www.snlp.ro Web analytics

Ordinul nr. 2856/C din 29 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate

  • ORDIN Nr. 2856/C din 29 octombrie 2004
  • pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate
  • Text în vigoare începând cu data de 17 martie 2010
  • REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 17 martie 2010.

Act de bază

#B: Ordinul ministrului justiţiei nr. 2856/C/2004

Acte modificatoare

#M1: Ordinul ministrului justiţiei nr. 1026/C/2005

#M2: Ordinul ministrului justiţiei nr. 1043/C/2006

#M3: Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 708/C/2010

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#B

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) şi ale art. 81 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,

în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

#CIN

*) Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 652/2009.

#B

ART. 1

Se aprobă Regulamentul privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător şi în Ministerul Justiţiei, pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul ministerului, care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare.

(2) Direcţia organizarea instanţelor, resurse umane şi statistică judiciară şi Direcţia contencios vor lua măsuri pentru constituirea comisiei de disciplină în Ministerul Justiţiei, în termenul prevăzut la art. 36 alin. (1) din regulament.

(3) Comisia de disciplină se constituie prin ordin al ministrului justiţiei.

ART. 3

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.042/C/1995 privind aprobarea Regulamentului comisiilor de onoare din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.043/C/1995 privind aprobarea Regulamentului Consiliului de judecată din Direcţia Generală a Penitenciarelor se abrogă.

ANEXA 1

REGULAMENT

privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate

CAP. 1

Organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină

SECŢIUNEA 1

Constituirea şi componenţa comisiilor de disciplină

ART. 1

(1) Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se constituie prin act administrativ al directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) În cadrul fiecărei unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se constituie, prin act administrativ al conducătorului unităţii, comisia de disciplină, care cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici cu statut special care le-au săvârşit.

ART. 2

(1) Comisia de disciplină este formată din preşedinte şi 4 membri titulari.

(2) Pentru fiecare comisie de disciplină se vor desemna un preşedinte supleant şi cel puţin 2 membri supleanţi.

ART. 3

(1) Membrii titulari ai comisiei de disciplină sunt desemnaţi astfel:

#M1

a) 2 membri, de către conducătorul unităţii, inclusiv dintre funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei;

#B

b) 2 membri, de către organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul unităţii.

(2) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii vor fi desemnaţi prin votul majorităţii funcţionarilor publici din respectiva unitate. Alegerea reprezentanţilor se face prin vot secret.

(3) Desemnarea membrilor supleanţi se face cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).

ART. 4

Desemnarea preşedintelui comisiei de disciplină şi a supleantului acestuia se face de către conducătorul unităţii, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative ori a funcţionarilor publici din unitate, dacă aceştia nu sunt organizaţi în sindicat. Preşedintele supleant al comisiei de disciplină nu se desemnează din rândul membrilor titulari sau al membrilor supleanţi.

ART. 5

(1) Mandatul preşedintelui şi al membrilor comisiei de disciplină este de 3 ani. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Preşedintele şi membrii comisiei de disciplină îşi exercită mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de disciplină până la data expirării acestuia sau înainte de termen, în condiţiile art. 14.

(3) Cu 30 de zile lucrătoare înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei de disciplină se va proceda la constituirea unei noi comisii de disciplină, în condiţiile prezentului regulament.

ART. 6

(1) Pot fi membri în comisia de disciplină funcţionarii publici definitivi care au probitate morală recunoscută.

(2) Nu poate fi membru în comisia de disciplină funcţionarul public care se află în una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate:

a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul unităţii;

b) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii.

(3) Preşedintele şi membrii comisiei de disciplină, pentru activitatea desfăşurată în cadrul acesteia, au dreptul la un spor lunar de 5% care se aplică la salariul de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea. De sporul de 5% beneficiază şi membrii supleanţi pentru lunile când au activat în comisiile de disciplină. Sporul se acordă de către unitatea în cadrul căreia este organizată comisia de disciplină.

#M3

ART. 7

(1) Poate fi desemnat preşedinte al comisiei de disciplină un funcţionar public definitiv care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are gradul profesional de cel puţin subcomisar de penitenciare;

b) are, de regulă, studii superioare juridice;

c) se remarcă prin probitate şi integritate morală, precum şi prin competenţă profesională;

d) nu se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Prin excepţie, în situaţia în care nu există ofiţeri cu gradul profesional de cel puţin subcomisar de penitenciare, preşedinte al comisiei de disciplină poate fi desemnat un ofiţer cu grad profesional mai mic.

