www.snlp.ro Web analytics

Ordin nr. 2478/C din 12 octombrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă

  • ORDIN Nr. 2478/C din 12 octombrie 2010
  • pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
  • EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 10 noiembrie 2010
  • În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  • în temeiul art. 14 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 29 alin. (1) şi art. 31 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată,
  • ministrul justiţiei emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispoziţiile cuprinse în art. 1 lit. a), art. 2 – 40, art. 41 alin. (1), art. 42, 43, 46, 68, 69, 70, anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 din Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.493/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu modificările ulterioare.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

Bucureşti, 12 octombrie 2010.

Nr. 2.478/C.

ANEXA 1

REGULAMENT

privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

Prezentul regulament stabileşte condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 2

(1) Posturile vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară sunt scoase la concurs prin ordin al ministrului justiţiei. Pentru posturile de director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară este necesară propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Posturile vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt scoase la concurs prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea conducătorilor structurilor de specialitate, pentru aparatul central şi, respectiv, la propunerea directorilor unităţilor subordonate, pentru acestea, cu avizul structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în raport cu fondurile bugetare alocate anual şi cu priorităţile sistemului penitenciar.

CAPITOLUL II

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de director general, director general adjunct, director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de director de unitate penitenciară

SECŢIUNEA 1

Activităţi premergătoare

ART. 3

(1) Funcţiile de conducere vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară se ocupă prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs cu candidaţi din sursă internă.

(2) Funcţiile de conducere de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară, rămase vacante ca urmare a neocupării, în condiţiile stabilite la alin. (1), se ocupă prin concurs cu candidaţi din sursă externă.

(3) Concursurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se organizează de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin structura de resurse umane.

(4) La concursul pentru ocuparea funcţiilor de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;

f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;

g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;

j) nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;

k) nu au fost evaluate cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă.

ART. 4

(1) Anunţul privind concursul cu candidaţi din sursă externă se publică de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cel puţin într-un ziar cu acoperire naţională, cu cel puţin 45 de zile înainte de data susţinerii proiectului de management şi cuprinde:

a) denumirea unităţii/unităţilor penitenciare care scoate/scot posturi la concurs, numărul şi denumirea posturilor;

b) locul şi data-limită până la care se pot depune dosarul de înscriere şi proiectul de management;

c) cuantumul taxei de înscriere la concurs – pentru concursurile care au candidaţi din sursă externă;

d) instituţiile şi site-urile de unde se pot obţine informaţii suplimentare.

(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) se afişează la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pe site-ul acestei instituţii, completat cu informaţiile referitoare la:

a) condiţiile de participare la concurs;

b) cerinţele postului;

c) actele necesare pentru dosarul de înscriere;

d) probele de concurs şi locul susţinerii;

e) informaţii referitoare la proiectul de management, inclusiv bibliografia şi tematica;

f) date de contact.

(3) Modificările intervenite din motive obiective, referitoare la data, ora şi locul desfăşurării concursului, se vor afişa în timp util pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la sediul acesteia.

(4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul concursului cu candidaţi din sursă internă.

ART. 5

Condiţiile specifice de participare la concurs, tematica şi bibliografia, după caz, se stabilesc de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu excepţia celor pentru ocuparea funcţiei de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care se stabilesc de Ministerul Justiţiei.

ART. 6

(1) Dosarul de înscriere la concurs conţine:

a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune, care cuprinde şi declaraţia prin care se confirmă luarea la cunoştinţă a condiţiilor de încadrare şi a riscului excluderii, în urma verificărilor specifice, dacă acestea conduc la neîndeplinirea condiţiilor de încadrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copii ale actului de identitate;

c) copia certificatului de căsătorie, unde este cazul;

d) curriculum vitae – model european;

e) copia livretului militar, acolo unde este cazul;

f) copia diplomei de studii sau adeverinţă în original, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum şi foile matricole şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

g) copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

h) cazierul judiciar – pentru candidaţii din sursă externă;

i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani – pentru candidaţii din sursă externă;

j) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;

k) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă;

l) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică;

m) alte documente care atestă îndeplinirea cerinţelor specifice postului scos la concurs, după caz.

