www.snlp.ro Web analytics

Acord colectiv privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special din sistemul penitenciar

Acte aditionale:


In temeiul dispozitiilor art. 35 alin. 2 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare se incheie prezentul Acord privind raporturile de serviciu, unic la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru structurile unde se aplica Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare, intre urmatoarele parti:

 • Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor cu sediile in Str. Apollodor, nr. 17, sector 5 si respectiv in Str. Maria Ghiculeasa nr.47 sect.2, care-si desfasoara activitatea potrivit legislatiei si actelor normative interne in vigoare, denumite in contract angajator.
 • Federatia Sindicatelor din Administratia Publica PUBLISIND
 • Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Partile semnatare recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea acordului privind raporturile de serviciu si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.

(2) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, conform reglementarilor legale in vigoare.

(3) Prezentul acord, conform prevederilor art. 35 alin. 2 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cuprinde dispozitii referitoare la:

 1. constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor de munca;
 2. sanatatea si securitatea muncii;
 3. programul zilnic de munca;
 4. perfectionarea profesionala;
 5. alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

(4) Prezentul acord se incheie in patru exemplare originale.

(5) In situatia in care intervin alte reglementari legale mai favorabile functionarilor publici cu statut special si functionarilor publici din cadrul angajatorului si a unitatilor subordonate, prevederile prezentului acord vor fi adaptate la acestea.

Art. 2 – (1) Clauzele prezentului acord produc efecte asupra tuturor functionarilor publici cu statut special si functionarilor publici din cadrul angajatorului si a unitatilor subordonate, carora li se aplica prevederile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

(2) Acordul privind raporturile de serviciu, unic la nivelul angajatorului si a unitatilor subordonate, cuprinde drepturile si obligatiile angajatorului si ale organizatiilor sindicale semnatare, precum si prevederi referitoare la:

 1. constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca;
 2. sanatatea si securitatea in munca;
 3. programul zilnic de lucru;
 4. perfectionarea profesionala;
 5. alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

Art. 3 – (1) Prezentul acord se incheie pe o perioada de 1 an si poate fi modificat sau completat cu acte aditionale ca urmare a acordului de vointa al partilor, in conditiile legii.

(2) Orice solicitare de modificare a prezentului acord va face obiectul unei negocieri.

(3) Solicitarea de modificare se comunica in scris celorlalte parti.

(4) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea incepe mai tarziu de 10 zile si nici mai devreme de 3 zile lucratoare de la data primirii comunicarii.

(5) Solicitarile de modificare vor fi depuse de angajator la sediul organizatiilor sindicale semnatare, iar cele ale organizatiilor sindicale semnatare, la secretariatul angajatorului.

(6) La solicitarea organizatiilor sindicale semnatare, trimestrial, va avea loc o intalnire intre reprezentantii acestora si angajator.

(7) La cererea organizatiilor sindicale semnatare, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea datei inceperii negocierilor, angajatorul va furniza, in conditiile legii, informatiile necesare negocierii acordului.

Art. 4 – Organizatiile sindicale semnatare vor asigura afisarea prezentului acord in unitati, la locurile de munca convenite de comun acord cu sefii unitatilor, astfel incat functionarii publici si functionarii publici cu statut special sa aiba posibilitatea luarii la cunostinta de continutul acestuia.

Art. 5 – (1) Suspendarea sau incetarea acordului poate interveni prin acordul partilor.

(2) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile vor conveni asupra prelungirii valabilitatii acordului sau negocierii clauzelor acestuia.

Art. 6 – Angajatorul va consulta obligatoriu organizatiile sindicale semnatare in toate cazurile in care initiaza proiecte de acte normative, cu incidenta asupra prevederilor prezentului acord.

Art. 7 – Angajatorul va efectua retinerea pe statul de plata a cotizatiei pentru toti membrii de sindicat, in baza acordului de vointa exprimat in scris de acestia, deducerea la impozit, conform Codului fiscal si virarea acesteia in contul sindicatului.