#B

ART. 8

(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă, de drept, în următoarele situaţii:

a) a fost detaşat în cadrul altei unităţi sau instituţii publice;

b) a săvârşit o faptă care face obiectul sesizării comisiei de disciplină;

c) s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva membrului respectiv.

(2) Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină se constată prin raportul comisiei de disciplină, care se aduce de îndată la cunoştinţă persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină.

ART. 9

(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă, la cerere, în următoarele situaţii:

a) se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) s-a pronunţat în orice mod cu privire la fapta sesizată, anterior soluţionării cauzei;

c) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată şi se află pe rolul comisiei de disciplină.

(2) Cererea de suspendare se formulează, în scris, de orice persoană care poate dovedi existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi se înaintează preşedintelui comisiei de disciplină.

(3) În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de suspendare, comisia de disciplină se va pronunţa cu privire la existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi cu privire la suspendarea mandatului.

(4) Cererea de suspendare se poate formula, în scris, şi de către membrul comisiei de disciplină aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se înaintează preşedintelui comisiei.

(5) Cererea de suspendare produce efecte după două zile de la data constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin raportul comisiei de disciplină. Raportul comisiei de disciplină se aduce de îndată la cunoştinţă persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină.

ART. 10

Preşedintele comisiei de disciplină va lua măsuri de înlocuire a membrului titular suspendat în condiţiile art. 8 şi 9 cu un membru supleant.

ART. 11

Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină durează până la încetarea cauzei care a determinat-o.

ART. 12

(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină încetează înainte de termen, în următoarele situaţii:

a) renunţarea la calitatea de membru;

b) a fost transferat în cadrul altei unităţi sau instituţii publice;

c) i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

d) a fost suspendat din funcţia publică în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004;

e) i s-a aplicat o sancţiune disciplinară.

(2) Cererea de renunţare la calitatea de membru se înaintează preşedintelui comisiei de disciplină şi produce efecte după 5 zile de la înregistrare, dacă preşedintele acesteia, de comun acord cu solicitantul, nu a stabilit un termen mai scurt.

(3) Încetarea mandatului de membru al comisiei de disciplină se constată printr-un referat al preşedintelui, care se aduce de îndată la cunoştinţă persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină.

ART. 13

Prevederile art. 8, 9, 11 şi 12 se aplică în mod corespunzător şi membrilor supleanţi.

ART. 14

(1) Prevederile art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 11 şi ale art. 12 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru mandatul preşedintelui comisiei de disciplină. Cererea de suspendare a mandatului preşedintelui comisiei de disciplină şi cererea de renunţare la această calitate se înaintează persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină.

(2) Suspendarea de drept a mandatului preşedintelui comisiei de disciplină se constată de către persoana prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină. Persoana prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină verifică existenţa situaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi emite actul prin care constată suspendarea de drept a preşedintelui comisiei de disciplină.

(3) Cererea de suspendare se formulează, în scris, de orice persoană care poate dovedi existenţa situaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1). Cererea de suspendare poate fi formulată şi de către preşedintele comisiei de disciplină, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1). Cererea de suspendare se adresează persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină, care verifică dacă în cuprinsul cererii se regăseşte vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi emite actul prin care constată suspendarea preşedintelui comisiei de disciplină.

ART. 15

(1) În cazul suspendării sau încetării mandatului unui membru al comisiei de disciplină, atribuţiile acestuia se vor exercita de un membru supleant.

(2) În cazul suspendării sau încetării mandatului preşedintelui comisiei de disciplină, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de supleantul prevăzut la art. 4.

(3) În cazul în care comisia de disciplină nu poate fi constituită prin utilizarea membrilor supleanţi sau, după caz, a supleantului preşedintelui, se va proceda la desemnarea altor membri sau membri supleanţi ori a preşedintelui sau a supleantului acestuia, după caz, în condiţiile prezentului regulament.

ART. 16

(1) Comisia de disciplină are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi prin actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină, care au, de regulă, studii superioare juridice. Secretarul titular şi supleantul acestuia nu sunt membri ai comisiei de disciplină.

(2) Prevederile art. 5 şi 6 se aplică în mod corespunzător şi pentru secretarul titular şi supleantul acestuia.

(3) În cazul în care secretarul comisiei de disciplină se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, va fi înlocuit de secretarul supleant.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile şi activitatea comisiei de disciplină

#M3

ART. 17

(1) Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, care au competenţa de a efectua cercetarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege.