(2) La depunerea dosarului, copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ART. 7

În termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii depun dosarele complete la structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ART. 8

(1) După expirarea termenului prevăzut la art. 7, candidaţii susţin testarea psihologică, conform programărilor stabilite de structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea psihologică se face de către structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ART. 9

(1) În termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la testarea psihologică, candidaţii din sursă internă declaraţi „apt” depun la structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor adeverinţa medicală, eliberată de medicul unităţii în care este încadrat candidatul funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din care să rezulte aptitudinea, din punct de vedere medical, de ocupare a funcţiei pentru care candidează.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) candidaţii din sursă externă efectuează examinarea medicală, conform metodologiei şi baremelor medicale în vigoare, iar rezultatele se transmit structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) Candidaţii din sursă externă declaraţi „apt” din punct de vedere medical depun, în termenul prevăzut la alin. (1), la structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor copia chitanţei care atestă achitarea taxei de concurs. Cuantumul taxei de concurs se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

ART. 10

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1), structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor verifică dosarele candidaţilor înscrişi şi afişează pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor tabelul nominal cuprinzând candidaţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi motivul neîndeplinirii acestora.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi desfăşurarea concursului

ART. 11

(1) Concursul constă în două probe: interviu pentru susţinerea unui proiect de management şi proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale.

(2) În cadrul probelor de concurs candidaţii sunt verificaţi şi evaluaţi cu privire la cunoştinţele şi aptitudinile manageriale necesare ocupării funcţiei pentru care candidează; sunt urmărite în principal abilităţi legate de folosirea adecvată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, capacitatea de organizare, strategie, analiză, sinteză, previziune, rezistenţa la stres, capacitatea rapidă de decizie, iniţiativă şi capacitate de adaptare rapidă la situaţii noi, comunicare.

(3) Proiectul de management se întocmeşte pe domeniul de activitate al postului, raportat la specificul unităţii care scoate postul la concurs. Proiectul va avea maximum 5.000 de cuvinte, se vor utiliza font Arial 12 şi spaţiere la 1 rând.

ART. 12

(1) În funcţie de specificul posturilor, ministrul justiţiei numeşte, prin ordin, următoarele comisii:

a) comisia de concurs;

b) comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) În situaţia în care funcţiile scoase la concurs sunt din mai multe domenii de activitate, iar tematica stabilită este diferită, se constituie comisii de concurs distincte pentru fiecare domeniu.

(3) Fiecare comisie este formată din preşedinte, membri şi secretari, după cum urmează:

– preşedinte: un secretar de stat sau o altă persoană desemnată de ministrul justiţiei;

– membri: – un specialist în management;

– un psiholog;

– un specialist din cadrul Ministerului Justiţiei;

– un specialist din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

– secretari: 1 – 2 ofiţeri din cadrul structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în raport cu numărul candidaţilor înscrişi la concurs.

(4) Persoanele desemnate în comisii, în cadrul aceluiaşi concurs, pot deţine calitatea de preşedinte, membru sau secretar al unei singure comisii dintre cele menţionate la alin. (1).

(5) Ordinul de stabilire a comisiilor conţine şi informaţii referitoare la desemnarea unităţii care asigură logistica, precum şi unitatea care va utiliza, conform legii, fondurile rezultate din taxele de participare la concurs.

(6) Comisia de concurs este aceeaşi pentru ambele probe.

ART. 13

(1) Din comisiile prevăzute la art. 12 nu pot face parte persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:

– sunt desemnate în comisii, în cadrul aceluiaşi concurs, cu soţul/soţia sau o rudă de gradul I;

– sunt soţ/soţie sau rudă până la gradul I inclusiv ori, după caz, au relaţii cu caracter patrimonial cu unul dintre candidaţi.

(2) Persoanele desemnate în comisiile prevăzute la art. 12 semnează o declaraţie pe propria răspundere în care precizează că:

a) nu se află/se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1);

b) vor respecta confidenţialitatea lucrărilor comisiei.

(3) Existenţa vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) poate fi sesizată de orice persoană, în scris, caz în care ministrul justiţiei dispune înlocuirea persoanei din comisie.

ART. 14

(1) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte, în raport cu numărul candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, planificarea orară a desfăşurării probelor de concurs şi transmite programarea structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru afişare la avizier şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Probele de concurs se înregistrează audio-video, cu acordul scris al candidatului, solicitat la depunerea dosarului.

(3) Comisia de concurs stabileşte planul probelor, subiectele aferente probei practice, criteriile de evaluare şi baremele de notare.

(4) Probele de concurs se notează cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă din oficiu candidaţilor prezenţi.

(5) Baremele de notare se afişează, după susţinerea probelor de concurs, la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pe site-ul acestei instituţii.

ART. 15

(1) Pe baza baremelor de notare, în mod individual, preşedintele şi membrii comisiei de concurs notează fiecare candidat; pentru fiecare probă, notele acordate sunt trecute în câte un borderou centralizator, semnat pe fiecare filă de preşedintele şi membrii comisiei de concurs, în ziua susţinerii probei; pentru fiecare probă, nota acordată candidatului este media aritmetică a notelor acordate de preşedintele şi membrii comisiei de concurs, cu două zecimale.

