 71

(1) La individualizarea sancţiunii disciplinare ce urmează a fi aplicată, se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a autorului abaterii, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare.

(2) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public cu statut special în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 74.

(3) Audierea funcţionarului public cu statut special se consemnează în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public cu statut special de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată.

(4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.

 

 

 

 

ART. 71

(1) La individualizarea sancţiunii disciplinare ce urmează a fi aplicată, se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a autorului abaterii, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare.

(2) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 70 lit. a) se aplică direct de către conducătorul unităţii, pentru personalul din subordine. Pentru conducătorii unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare competenţa de aplicare a sancţiunii mai sus menţionate revine şefului instituţiei ierarhic superioare.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), anterior emiterii actului administrativ de sancţionare, funcţionarul public cu statut special este audiat de către conducătorul unităţii, după efectuarea unei cercetări prealabile de către o persoană împuternicită să realizeze cercetarea.

(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 lit. b) – f) pot fi aplicate conform competenţelor, numai la propunerea comisiei de disciplină şi după audierea funcţionarului public cu statut special de către comisia de disciplină.

(5) Audierea funcţionarului public cu statut special se consemnează în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public cu statut special de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată.

(6) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la momentul când comisia de disciplină primeşte sesizarea, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.

21

ART. 72

Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 se aplică de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unităţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele prevăzute la art. 20.

ART. 72

Se abrogă

22

ART. 73

(1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competenţelor prevăzute la art. 72, care se comunică funcţionarului public cu statut special sancţionat, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.

ART. 73

(1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin act administrativ, emis de conducătorul instituţiei unde este constituită comisia de disciplină care a cercetat fapta, act care se comunică funcţionarului cu statut special sancţionat în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.

23

ART. 74

(1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, constituită prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*), are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi pe cele comise de funcţionarii publici cu statut special numiţi în funcţii de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director în sistemul administraţiei penitenciare. Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unităţile de penitenciare, cu excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale unităţii de penitenciare.

(2) Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*).

ART. 74

(1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiţiei, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicată persoanei în cauză.

(2) Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, constituită prin ordin al ministrului justiţiei, are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi pe cele comise de funcţionarii publici cu statut special numiţi în funcţii de director general şi director general adjunct în Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

(3) Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de director şi director adjunct în unităţile de penitenciare .

(4) Comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special, încadraţi în statele de organizare ale unităţii de penitenciare, cu excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(5) Comisia de disciplină are în componenţă 3 membri titulari, iar modul de organizare şi desfăşurare a activităţii acesteia se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

 

24

ART. 76

(1) Răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se angajează în următoarele situaţii:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, al unităţilor din subordinea acesteia;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru nerestituirea în termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu i se datorau şi care nu mai pot fi restituite în natură, precum şi a unor servicii ce i-au fost prestate în mod necuvenit.

(2) Repararea pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor de penitenciare în situaţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori de către directorii unităţilor de penitenciare a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin semnarea unui angajament de plată, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. Împotriva dispoziţiei de imputare personalul în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii. Dreptul de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

ART. 76

(1) Răspunderea patrimonială a funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se angajează în următoarele situaţii:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, al unităţilor din subordinea acesteia;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru nerestituirea în termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu i se datorau şi care nu mai pot fi restituite în natură, precum şi a unor servicii ce i-au fost prestate în mod necuvenit.

(2) Repararea pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor de penitenciare în situaţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori de către directorii unităţilor de penitenciare a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin semnarea unui angajament de plată.

(3) Dispoziţia de imputare şi angajamentul de plată constituie titluri executorii.

(4) Împotriva dispoziţiei de imputare personalul în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.

(5) Dreptul de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

25

ART. 83

(1) Evidenţa ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(2) Funcţionarul public cu statut special este obligat ca, în termen de 15 zile de la data încetării raportului de serviciu, să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea „penitenciare”, în raport de gradul militar echivalent gradului profesional avut la data încetării raporturilor de serviciu.

