www.snlp.ro Web analytics

Hotararea nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penit

  • HOTĂRÂRE Nr. 735 din 21 iulie 2010
  • pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
  • EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
  • PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 527 din 28 iulie 2010

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul utilizat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 2

(1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin determinarea stagiilor de cotizare şi punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiari şi stabilirea cuantumului fiecărei pensii.

(2) Documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării pensiilor sunt prevăzute în anexele nr. 1a, 1b şi 2.

(3) Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, documentele doveditoare se solicită de către aceştia prin centrele militare judeţene/zonale/de sector sau prin unităţile militare din care au făcut parte, după caz.

(4) Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din sistemul administraţiei penitenciarelor, documentele doveditoare se solicită de către aceştia de la ultima unitate din care au făcut parte sau de la structura de resurse umane a inspectoratelor generale/similare, în situaţia în care aceste unităţi au fost desfiinţate.

(5) Pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, la determinarea punctajului mediu anual se vor lua în calcul veniturile corespunzătoare funcţiei pe care acesta a fost încadrat în ţară.

(6) Documentele doveditoare obţinute în condiţiile alin. (3) şi (4) se depun de către beneficiari la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii de la care primesc drepturile de pensie.

(7) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează în ordinea înregistrării documentelor doveditoare la structurile de pensii, iar în lipsa acestora, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată, în funcţie de anul şi luna deschiderii dreptului la pensie.

ART. 3

La determinarea cuantumului pensiei recalculate se foloseşte valoarea punctului de pensie valabil la data încheierii procesului de recalculare.

ART. 4

(1) Stagiul de cotizare reprezintă vechimea în serviciu şi, după caz, vechimea în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine, la data începerii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8 – 10 din Legea nr. 119/2010.

(2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 va fi de 20 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

ART. 5

Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 se consideră a fi îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 6

(1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii.

(2) În situaţia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare solicitate de beneficiari structurilor prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4).

(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se aplică prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu au putut fi dovedite veniturile realizate lunar sau documentele doveditoare nu au fost depuse în termenul pentru recalculare prevăzut de lege, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.

(5) În perioada 1 aprilie 2001 – 1 august 2007, punctajelor anuale nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislaţia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă.

ART. 7

În situaţia pensiilor de invaliditate, stagiul potenţial acordat la stabilirea drepturilor de pensie până la data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010 se menţine şi pentru stabilirea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 78 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 8

Pensia de urmaş se stabileşte procentual din pensia recalculată la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 9

(1) Dacă din documentaţia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contribuţiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani şi luni de cotizare.

(2) În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile medii brute pe economie din perioadele respective.

(3) Dacă din documentaţiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

ART. 10

(1) Pensia de serviciu recalculată, potrivit Legii nr. 119/2010, poate fi modificată la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă date şi elemente, altele decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare.

(2) Drepturile de pensii recalculate potrivit alin. (1) se acordă astfel:

a) de la data de întâi a lunii următoare expirării procesului de recalculare, dacă cererea, împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă în termenul general de prescripţie;

b) din prima zi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii, după termenul prevăzut la lit. a).

ART. 11

Pensiile de serviciu ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată se recalculează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

ART. 12

(1) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pune la dispoziţia instituţiilor abilitate cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, gratuit, aplicaţiile informatice specifice.

(2) Aplicaţiile informatice prevăzute la alin. (1) urmează să fie adaptate specificului propriu de către instituţiile care efectuează recalcularea.

ART. 13

(1) Stabilirea pensiei recalculate se face prin decizie emisă de structurile de pensii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza recalculării, precum şi termenul în care poate fi introdusă contestaţia.

(2) Deciziile de pensie recalculată se comunică în scris beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.

ART. 14

(1) Împotriva deciziilor de pensie recalculate se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) Deciziile comisiilor de contestaţii pot fi atacate în instanţă, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 15

Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se autorizează entităţile implicate în acest proces, din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, să încheie contracte de prestări servicii/convenţii civile.

ART. 16

În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii pot emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

ART. 17

Anexele nr. 1a, 1b şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 21 iulie 2010.

Nr. 735.

ANEXA 1a

(pensionar titular)

Directorului Casei de Pensii a ………………..

Subsemnatul(a), …………………………………………………,

(gradul, numele, iniţiala tatălui şi prenumele)

domiciliat(ă) în ……………………………………………………,

(Se menţionează adresa celui în cauză.)

telefon …………., pensionar militar în plată la ……………………,

trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ……………………., în

(ziua, luna, anul)

vederea recalculării pensiei în condiţiile Legii nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, menţionez următoarele:

– numărul deciziei de pensie ……………………………………..;

(Se trece numărul deciziei/data emiterii.)

– numărul mandatului de plată a pensiei ……………………………;

– codul numeric personal …………………………………………;

– unitatea militară din care am trecut în rezervă ………………….., din localitatea ……………………… .

Anexez în original următoarele documente – adeverinţe:

– ……………………………………………………………..;

– ……………………………………………………………. .

Data …………. Semnătura ……………………

NOTĂ:

Se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi o copie a cărţii/buletinului de identitate.

Se completează obligatoriu toate datele.

ANEXA 1b

(pensionar de urmaş)

Directorului Casei de Pensii a ………………..

Subsemnatul(a), …………………………………………………,

(numele, iniţiala tatălui şi prenumele)

domiciliat(ă) în …………………………………., telefon ……….,

(Se menţionează adresa celui în cauză.)

soţul/soţia defunctului/defunctei …………………………………….,

(gradul, numele şi prenumele soţului/soţiei)

trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ……………………….,

(ziua, luna, anul)

pensionar(ă) de urmaş în nume propriu, cât şi pentru ……………………. copii în plată la ………………………., în vederea recalculării pensiei

(ziua, luna, anul)

în condiţiile Legii nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, menţionez următoarele:

– numărul deciziei de pensie ……………………………………..;

(Se trece numărul deciziei/data emiterii.)

– numărul mandatului de plată a pensiei ……………………………;

– codul numeric personal …………………………………………;

– ultima unitate în care a lucrat soţul/soţia defunct(ă) ……………., din localitatea ……………….

Anexez în original următoarele documente – adeverinţe:

– ……………………………………………………………..;

– ……………………………………………………………. .

Data …………. Semnătura ……………………

NOTĂ:

Se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi o copie a cărţii/buletinului de identitate.

Se completează obligatoriu toate datele.

ANEXA 2

ROMÂNIA

Unitatea …………..

Nr. ……….. din ……………..

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta adeverim veniturile lunare individuale realizate de

………………………………., născut(ă) în ……………………..

(nume, iniţiala tatălui, prenume)

la data de …………, CNP ………………, în perioada …………… .

______________________________________________________________________________

| PERIOADA*) | Venitul lunar individual | Observaţii |

|_____________________________| | |

| ZZ.LL.AA | ZZ.LL.AA | | |

|______________|______________|______________________________|_________________|

| | | | |

|______________|______________|______________________________|_________________|

| | | | |

|______________|______________|______________________________|_________________|

Prezenta adeverinţă a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

Comandantul/Şeful unităţii,

……………………..

––––

*) Se completează lunar; în situaţia în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.

–––––

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)