Art. 8 – Problemele ce apar in aplicarea prezentului acord vor fi analizate in cadrul unei comisii paritare constituita in acest sens de catre semnatarii acordului.

Art. 9 – (1) Angajatorul asigura in mod gratuit organizatiilor sindicale semnatare urmatoarele:

 1. spatii corespunzatoare, in sediul unitatilor unde sunt infiintate organizatii sindicale reprezentative semnatare cu dotarile corespunzatoare (telefon, fax, retea internet) necesare desfasurarii activitatii, prevazute de lege, iar pentru Biroul Executiv al organizatiilor sindicale semnatare reprezentative la nivelul sistemului administratiei penitenciare, in incinta sediului angajatorului, din Bucuresti;
 2. folosirea spatiilor angajatorului, pentru desfasurarea de adunari generale ale membrilor de sindicat, reuniuni, seminarii, organizate de sindicat.

(2) Angajatorul va permite organizatiilor sindicale semnatare, constituite la nivelul unitatilor subordonate, sa monteze in mod gratuit, aviziere in incinta institutiei. Locatia va fi stabilita de comun acord intre conducerea organizatiei teritoriale si conducerea unitatii. La aviziere se vor afisa numai materiale cu caracter sindical sau profesional, avizate,semnate si stampilate de catre organele de conducere sindicale.

(3) Organizatiile sindicale vor suporta cheltuielile de intretinere si functionare aferente spatiilor puse la dispozitie de angajator, plata facturilor telefonice, retea de internet, fax, pe baza protocoalelor incheiate in acest sens.

(4) Angajatorul va permite membrilor organelor de conducere ale organizatiilor sindicale accesul cu telefonul mobil in sectoarele administrative din unitati.

CAPITOLUL 2
Constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca

Art. 10 – (1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare, in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca.

(2) Angajatorul este obligat sa prevada, potrivit legii, in proiectul de buget, fonduri destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca stabilind cuantumul fondurilor destinate.

(3) Informatiile cu privire la fondurile alocate in conditiile alin.2, precum si eventualele modificari, vor fi comunicate organizatiilor sindicale semnatare, in conditiile legii.

Art. 11 – Angajatorul este obligat sa asigure, in limita fondurilor aprobate prin buget, conditii optime de munca, atat din punct de vedere al logisticii, cat si din punct de vedere al dotarilor, arhitecturii, al echipamentului si amenajarilor spatiilor, in care isi desfasoara activitatea functionarii publici cu statut special.

Art. 12 – Angajatorul va comunica la solicitarea organizatiilor sindicale semnatare, modul de folosire a fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, potrivit legii.

Art. 13 – (1) Angajatorul impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale semnatare, in cadrul unei comisii mixte, au obligatia de a face o evaluare semestriala a conditiilor de munca, de a stabili masurile privind imbunatatirea conditiilor de munca, precum si modul de cheltuire a fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca.

(2) Comisia mixta este formata din reprezentantii angajatorului si ai organizatiilor sindicale semnatare, fiecare parte reprezentand o treime din totalul comisiei.

CAPITOLUL 3
Securitatea si sanatatea in munca

Art. 14 – (1) Angajatorul se obliga sa asigure functionarilor publici cu statut special conditii de natura sa le ocroteasca sanatatea, integritatea fizica si psihica, precum si sa aplice prevederile legale privind masurile de protectie si siguranta la locul de munca, inclusiv cele de prevenire a incendiilor.

(2) Angajatorul se obliga sa infiinteze la nivelul unitatilor centrale si subordonate, structuri de securitate si sanatate in munca, avand atributii de organizare, coordonare si control si sa desemneze la unitatile teritoriale unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Persoanele cu atributii de securitate si sanatate in munca sunt obligate sa faca instructajele de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu respectarea normelor interne in acest sens. Instructajul se va efectua si individual, ori de cate ori functionarul isi schimba locul de munca. In acest caz, instructajul se face inainte de inceperea activitatii la noul loc de munca. Dupa fiecare instructaj, functionarul public cu statut special semneaza fisa de protectie a muncii.