(3) Funcţionarii publici cu statut special luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti va iniţia procedura încheierii unui protocol cu Ministerul Apărării Naţionale în scopul înfiinţării grupei de evidenţă „sistemul administraţiei penitenciare”, specialitatea „penitenciare” pentru ofiţerii şi agenţii de penitenciare trecuţi în rezervă cu grade militare echivalente. Clasele de evidenţă în rezervă se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 83

Funcţionarilor publici cu statut special luaţi în evidenţă ca rezervişti li se echivalează gradele profesionale avute la data încetării raporturilor de serviciu cu grade militare, după cum urmează:

a) chestor şef de penitenciare – general-locotenent – cu trei stele;

b) chestor principal de penitenciare – general-maior – cu două stele;

c) chestor de penitenciare – general de brigadă – cu o stea;

d) comisar şef de penitenciare – colonel;

e) comisar de penitenciare – locotenent-colonel;

f) subcomisar de penitenciare – maior;

g) inspector principal de penitenciare – căpitan;

h) inspector de penitenciare – locotenent;

i) subinspector de penitenciare – sublocotenent;

j) agent şef principal de penitenciare – plutonier adjutant şef şi maistru militar principal;

k) agent şef de penitenciare – plutonier adjutant şi maistru militar cls. I;

l) agent şef adjunct de penitenciare – plutonier major şi maistru militar cls. a II-a;

m) agent principal de penitenciare – plutonier şi maistru militar cls. a III-a ;

n) agent de penitenciare – sergent major şi maistru militar cls. a IV-a.

26

ART. 84

Se proclamă ziua de 29 iunie „Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare”.

ART. 84

(1) Se proclamă ziua de 29 iunie „Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare”.

(2) Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare este zi liberă plătită.

SECŢIUNEA a 3-a

Sărbătorile legale

ART. 134

(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

– 1 şi 2 ianuarie;

– prima şi a doua zi de Paşti;

– 1 mai;

– prima şi a doua zi de Rusalii;

– Adormirea Maicii Domnului;

– 1 decembrie;

– prima şi a doua zi de Crăciun;

– 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

#B

(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

ART. 135

Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este obligatorie.

ART. 136

Prevederile art. 134 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

ART. 137

(1) Salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 135, precum şi la locurile de muncă prevăzute la art. 136 li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

(2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

ART. 138

Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere.

27

ART. II

La articolul 214 alineatul 1 din Codul de Procedură penală a României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

d) funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru infracţiunile constatate în timpul executării serviciului şi care au legătură cu activităţile specifice sistemului penitenciar.”

28

ART. III

Art. 239 alin. (5) din Codul Penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. 1 – 4 sunt săvârşite împotriva unui judecător sau procuror, organ de cercetare penală, expert, executor judecătoresc, poliţist, jandarm, militar ori funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, limitele pedepsei se majorează cu jumătate.

Propuneri SNLP

1

ART. 1

Prezenta lege reglementează Statutul funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 2

(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi constituie, în sensul prezentei legi, sistemul administraţiei penitenciare.

(2)

(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucuresti.

ART. 1

Prezenta lege reglementează Statutul funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 2

(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi constituie, în sensul prezentei legi, sistemul administraţiei penitenciare, grup de unitati cu acelasi obiect de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională.

(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei.

(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucuresti.

2

ART. 37

(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate încheia anual, în condiţiile legii, cu organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, acorduri colective care să cuprindă numai măsuri referitoare la:

a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă;

b) sănătatea şi securitatea în muncă;

c) programul zilnic de lucru;

d) perfecţionarea profesională;

e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.

(3) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici cu statut special nu sunt organizaţi în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, desemnaţi în condiţiile legii.

(4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile de penitenciare vor furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special informaţiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii.

ART. 37

(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate încheia, în condiţiile legii, acorduri colective la nivel de unitate si la nivelul grupului de unitati.

In conformitate cu Legea dialogului social, art 139.

Limitele de negociere in sectorul bugetar, precum si procedura, sunt clar prevazute in L 62/2011.

Prevederile ulterioare sunt inutile.

3

ART. 80

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) numit în funcţii publice, care nu îndeplineşte condiţiile minime de studii prevăzute la art. 9 alin. (1), beneficiază de un termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru definitivarea studiilor. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani, funcţionarii publici cu statut special nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de penitenciare vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenţilor de penitenciare le vor înceta raporturile de serviciu.