(2) Rezultatele obţinute de către fiecare candidat se stabilesc pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute la fiecare dintre cele două probe, cu două zecimale, şi se consemnează într-un proces-verbal, în ordine descrescătoare, separat pentru fiecare post în parte; procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de către preşedintele şi membrii comisiei de concurs.

(3) Este declarat „admis” candidatul care se clasează primul dintre cei care au candidat pentru acelaşi post şi a obţinut pentru fiecare probă minimum nota 5 (cinci) şi media aritmetică a notelor obţinute minimum 7 (şapte); la rezultate egale are prioritate candidatul a cărui medie generală de promovare a anilor de studii la facultate este mai mare.

(4) Procesul-verbal cu rezultatele obţinute de candidaţi se afişează la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi pe site-ul acestei instituţii, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe de concurs de către toţi candidaţii.

ART. 16

(1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot contesta nota la una sau la ambele probe în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor; în lipsa acordului cu privire la înregistrarea audiovideo, contestaţia se respinge.

(2) Contestaţiile se depun la structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; prin grija acestei structuri, contestaţiile se înregistrează, menţionându-se pe acestea data şi ora depunerii, precum şi semnătura persoanei care a efectuat înregistrarea, şi sunt predate în cel mai scurt timp secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora.

(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

a) verifică dacă contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (1);

b) verifică dacă aspectele contestate au legătură cu notarea probelor, se referă la candidatul care a formulat contestaţia şi există acordul acestuia pentru efectuarea înregistrărilor audiovideo;

c) respinge contestaţia care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a), respectiv b);

d) solicită preşedintelui comisiei de concurs documentaţia necesară rezolvării contestaţiei şi înregistrările audiovideo ale probelor de concurs;

e) reevaluează cunoştinţele şi aptitudinile manageriale ale candidatului, conform art. 11 alin. (2).

ART. 17

(1) Preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor procedează la soluţionarea contestaţiei; prevederile art. 15 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(2) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat pe fiecare pagină de către preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, şi se afişează la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi pe site-ul acestei instituţii, înainte de expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Nota obţinută în urma contestaţiei este definitivă.

ART. 18

(1) Pe baza rezultatelor contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs dispune întocmirea procesului-verbal cu rezultatele finale ale concursului, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (3); procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de către preşedintele şi membrii comisiei de concurs.

(2) Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi pe site-ul acestei instituţii, în cel mult două zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor la contestaţii.

ART. 19

Candidatul nemulţumit de rezultatul final al concursului se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

ART. 20

(1) Pentru fiecare concurs se constituie un dosar care conţine proiectele de management ale candidaţilor, documentele create şi gestionate de către comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi alte documente care au legătură cu acest concurs, inclusiv înregistrările audiovideo.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se constituie prin grija comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care răspunde de păstrarea şi arhivarea acestuia conform reglementărilor în vigoare.

(3) Documentele personale originale din dosarele candidaţilor care nu au promovat concursul sunt restituite acestora, la cerere, păstrându-se la dosar copii certificate conform cu originalul.

ART. 21

Structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor întocmeşte, pe baza rezultatelor finale ale concursului, dosarele de încadrare ale candidaţilor declaraţi „admis”.

ART. 22

(1) Ordinele de numire pentru candidaţii declaraţi „admis” la concurs se emit în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

(2) În mod excepţional, pentru motive temeinic justificate, ordinele de numire în funcţie pot fi emise cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (1); în acest caz, structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are obligaţia de a înştiinţa de îndată candidaţii declaraţi „admis”.

(3) Ordinele de numire în funcţie se comunică, în timp util, candidaţilor declaraţi „admis” de către structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ART. 23

(1) Candidaţii declaraţi „admis” la concurs au obligaţia de a se prezenta la post în termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de numire în funcţie.

(2) În cazul în care candidaţii pentru care s-au emis ordine de numire în funcţie nu se prezintă la post, în condiţiile alin. (1), din cauze imputabile acestora, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat „admis”.

(3) Dacă nu există niciun candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat „admis”, se va proceda la organizarea unui nou concurs.

CAPITOLUL III

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionar public cu statut special, altele decât cele de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director de unitate penitenciară

SECŢIUNEA 1

Activităţi premergătoare

ART. 24

(1) Funcţiile de conducere vacante, altele decât cele de director general, director general adjunct şi director de direcţie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară se ocupă prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs cu candidaţi din sursă internă.