(2) Activitatea comisiilor de disciplină are la bază următoarele principii:

a) prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă că funcţionarul public este nevinovat atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul funcţionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat;

c) celeritatea procedurii, care presupune obligaţia comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;

e) proporţionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată;

f) legalitatea sancţiunii, conform căreia comisia de disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;

g) unicitatea sancţiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;

h) obligativitatea opiniei, conform căreia membrii comisiei de disciplină au obligaţia de a se pronunţa motivat pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.

#M3

ART. 18

Comisia de disciplină are următoarele atribuţii principale:

a) cercetează faptele pentru care a fost sesizată, ce pot constitui abateri disciplinare, prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată;

b) propune aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată;

c) întocmeşte referate cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată, pe care le înaintează conducătorului unităţii.

#B

ART. 19

Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele comisiei de disciplină;

b) conduce şedinţele comisiei de disciplină;

c) coordonează activitatea comisiei de disciplină şi a secretarului acesteia;

d) reprezintă comisia de disciplină în faţa conducătorului unităţii, a altor autorităţi sau instituţii publice, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice.

ART. 20

Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale:

a) înregistrează sesizarea referitoare la fapta funcţionarului public;

b) convoacă, la cererea preşedintelui comisiei de disciplină, membrii comisiei de disciplină, funcţionarul public a cărui faptă formează obiectul dosarului şi persoanele care urmează să fie audiate;

c) redactează şi semnează, alături de membrii comisiei de disciplină şi de preşedintele acesteia, procesul-verbal al şedinţelor comisiei de disciplină;

d) redactează şi semnează, alături de membrii comisiei de disciplină şi de preşedintele acesteia, actele emise de comisia de disciplină şi le înaintează conducătorului unităţii;

e) ţine evidenţele sesizărilor şi ale referatelor şi efectuează alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii comisiei de disciplină;

f) redactează răspunsurile către petenţi.

CAP. 2

Modul de sesizare şi procedura de lucru a comisiilor de disciplină

#M3

ART. 21

(1) Sesizarea îndreptată împotriva unui funcţionar public se adresează comisiei de disciplină competente, conform Legii nr. 293/2004, republicată.

(2) În cazul în care comisia de disciplină sesizată constată că nu este competentă să efectueze cercetarea, va transmite sesizarea către comisia de disciplină căreia îi revine această competenţă.

(3) Atunci când sesizarea este adresată altei structuri decât comisia de disciplină, conducătorul acesteia are obligaţia să o transmită de îndată comisiei de disciplină competente.

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), persoana care a făcut sesizarea va fi înştiinţată cu privire la demersurile efectuate.

#M3

ART. 22

(1) Comisia de disciplină poate fi sesizată de:

a) ministrul justiţiei;

b) directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

c) conducătorul unităţii unde este numit funcţionarul;

d) conducătorul structurii în care este numit funcţionarul;

e) orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcţionar public.

(2) Sesizarea se formulează în scris şi trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea; prin excepţie, în cazul persoanelor care nu lucrează în sistemul penitenciar este necesară şi menţionarea domiciliului;

b) numele, prenumele şi, dacă este posibil, compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă este sesizată;

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;

d) dovezile pe care se sprijină sesizarea;

e) data şi semnătura.

#B

ART. 23

(1) La primirea sesizării comisia de disciplină verifică dacă aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 22, dacă se referă la abaterile disciplinare prevăzute în art. 61 din Legea nr. 293/2004 şi dacă este competentă să cerceteze fapta care constituie obiectul sesizării.

#M3

(2) În cazul în care comisia de disciplină constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (2), sesizarea se clasează.

#B

(3) În situaţia în care comisia de disciplină constată îndeplinirea prevederilor alin. (1), poate începe cercetarea faptei care constituie obiectul sesizării. În situaţia în care pentru soluţionarea cauzei sunt necesare înscrisuri sau alte dovezi, comisia de disciplină solicită persoanelor prevăzute la art. 22 alin. (1) să le depună până la primul termen.

ART. 24

(1) Preşedintele comisiei de disciplină va stabili de îndată termenul de prezentare şi va dispune citarea funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată şi a persoanelor indicate în sesizare. Citarea se face cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de termenul de prezentare.

(2) Procedura de citare în faţa comisiei de disciplină se face prin scrisoare recomandată sau prin înştiinţare scrisă de luare la cunoştinţă prin semnătură. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen stabilit de preşedintele comisiei de disciplină.

(3) În cuprinsul scrisorii sau al înştiinţării scrise prevăzute la alin. (2) se indică locul, data şi ora şedinţei comisiei de disciplină.