ART. 80

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) numit în funcţii publice, care nu îndeplineşte condiţiile minime de studii prevăzute la art. 9 alin. (1), beneficiază de un termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru definitivarea studiilor. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani, funcţionarii publici cu statut special nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de penitenciare vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenţilor de penitenciare le vor înceta raporturile de serviciu.

In conformitate cu cele discutate in cadrul Consiliului de conducere ANP din data de 1 iunie 2011

4

Alte observatii


[S1]Comentariu SNLP

Incorect gramatical: „egal decat…”

[S2]Comentariu SNLP Incorect gramatical: „egal fata de…”

[S3]Comentariu Mc Ciuc

In timp ce la corpul ofiterilor stagiul maxim in grad a scazut,, la corpul agentilor nu apare nici o schimbare. Se favorizeaza uo anumita categorie.

[S4]Comentariu BRAILA

Corpul ofiterilor cuprinde PREA MULTE GRADE DE CHESTOR, iar stagiul minim prevazut pentru avansarea chestorilor este deosebit de mic.In cazul agentilor nu pot fi micsorate macar unul sau doua stagii?Sau agentii trebuie sa astepte pensia pentru a obtine gradul maxim?Este o situatie cel putin discriminatorie.Poti avansa in gradele de chestor………..in jumatate din intervalul de timp prevazut la cele pentru agenti.

[S5]Comentariu SNLP

Se elimina / atentie la dezacord / HG ul prevede oricum acest aspect

[S6]Comentariu SNLP Avem si HG uri aplicabile

[S7]Comentariu SNLP

Se poate elimina

[S8]Comentariu TULCEA

Trebuie pastrate si premii, prime, prime de vacanta. Chiar daca legislatia salariala nu prevede pentru 2011, este posibil ca in viitor aceste drepturi sa redevina active. Nu trebuie sa le suprimam chiar noi.

[S9]Comentariu BRAILA

consider ca trebuie reformulat in totalitate, in sensul acordarii asistentei juridice prin AVOCAT in absolut toate situatiile ce tin de exercitarea atributiilor de serviciu nu doar cele penale.Sa nu uitam ca detinutii ne pot actiona si in instantele civile (spre exemplu pentru calomnie care a fost dezincriminata penal).Mai mult decat atat f.p.p.s. din cadrul A.N.P si unitatilor subordonate ar trebui sa fie pontati pe perioada cat se prezinta la organele judiciare din timpul liber pentru declaratii (cazul confiscarii telefoanelor mobile…….etc….), si in plus ar trebui sa beneficiem DE DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT IN ACESTE SITUATII.(incercati sa le prevedeti expres).

[S10]Comentariu SNLP

ATENTIE!

Art 51 a fost deja modificat prin L 284/2010. Este necesara corelarea. Nu se poate accepta o noua limitare prin OUG a domeniilor, alta decat cea prevazuta prin L 284/2010. Singura clarificare care se poate face prin OMJ este definirea sintagmei legatura directa/indirecta cu atributiile de serviciu

[S11]Comentariu SNLP

Formulare incerta / pentru ca un fpss dintr-o unitate sa poata fi mutat in aceeasi functie din alta unitate, ar insemna ca cele doua functii au o fisa a postului si un set de atributii identice / altfel cum stabilim ca este vorba despre aceeasi functie / mai degraga este vorba despre nivel similar sau diferit ori coeficient / inteleg ca se evita o rigidizare, dar…

[S12]Comentariu SNLP Ce reprezinta expresia?

[S13]Comentariu TULCEA

Nu este necesar. Nu se inchid portile daca pleaca CINEVA. Sa scolarizeze mai multi elevi si problema lipsei de personal se rezolva. ACASA CU GREII SISTEMULUI. Legea pensionarii are o perioada de tranzitie spre varsta de 60 de ani. Discriminare> persoanele care indeplinesc varsta standard de pensionare in 2011-2013 ar beneficia de 3-4 ani de prelungire, pe cand ceilalti din ce in ce mai putin.