(2) Funcţiile de conducere, altele decât cele de director general, director general adjunct şi director de direcţie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară, rămase vacante ca urmare a neocupării, în condiţiile stabilite la alin. (1), se ocupă prin concurs cu candidaţi din sursă externă.

(3) Ocuparea prin concurs a funcţiilor de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se face prin următoarele modalităţi:

a) avansarea ofiţerilor, prin concurs cu candidaţi din sursă internă;

b) avansarea agenţilor, prin concurs cu candidaţi din sursă internă;

c) trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, prin concurs cu candidaţi din sursă internă;

d) concurs cu candidaţi din sursă externă.

ART. 25

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;

f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;

g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;

j) nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii la concursuri din sursă internă;

k) nu au fost evaluate cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii la concursuri din sursă internă.

ART. 26

(1) Anunţul privind concursul cu candidaţi din sursă externă se publică de către unitatea organizatoare, cel puţin într-un ziar cu acoperire naţională, cu cel puţin 45 de zile înainte de data susţinerii interviului şi cuprinde:

a) denumirea unităţii/unităţilor penitenciare, care scoate/scot posturi la concurs, numărul şi denumirea posturilor;

b) locul şi data-limită până la care se pot depune dosarele de înscriere;

c) cuantumul taxei de înscriere la concurs;

d) instituţiile şi site-urile de unde se pot obţine informaţii suplimentare.

(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, al unităţii organizatoare şi ale unităţilor, care au posturi scoase la concurs, se afişează la avizierul unităţii organizatoare şi al celor care au posturi la concurs şi se completează cu informaţii referitoare la:

a) condiţiile de participare la concurs;

b) cerinţele postului;

c) actele necesare pentru dosarul de înscriere;

d) probele de concurs şi locul de susţinere a acestora;

e) tematica şi bibliografia de concurs;

f) datele de contact.

(3) Modificările intervenite din motive obiective, referitoare la data, ora şi locul desfăşurării concursului, se publică în timp util pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se afişează la avizierele unităţilor unde este publicat anunţul de concurs.

(4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul concursului cu candidaţi din sursă internă.

ART. 27

(1) Tematica, bibliografia, condiţiile specifice de participare la concurs, posturile pentru care este necesară susţinerea probelor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b), c) şi d), precum şi metodologia desfăşurării acestor probe, respectiv baremele de notare a acestora, se stabilesc de către structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Structura de resurse umane şi Serviciul psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor elaborează ghidul de interviu, care cuprinde noţiuni generale cu privire la organizarea şi desfăşurarea probei prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a).

(3) Structura interviului stabilită pe baza abilităţilor, calităţilor, aptitudinilor şi cerinţelor specifice necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale posturilor scoase la concurs are caracter confidenţial şi se stabileşte de membrii comisiei de concurs la data interviului, înaintea susţinerii probei.

ART. 28

(1) Dosarul de înscriere la concurs conţine:

a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune, care cuprinde şi declaraţia prin care se confirmă luarea la cunoştinţă a condiţiilor de încadrare şi a riscului excluderii, în urma verificărilor specifice, dacă acestea conduc la neîndeplinirea condiţiilor de încadrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) copii ale actului de identitate;

c) copia certificatului de căsătorie, unde este cazul;

d) curriculum vitae – model european;

e) copia livretului militar, acolo unde este cazul;

f) copia diplomei de studii sau adeverinţă în original, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum şi foile matricole sau, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

g) copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

h) cazierul judiciar – pentru candidaţii din sursă externă;

i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică;

j) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani – pentru candidaţii din sursă externă;

k) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii la concursuri din sursă internă;

l) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii la concursuri din sursă internă;

m) alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, după caz.

(2) La depunerea dosarului, copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul unităţii care scoate posturile la concurs.

ART. 29

(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii depun dosarele complete la structura de resurse umane din cadrul unităţii care scoate posturile la concurs.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), candidaţii susţin o testare psihologică, conform programărilor stabilite de structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea psihologică se face de către unitatea care scoate posturile la concurs.

ART. 30

(1) În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la testarea psihologică, candidaţii din sursă internă declaraţi „admis” depun la unitatea care scoate posturile la concurs o adeverinţă medicală, eliberată de medicul unităţii în care este încadrat candidatul funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a funcţiei pentru care candidează.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) candidaţii din sursă externă declaraţi „admis” la testarea psihologică efectuează examinarea medicală, conform metodologiei şi baremelor medicale în vigoare, şi depun rezultatele la unitatea care scoate posturile la concurs.