(4) Pentru primul termen de prezentare în faţa comisiei de disciplină, în cuprinsul scrisorii sau al înştiinţării scrise se indică, pe lângă elementele prevăzute la alin. (3), şi obiectul sesizării.

#M3

(5) Funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării i se comunică, sub sancţiunea nulităţii, o copie de pe sesizarea îndreptată împotriva sa şi de pe înscrisurile pe care se sprijină aceasta.

#M3

ART. 25

Funcţionarul public a cărui faptă este cercetată are obligaţia de a se prezenta personal la solicitarea comisiei de disciplină.

#B

ART. 26

(1) Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate.

(2) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;

b) audierea funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării;

c) audierea altor persoane ale căror declaraţii pot conduce la soluţionarea cazului;

d) culegerea informaţiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;

e) administrarea probelor, precum şi verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate.

(3) Termenele de prezentare în faţa comisiei de disciplină se stabilesc astfel încât să nu se depăşească, de regulă, o perioadă de 7 zile lucrătoare.

ART. 27

(1) Audierea persoanelor prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a) – c) trebuie consemnată în scris, într-un proces-verbal, sub sancţiunea nulităţii. Procesul-verbal se semnează de preşedinte, de membrii comisiei de disciplină, de secretarul acesteia, precum şi de persoana audiată.

#M3

(2) Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audiere sau de a formula declaraţii referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează într-un proces-verbal; în astfel de cazuri, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată.

#B

ART. 28

(1) În urma administrării probelor, membrii comisiei de disciplină vor întocmi un referat în care se consemnează rezultatele activităţii de cercetare desfăşurate de comisia de disciplină.

(2) Referatul va fi adus la cunoştinţă funcţionarului public împotriva căruia a fost formulată sesizarea, precum şi persoanei care a sesizat comisia de disciplină, în vederea formulării unor eventuale obiecţii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.

#M3

(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (2) formulează obiecţii, acestea vor fi analizate de comisia de disciplină în termenul fixat de preşedinte, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea lor; comisia de disciplină poate să admită sau să respingă obiecţiile, în tot ori în parte.

#B

ART. 29

(1) Şedinţele comisiei de disciplină sunt publice, cu următoarele excepţii:

a) atunci când funcţionarul public împotriva căruia a fost formulată sesizarea a solicitat în scris ca acestea să nu fie publice;

b) atunci când preşedintele comisiei de disciplină a solicitat ca acestea să nu fie publice pentru motive temeinic justificate.

(2) Lucrările fiecărei şedinţe a comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte, de membrii şi de secretarul acesteia.

(3) Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedică desfăşurarea şedinţelor comisiei de disciplină, dacă citarea s-a făcut cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 24.

ART. 30

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de disciplină întocmeşte referate pe baza concluziilor majorităţii membrilor săi.

#M3

(2) Referatul comisiei de disciplină cu privire la cauza cu care a fost sesizată trebuie să conţină următoarele elemente:

a) numărul şi data de înregistrare a sesizării;

b) numele şi prenumele funcţionarului public a cărui faptă a fost cercetată, precum şi compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;

c) numele şi prenumele persoanei care a sesizat fapta, precum şi ale persoanelor audiate;

d) prezentarea faptei sesizate şi a circumstanţelor în care aceasta a fost săvârşită;

e) probele administrate;

f) propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;

g) motivarea propunerii;

h) numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale membrilor comisiei de disciplină, precum şi ale secretarului acesteia;

i) data întocmirii referatului.

#B

(3) Opiniile separate, formulate în scris şi motivate, se vor anexa la referatul comisiei de disciplină.

(4) Referatul comisiei de disciplină se înaintează persoanei competente să aplice sancţiunea, în termen de 3 zile de la data ultimei şedinţe.

ART. 31

(1) Comisia de disciplină formulează propunerea cu privire la sancţiunea aplicabilă, pe baza referatului prevăzut la art. 28.

(2) Comisia de disciplină poate să propună:

a) sancţiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea abaterii disciplinare de către funcţionarul public;

b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.

(3) La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public, comisia de disciplină ţine seama de:

a) cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;

b) împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;

c) gradul de vinovăţie;

d) gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;

e) conduita funcţionarului public şi preocuparea acestuia pentru înlăturarea urmărilor faptei comise;

f) existenţa unor antecedente disciplinare ale funcţionarului public, care nu au fost radiate în condiţiile legii.

#M3

(4) În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, aceasta procedează şi la individualizarea ei.

#B

ART. 32

(1) În cazul în care comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate fi considerată infracţiune, propune conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public sesizarea procurorului sau organelor de cercetare penală. Conducătorul unităţii va sesiza de îndată procurorul sau organele de cercetare penală.