[S14]Comentariu BRAILA

Expresia ,,in functie de nevoile de incadrare” cred ca priveste direct procentul de ocupare a functiilor prezazute in statele de organizare.In acest mod se permite mentinerea in activitate a celor ce au o varsta innaintata.Cred ca mai potrivita ar fi creearea posibilitatii reincadrarii fara concurs, dar cu AVIZUL CONFORM AL SINDICATELOR, a f.p.p.s ce au fost eliberati din functie din motive neimputabile.( tinand cont de demisiile cauzate de diminuarile salariale, situatiile celor pensionati medical care intre timp isi rezolva problemele…….si care pierd si pensia…..etc…)

[S15]Comentariu SNLP

Se inlocuieste cu:

„…, prin ordin sau decizie in conformitate cu art 20 din prezenta lege”

[S16]Comentariu BRAILA

Nu cred ca trebuie acceptat sub NICIO FORMA SAU PRETEXT ca directorii unitatilor sa poata aplica in mod direct vreo sanctiune disciplinara.Vom avea parte de multe abuzuri.Cu ce deranjaza o audiere din partea unei comisii? Detinutii sunt sanctionati de catre O COMISIE iar cadrele de un singur om?

[S17]Comentariu SNLP

Se pastreaza varianta in vigoare / textul a fost dezbatut pe larg in anul 2008 iar forma existenta a fost convenita cu ANP/MJ anterior / au fost prezentate argumente inclusiv din plan international / in cadrul negocierii, in contrapartida sindicatele au acceptat modificari la alte capitole / aplicarea directa a mustrarii va elimina aproape total comisiile de disciplina care si-au castigat cu greu identitatea in sistemul penitenciar / activitatea acestora poate fi perfectionata dar nu este sanatos sa fie anulata / toti sefii ierarhici vor aplica direct mustrare si vor evita comisiile / se redeschide poarta abuzurilor

[S18]Comentariu SNLP

Se elimina / se intentioneaza revenirea la disparutul ofiter cu cercetarea penala / acesta ce va face? va tine loc de comisie pentru o parte dintre abateri? ne intoarcem la obiceiurile militare?

[S19]Comentariu BRAILA

Nu numai ca descarcam Comisia de disciplina a A.N.P, dar cream posibilitatea ofiterilor ce detin aceste functii sa exercite presiuni asupra subordonatilor care sunt membrii ai comisiei…..sau a unor acte de razbunare ulterioare.

[S20]Comentariu SNLP

Descarcam comisia din ANP? J In principiu poate fi benefic din anumite puncte de vedere (costuri cu deplasarea, timp afectat, activitate mult mai putina la nivel central) dar pot aparea probleme la nivel de unitate unde ofiterii cu functii de conducere vor fi cercetati de subordonati.

[S21]Comentariu BRAILA

Componenta comisiilor de disciplina este una foarte echilibrata acum.Daca acceptam sa avem doar trei membrii……probabil sindicatele nu trebuie sa mai fie reprezentate acolo…………ori daca sunt sa fie reprezentate de un membru foarte docil si aservit conducerii.Este o alta prevedere care mi se pare INNACEPTABILA.

[S22]Comentariu SNLP

Asta ce mai este? Iar efectele legislatiei aplicabile functionarilor publici (HG 1344/2007)? 3 membri? Cum se intentioneaza impartirea? (1 director si 2 sindicate sau doar unul de la sindicate si acolo unde sunt mai multe sindicate isi vor scoate ochii?

[S23]Comentariu SNLP

Se adauga

(3) Personalului care lucreaza in ziua de 29 iunie i se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. (conform legislatiei muncii)

[S24]Comentariu Braila

Nu am vazut in proiectul de lege nicio prevedere care sa protejeze personalul de eventuale disponibilizari. Absolut niciuna.Sa dea bunul Dumnezeu sa nu ne trezim cu vreo surpriza neplacuta precum colegii de la M.A.I.
Nu este prevazuta nicio masura concreta de protectie nici pentru membrii alesi in organele de conducere a organizatiilor sindicale.In fosta lege 54 se prevedea ,, ca pe timpul exercitarii mendatului si la doi ani dupa incetare nu pot inceta raporturile de munca din motive neimputabile”.Legea 62/2011 a eliminat prevederea in mod deliberat nu ma indoiesc, dar nu a INTERZIS-O.Putem incerca o inserare in 293?
Nu crezi ca ar trebui prevazuta in 293 posibilitatea ca prin negociere sa beneficiem de zile libere platite pentru activitati sindicale.Nu toate organizatiile isi pot permite din punct de vedere financiar remunerarea celor care desfasoara activitati sindicale din timpul lor liber.”

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)