(3) Candidaţii din sursă externă declaraţi „apt” din punct de vedere medical depun, în termenul prevăzut la alin. (1), la structura de resurse umane din unitatea care scoate posturile la concurs o copie a chitanţei care atestă achitarea taxei de concurs. Cuantumul taxei de concurs se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ART. 31

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (1), structura de resurse umane din unitatea care scoate posturile la concurs verifică dosarele candidaţilor înscrişi şi afişează la avizierul propriu tabelul nominal cuprinzând candidaţii care au/nu au dosarul complet şi îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi motivul neîndeplinirii acestora. Tabelul cuprinzând candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se trimite la unitatea organizatoare împreună cu dosarele candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs.

SECŢIUNEA a 2-a

Probele de concurs

ART. 32

(1) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs susţin, după caz, următoarele probe de concurs, ce se derulează cronologic, astfel:

a) interviul, obligatoriu pentru toate funcţiile scoase la concurs;

b) proba sportivă, numai pentru funcţiile stabilite de către structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

c) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, numai pentru funcţiile stabilite de către structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

d) proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, numai pentru funcţiile stabilite de către structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

e) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice, obligatoriu pentru toate funcţiile scoase la concurs.

(2) Probele prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) au caracter eliminatoriu, se evaluează cu „admis”/”respins” şi nu pot fi contestate.

SECŢIUNEA a 3-a

Comisii şi atribuţii

ART. 33

(1) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte, prin decizie, la propunerea unităţilor organizatoare sau a structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru posturile din cadrul acestei instituţii, următoarele comisii:

a) comisia de concurs, pentru toate probele;

b) comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice.

(2) Fiecare comisie este formată din preşedinte, membri şi secretar, după cum urmează:

a) comisia de concurs:

– preşedinte: directorul unităţii organizatoare sau al unei unităţi care scoate posturi la concurs ori un director adjunct, din domeniul postului, respectiv şeful structurii de specialitate, pentru posturile din aparatul central;

– membri:

– şeful structurii de resurse umane din unitatea organizatoare, al unei unităţi care scoate posturi la concurs sau un ofiţer de resurse umane desemnat, pentru toate probele de concurs;

– 3 funcţionari publici cu statut special, specialişti din domeniul postului scos la concurs, pentru toate probele de concurs;

– un funcţionar public cu statut special de specialitate, numai pentru proba sportivă, unde este cazul;

– un funcţionar public cu statut special de specialitate, numai pentru proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, unde este cazul;

– un funcţionar public cu statut special de specialitate, numai pentru proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, unde este cazul;

– un ofiţer psiholog, numai pentru proba de interviu;

– secretar: minimum un funcţionar public cu statut special, în raport cu numărul de candidaţi înscrişi la concurs;

b) comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice:

– preşedinte: un director de unitate penitenciară/direcţie sau un director adjunct/director general adjunct din domeniul de activitate al postului scos la concurs;

– membri: 2 ofiţeri specialişti din domeniul de activitate al postului scos la concurs;

– secretar: un funcţionar public cu statut special.

(3) În situaţia în care funcţiile scoase la concurs sunt din mai multe domenii de activitate, iar tematica şi bibliografia stabilite sunt diferite, se constituie comisii de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor distincte pentru fiecare domeniu sau tip de funcţie.

(4) Dacă, din motive obiective, membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) nu pot fi desemnaţi numai din rândul funcţionarilor publici cu statut special, aceştia pot fi nominalizaţi şi din rândul personalului contractual, încadrat pe funcţii în acelaşi domeniu şi prevăzute cu cel puţin acelaşi nivel de studii cu cel al postului scos la concurs.

(5) Decizia de stabilire a comisiilor prevăzute la alin. (1) conţine şi date referitoare la asigurarea logisticii, precum şi la unitatea/unităţile care va/vor pune la dispoziţie fondurile necesare organizării concursului şi care va/vor utiliza, conform legii, fondurile rezultate din taxele de participare la concurs.

(6) În mod excepţional, dacă în sistemul administraţiei penitenciare nu există specialişti în domeniul postului scos la concurs, pentru a fi desemnaţi în comisiile de concurs, pot fi cooptaţi în respectivele comisii specialişti din afara sistemului penitenciar.

ART. 34

(1) Persoanele care întrunesc condiţiile pentru a face parte din comisiile prevăzute la art. 33 pot fi numite într-o singură comisie în cadrul aceluiaşi concurs.

(2) Din comisiile prevăzute la art. 33 nu pot face parte persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:

– sunt în aceleaşi comisii cu soţul/soţia sau o rudă de gradul I;

– sunt soţ/soţie sau rudă până la gradul I inclusiv ori, după caz, au relaţii cu caracter patrimonial cu unul dintre candidaţi.