(2) Răspunderea penală, contravenţională, civilă sau, după caz, patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi îndatoriri de serviciu.

ART. 33

(1) Actul administrativ de sancţionare a funcţionarului public este emis de persoana competentă, pe baza propunerii cuprinse în referatul comisiei de disciplină.

#M3

(2) *** Abrogat

#B

(3) Persoana care este competentă să aplice sancţiunea disciplinară nu poate aplica o sancţiune disciplinară mai gravă decât cea propusă de comisia de disciplină.

(4) Persoana care este competentă să aplice sancţiunea disciplinară poate să aplice o sancţiune mai uşoară decât cea propusă de comisia de disciplină. În această situaţie, persoana care este competentă să aplice sancţiunea disciplinară are obligaţia de a motiva aplicarea unei sancţiuni mai uşoare.

(5) Actul administrativ de sancţionare se emite în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii referatului comisiei de disciplină şi se comunică funcţionarului public sancţionat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

#M1

(6) *** Abrogat

#M3

ART. 33^1

(1) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii la comisia de disciplină, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.

(2) Cursul termenelor prevăzute la alin. (1) se suspendă în toate cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare.

(3) După încetarea suspendării, termenele prevăzute la alin. (1) îşi reiau cursul, socotindu-se şi timpul curs înainte de suspendare.

#M3

ART. 34 *** Abrogat

ART. 35 *** Abrogat

#B

CAP. 3

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 36

(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia de a constitui comisiile de disciplină.

(2) Sesizările aflate pe rolul Consiliului de judecată sau Consiliului de onoare şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi transmise spre rezolvare comisiei de disciplină nou-constituite.

ART. 37

Activitatea desfăşurată de preşedinţii, membrii şi secretarii comisiilor de disciplină nu constituie situaţie de incompatibilitate.

#M3

ART. 38

Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfăşurată de comisia de disciplină au caracter confidenţial şi se păstrează de secretarul acesteia, în condiţiile legii.

#B

ART. 39

(1) Preşedintele comisiei de disciplină întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale cu privire la:

a) numărul faptelor sesizate ca abateri disciplinare;

b) categoriile de funcţionari publici care au comis abateri disciplinare;

c) cauzele şi consecinţele săvârşirii abaterilor disciplinare;

d) sancţiunile disciplinare propuse;

e) numărul de sesizări clasate.

#M3

(2) Rapoartele de activitate prevăzute la alin. (1) se înaintează conducătorului unităţii în cadrul căreia este constituită comisia de disciplină.

#B

ART. 40

(1) Numărul şi complexitatea activităţilor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin funcţionarii publici care au calitatea de preşedinte, membru şi secretar al comisiei de disciplină se stabilesc proporţional cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul comisiei de disciplină.

(2) Stabilirea atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor publici care au calitatea de preşedinte, membru şi secretar al comisiei de disciplină se face avându-se în vedere prevederile alin. (1).

(3) În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici care au calitatea de preşedinte, membru sau secretar al comisiei de disciplină nu este evaluată activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplină.

ART. 41

În cazul în care comisia de disciplină nu respectă termenele de soluţionare a sesizărilor primite, conducătorul unităţii are obligaţia de a începe procedura de constituire a unei noi comisii de disciplină.

ART. 42

(1) Conducătorii unităţilor, precum şi conducătorii compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată au obligaţia de a sprijini activitatea comisiei de disciplină pentru soluţionarea cazului.

(2) Compartimentele de resurse umane din cadrul unităţilor sunt obligate să transmită preşedintelui comisiei de disciplină documentele solicitate.

ART. 43

În cazul în care, pe parcursul activităţii de cercetare desfăşurate de comisia de disciplină, raporturile de serviciu ale funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată se modifică prin transfer, în condiţiile legii, comisia de disciplină va transmite conducătorului unităţii în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public transferat referatul cuprinzând propunerea referitoare la sancţiunea disciplinară aplicabilă.

ART. 44

(1) Unităţile vor comunica Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor actul de constituire a comisiei de disciplină.

(2) Modificările intervenite în componenţa comisiei de disciplină vor fi comunicate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) Termenul de comunicare este de 5 zile de la data constituirii, respectiv de la data modificării componenţei comisiei de disciplină.

ART. 45

În scopul realizării rolului şi atribuţiilor care îi revin, Administraţia Naţională a Penitenciarelor coordonează metodologic, monitorizează, verifică şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului regulament de către unităţi.

–––––

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)