www.snlp.ro Web analytics

Anunt achizitie publica de servicii de audit financiar extern

Nr. 118/ID/7.05.2013

 Anunt achizitie publica de servicii de audit financiar extern

 In cadrul proiectului “Itinerariul Dialog ID” DACHI – 2012/104565 finantat prin Fondurile Norvegiene, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, declanseaza procedura de achizitie de „servicii de audit financiar extern” prin CERERE DE OFERTA

  • Valoare estimata totala a contractului: 15.768,72 lei inclusiv TVA (echivalent 3.600 euro la curs mediu BNR) 
  • Data limita de primire a solicitării clarificărilor: 09.05.2013, ora 10:00
  • Data limita de raspuns la clarificari: 09.05.2013, ora 18:00
  • Data limita de depunere a ofertelor: 10.05.2013, ora 12:00
  • Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 10.05.2013 ora 13:00, sediul contractorului, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, Bucuresti, sector 2, strada Maria Ghiculeasa nr.47 et.7 cam.710 cod postal 023761

CERERE DE OFERTA

Prin prezenta, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, anunta organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect: servicii de audit financiar extern cod CPV 79212100-4 in cadrul proiectului „Itinerariul Dialog ID”.

Persoana de contact: Adrian Neagoe, manager de proiect, telefon 0726.229.300

Documente atasate:

 

Nr. 124/ID/08.05.2013

Clarificari 08.05.2013

În conformitate cu prevederile Documentației de Atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de audit financiar extern prin cerere de ofertă, în cadrul proiectului “ITINERARIUL DIALOG ” CPV  79212100 – 4, publicăm răspunsul la solicitările de clarificare adresate:

Solicitare clarificări:

In anuntul dv.-fisa de date, sectiunea III.2.2, pozitia „persoane juridice”, nu include in mod explicit si alte persoane cu competente in audit( cabinete profesionale). Avand in vedere definitia persoanei fizice autorizate prevazute in OUG 44/2008, va rugam sa ne precizati daca la aceasta licitatie poate participa si un cabinet de audit care functioneaza in regim der persoana fizica autorizata si indeplineste conditiile specifice pentru executatrea unei misiuni de audit financiar cu exceptia certificatului Certificatului constatator emis de ONRC

Răspuns:

La procedura lansată pot depune oferte atât persoanele juridice cât și persoanele fizice autorizate. De altfel, în cadrul secțiunii invocate, unul dintre documentele solicitate este solicitată o declarație pe propria răspundere a auditorului financiar persoane fizice autorizate/ persoane juridice.

o declaraţie pe proprie răspundere a auditorului financiar persoane fizice autorizate/persoane juridice din care să rezulte că nu a fost sancţionat de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al CAFR în  ultimii 3 ani. – original

Referitor la prezentarea certificatului constatator emis de ONRC menționăm că acesta este un document obligatoriu, în sensul Ordinului Nr.1050 din 29 octombrie 2012, privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă” emis de Ministerul Afacerilor Europene.

De altfel, in OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, la art 7(1) este prevăzut că:

Persoanele fizice prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale.”

 

 

Nr. 125/ID/08.05.2013

 

Completare Clarificari 08.05.2013

Ținând cont de prevederile OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, art 3 (3) care prevede că (3)

“Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru activităţile prevăzute de Codul CAEN a căror desfăşurare în una dintre formele prevăzute de art. 4 nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.”

Având în vedere că activitatea de audit este reglementată prin OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări:

Auditorul financiar independent poate fi orice persoană fizică sau juridică înscrisă în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România înregistrată fiscal în România şi care deţine viza de membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România pe anul în curs.

Certificatul constatator emis de către ONRC va fi prezentat doar de către ofertanții persoane juridice. În cazul altor categorii de ofertanți, aceștia vor trebui să prezinte documente care să demonstreze îndeplinirea condițiilor specifice pentru executarea unei misiuni de audit financiar așa cum au fost ele solicitate în secțiunea III.2.2.

De asemenea facem precizarea că documentele pot fi prezentate în copie conform cu originalul.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)