(3) Persoanele desemnate în comisiile prevăzute la art. 33 semnează o declaraţie pe propria răspundere în care precizează că:

a) nu se află/se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2);

b) vor respecta confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

(4) Existenţa vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) poate fi sesizată de orice persoană, în scris, caz în care directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dispune înlocuirea persoanei din comisie.

ART. 35

(1) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte, în raport cu numărul candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, în urma verificării dosarelor de înscriere, planificarea orară a desfăşurării probelor de concurs care se afişează la avizierul unităţii organizatoare şi al celor care scot posturi la concurs, precum şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) La proba scrisă se prezintă doar candidaţii care au fost declaraţi „admis” la probele eliminatorii.

(3) Modalitatea de susţinere a probei scrise este stabilită de comisia de concurs.

(4) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc de către membrii specialişti în domeniul postului scos la concurs, pe baza tematicii şi a bibliografiei de concurs, în concordanţă cu nivelul, domeniul şi specificul funcţiilor pentru care se organizează concursul.

(5) Pentru proba scrisă se elaborează minimum două variante de subiecte.

(6) Variantele de subiecte se stabilesc în ziua susţinerii probei scrise şi sunt păstrate în plicuri sigilate.

(7) Plicul cu subiectele de concurs este ales de către un candidat, care semnează procesul-verbal de extragere a variantei de subiecte.

(8) Grila de corectare a variantei de subiecte extrase se întocmeşte de către membrii specialişti în domeniul postului scos la concurs, în timpul susţinerii probei scrise, şi se afişează la dispoziţia preşedintelui comisiei de concurs, la avizierul unităţii organizatoare, după finalizarea probei scrise.

(9) Atât pe perioada elaborării variantelor de subiecte, cât şi pe perioada întocmirii grilei de corectare este interzis accesul oricărei alte persoane în încăpere, cu excepţia preşedintelui comisiei de concurs.

(10) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise este stabilit de comisia de concurs şi nu poate depăşi 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

ART. 36

(1) Repartizarea în săli a candidaţilor se afişează în ziua susţinerii probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul.

(2) Supraveghetorii pentru susţinerea probei scrise sunt desemnaţi de către directorul unităţii organizatoare, prin decizie de zi pe unitate, şi trebuie să fie persoane de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă.

ART. 37

(1) Accesul candidaţilor în săli este permis cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea probei scrise, pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a documentelor care atestă identitatea, potrivit legii.

(2) După efectuarea apelului nominal al candidaţilor şi verificarea identităţii, fiecare candidat păstrează pe masă documentul care atestă identitatea până la predarea lucrării scrise; pe listă se menţionează prezenţa fiecărui candidat.

(3) Înainte de începerea concursului, preşedintele comisiei de concurs sau membrii comisiei desemnaţi de acesta instruieşte/instruiesc supraveghetorii, precum şi candidaţii cu privire la desfăşurarea probei scrise şi la modul de completare a lucrării.

(4) Candidaţilor le este interzisă pătrunderea în săli cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc de comunicare la distanţă sau dispozitive de stocare a datelor.

(5) Orice fraudă sau încercare de fraudare dovedită se sancţionează prin eliminarea din concurs; în aceste cazuri, persoanele care asigură supravegherea candidaţilor îl sesizează de îndată pe preşedintele comisiei de concurs, care întocmeşte un proces-verbal de constatare a fraudei.

(6) După comunicarea subiectelor este interzis accesul candidaţilor sau al oricărei persoane în sala de concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs, a supraveghetorilor şi a câte unui reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative; ieşirea din sală a candidaţilor atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de supraveghetori.

ART. 38

(1) Lucrarea scrisă se redactează, sub sancţiunea anulării, numai pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare a concursului. Lucrările şi ciornele se ştampilează şi se secretizează conform indicaţiilor preşedintelui comisiei de concurs; pentru redactarea lucrărilor scrise se va putea folosi numai cerneală sau pix cu mină de culoare albastră.

(2) Candidatul are obligaţia de a preda supraveghetorului desemnat lucrarea scrisă, copia variantei de subiecte primită, dacă este cazul, precum şi ciorna, la expirarea timpului alocat, semnând în borderoul de predare-primire, special întocmit în acest sens.

(3) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală anulează fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală; în cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să îşi transcrie lucrarea fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli de hârtie tipizate; acest lucru este consemnat în borderoul de predare-primire al lucrărilor scrise, iar colile folosite iniţial, cu menţiunea „ANULAT”, se introduc într-un plic care se sigilează, se semnează de preşedintele comisiei de concurs şi se păstrează la dosarul de concurs.

(4) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidaţii sunt obligaţi să predea lucrările în faza în care se află, depăşirea timpului stabilit fiind interzisă; ultimii 3 candidaţi vor rămâne, în mod obligatoriu, în sală, până la predarea tuturor lucrărilor; dacă la concurs s-au înscris mai puţin de 3 candidaţi, aceştia rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(5) Preşedintele şi ceilalţi membri ai comisiei de concurs, după predarea lucrărilor scrise, în prezenţa candidaţilor rămaşi în sală, verifică dacă numărul lucrărilor scrise corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi amestecă lucrările scrise; comisia depozitează lucrările scrise, împreună cu documentele constituite pentru susţinerea probei scrise, în spaţiul destinat corectării, care va fi asigurat şi sigilat de către preşedinte.

ART. 39

(1) Pe baza grilei de corectare, membrii comisiei, specialişti în domeniul postului scos la concurs, notează lucrarea scrisă a fiecărui candidat, în borderoul individual, cu note de la 1 la 10; nota 1 se acordă din oficiu.

(2) Notele acordate sunt trecute în borderoul centralizator, care este semnat pe fiecare filă de preşedintele şi membrii comisiei de concurs.

(3) Punctajul pentru fiecare lucrare se obţine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de concurs, specialişti în domeniul postului scos la concurs, utilizând două zecimale.

(4) După corectare şi notare, lucrările scrise se desigilează iar rezultatele se consemnează într-un proces-verbal, care se afişează, separat, pe fiecare unitate şi categorie de post scos la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de către preşedintele şi membrii comisiei de concurs.

(5) Sunt declaraţi „admis” candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 şi care se clasează în limita numărului şi categoriei de posturi scoase la concurs de unitatea pentru care au candidat; la note egale are prioritate candidatul a cărui medie generală de promovare a anilor de studii, la facultate, pentru ofiţeri, respectiv la liceu, pentru agenţi, este mai mare.

(6) Rezultatele probei scrise se publică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se afişează la avizierul unităţii organizatoare şi al celor care scot posturi la concurs, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

ART. 40

(1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot face contestaţie în termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

(2) Contestaţiile se depun de către candidaţi la structura de resurse umane din unitatea organizatoare sau din unităţile unde aceştia au depus dosarul de concurs. Prin grija acestei structuri, contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii, menţionându-se pe acestea data, ora depunerii, numele şi semnătura persoanei care a efectuat înregistrarea, se trimit în aceeaşi zi, prin fax, unităţii organizatoare, care le predă în cel mai scurt timp secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Soluţionarea contestaţiilor se realizează în cel mult două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

a) verifică dacă toate contestaţiile au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (1). Contestaţiile depuse după expirarea acestui termen sunt respinse;

b) verifică dacă aspectele contestate au legătură cu notarea probei scrise şi se referă la lucrarea candidatului care a formulat contestaţia;

c) solicită preşedintelui comisiei de concurs lucrările sigilate ale candidaţilor care au formulat contestaţii, varianta de subiecte extrasă şi grila de corectare;

d) recorectează lucrările, pe baza grilei de corectare, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (1) – (3).

ART. 41

(1) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat pe fiecare filă de preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, şi se afişează, în termenul prevăzut la art. 40 alin. (3), la avizierul unităţii organizatoare, al unităţilor care au scos posturi la concurs, precum şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.

ART. 42

(1) Pe baza rezultatelor contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs dispune întocmirea procesului-verbal cu rezultatele finale ale concursului, pe unităţi şi categorii de posturi, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 alin. (5); procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de preşedintele şi membrii comisiei de concurs.

(2) Rezultatele finale ale concursului se afişează la avizierul unităţii organizatoare, al unităţilor care au scos posturi la concurs, precum şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cel mult două zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor la contestaţii.

ART. 43

Candidatul nemulţumit de rezultatul final al concursului se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

ART. 44

(1) Pentru fiecare concurs se constituie un dosar care conţine lucrările candidaţilor, documentele create şi gestionate de către comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi alte documente care au legătură cu acest concurs.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se constituie prin grija comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a structurii de resurse umane din unitatea organizatoare, care răspunde de păstrarea şi arhivarea acestuia conform reglementărilor în vigoare.

(3) Documentele personale originale din dosarele candidaţilor care nu au promovat concursul se restituie acestora, la cerere, păstrându-se la dosar copii certificate conform cu originalul.

ART. 45

Unităţile care au scos posturile la concurs întocmesc, pe baza rezultatelor finale ale concursului, dosarele de încadrare ale candidaţilor declaraţi „admis”.

ART. 46

(1) Pentru candidaţii declaraţi „admis” la concurs se emit decizii de încadrare/numire în funcţie, după întocmirea tuturor documentelor necesare constituirii dosarului de încadrare, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

(2) În mod excepţional, pentru motive temeinic justificate, decizia de încadrare/numire în funcţie poate fi emisă cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (1); în acest caz, structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, structurile de resurse umane din unităţile care au scos posturi la concurs are/au obligaţia de a înştiinţa de îndată candidaţii declaraţi „admis”.

(3) Deciziile de încadrare/numire în funcţie se comunică în timp util candidaţilor declaraţi „admis” de către structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de structurile de resurse umane din unităţile care au scos posturi la concurs.

ART. 47

(1) Candidaţii declaraţi „admis” la concurs au obligaţia de a se prezenta la post în termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea deciziei de încadrare/numire în funcţie.

(2) În cazul în care candidaţii pentru care s-au emis decizii de încadrare/numire în funcţie nu se prezintă la post, în condiţiile alin. (1), din cauze imputabile acestora, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat „admis”.

(3) Dacă nu există niciun candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat „admis”, se va proceda la organizarea unui nou concurs.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 48

(1) La concurs, indiferent de natura postului, are dreptul de a participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu respectarea tuturor regulilor stabilite pentru derularea concursului.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) semnează o declaraţie pe propria răspundere în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) şi la art. 34 alin. (3).

ART. 49

(1) Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.

(2) Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se prelungeşte până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

ART. 50

Concursul de ocupare a posturilor vacante de personal cu studii superioare pentru sectorul medical se organizează de către Direcţia medicală din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu sprijinul structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, şi a reglementărilor specifice aplicabile acestei categorii de personal.

ART. 51

(1) Pentru încadrarea personalului didactic, concursurile se organizează de către inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004, republicată, şi ale protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Încadrarea personalului didactic se realizează conform legislaţiei în vigoare aplicabile acestei categorii de personal.

ART. 52

În cazul concursurilor în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se aplică dispoziţiile regulamentului în vigoare la data iniţierii concursului.

ART. 53

Până la aprobarea prin hotărâre a Guvernului a regulamentului privind condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursurilor/examenelor de încadrare a personalului contractual, prezentul regulament se aplică în mod corespunzător şi acestei categorii de personal.

ART. 54

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA 1

la regulament

Nr. de înregistrare ………./…….

– Model –

CERERE

de înscriere la concurs în vederea ocupării postului de …………

Domnule/Doamnă ministru,

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………., fiul/fiica lui ……………………………… şi al/a ………………………., născut/ă în localitatea …………………….., judeţul ………………., în anul ………, luna ……………., ziua ……………., de cetăţenie ……………………….., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ………………………………., judeţul …………………………, absolvent/ă al/a ………………………………………….., cu diplomă de licenţă, specializarea …………………………………………, de profesie ……………………………………………., salariat/ă la …………………………………, starea civilă ………………….., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ……………………….. la unitatea …………………………… din sistemul administraţiei penitenciare.

Declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de selecţionare şi participare la concurs, de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin.

Sunt de acord cu efectuarea de verificări specifice, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de selecţionare, nu voi fi încadrat/ă, chiar dacă în urma concursului susţinut am fost declarat/ă „admis”.

Sunt/Nu sunt de acord cu efectuarea înregistrărilor audiovideo ale probelor de concurs.

Semnătura ……………

Data …………………..

ANEXA 2

la regulament

Nr. de înregistrare …………/………

– Model –

CERERE

de înscriere la concurs în vederea ocupării postului de …………

Domnule/Doamnă director,

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………, fiul/fiica lui ……………………………… şi al/a ……………………….., născut/ă în localitatea ……………………., judeţul ………………., în anul ………, luna …………., ziua ….., de cetăţenie ……………, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ……………………….., judeţul …………………….., absolvent/ă al/a ……………………………, cu diplomă de bacalaureat/licenţă, specializarea ……………………….., de profesie ………………………………………, salariat/ă la …………………………………, starea civilă ……………., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ……………………….. la unitatea ……………………………. din sistemul administraţiei penitenciare.

Declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de selecţionare şi participare la concurs, de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin. Sunt de acord cu efectuarea de verificări specifice, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de selecţionare, nu voi fi încadrat/ă, chiar dacă în urma concursului susţinut am fost declarat/ă „admis”.

Semnătura ……………

Data …………………..

Telefon/e-mail de contact ………………………………

 

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)