(4) La nivelul angajatorului functioneaza Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca, potrivit legii si conform Regulamentului de Organizare si Functionare, aprobat in termen de cel mult 60 de zile de la semnarea acordului.

Art. 15 – Angajatorul va comunica, la solicitarea organizatiilor sindicale semnatare, modul de folosire a fondurilor destinate imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca.

Art. 16 – Angajatorul are obligatia sa asigure echipamentul de protectie corespunzator fiecarui loc de munca conform prevederilor legale.

Art. 17 – Contravaloarea echipamentului de protectie este suportata de catre angajator.

Art. 18 – (1) Uniforma de serviciu, echipamentul de protectie, precum si durata de folosire se stabilesc prin hotarare de guvern, in functie de natura activitatii.

(2) La cererea organizatiilor sindicale semnatare, angajatorul si unitatile subordonate sunt obligate sa puna la dispozitie, in termen de 15 zile lucratoare, informatiile solicitate referitoare la situatia echiparii cu uniforme de serviciu si echipament de protectie.

(3) In cazul modificarii modelului uniformei de serviciu aceasta se face cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare.

Art. 19 – (1) In vederea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, partile convin asupra urmatoarelor cerinte minime:

 1. asigurarea conditiilor de spatiu in conformitate cu normele legale de sanatate publica;
 2. amenajarea ergonomica a locului de munca;
 3. asigurarea conditiilor de mediu a spatiilor de lucru – iluminat, microclimat, o temperatura optima in spatiile destinate activitatii, aerisire, igienizare periodica.
 4. amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumatori etc.), astfel incat acestea sa asigure conditii corespunzatoare conform reglementarilor europene obligatorii in domeniu.

(2) Angajatorul se obliga ca, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, sa adopte masurile pentru adaptarea programului de lucru in functie de conditiile climaterice de la locul de munca, in cazul temperaturilor extreme.

(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de conducere.

Art. 20 – Angajatorul si unitatile din subordine au obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice pentru buna desfasurare a activitatii.

Art. 21 – (1) Functionarii publici cu statut special in activitate ori pensionati, precum si sotul sau sotia si copiii, aflati in intretinerea acestuia, beneficiaza de asistenta medicala si psihologica, medicamente, proteze si dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, in mod gratuit, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

(2) In functie de recomandarile medicale, angajatorul va asigura, la solicitarea functionarilor publici cu statut special, mutarea in alte locuri de munca adecvate si, dupa caz, modificarea atributiilor de serviciu.

Art. 22 – Angajatorul este obligat sa incheie asigurari de risc profesional pentru viata, sanatate si bunuri, in conditiile legii.

Art. 23 – In cazul decesului functionarului public cu statut special, sotul/sotia sau, dupa caz, copii acestuia/acesteia ori, in lipsa acestora, parintii si mostenitorii legali ori persoana care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, primesc drepturile prevazute de lege.

Art. 24 – (1) Functionarii publici cu statut special beneficiaza in exercitarea atributiilor de serviciu de protectia legii. Angajatorul are obligatia sa elaboreze, impreuna cu organizatiilor sindicale semnatare, o metodologie privind protectia personalului si a membrilor de familie.

(2) Functionarii publici cu statut special, au dreptul la consultanta juridica asigurata de unitate, in conditiile legii.

(3) Functionarii publici cu statut special au dreptul la despagubiri in situatia in care au suferit, din culpa unitatii, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu, potrivit legii.

Art. 25 – Functionarii publici cu statut special beneficiaza de stabilitate in functia publica in care au fost incadrati.

Art. 26 – (1) Angajatorul are obligatia, in urma examenului medical periodic efectuat in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 355/2007 si a evidentelor existente la nivelul fiecarei unitati, sa informeze organele competente, in vederea identificarii bolilor legate de profesie si luarii masurilor care se impun.

(2) La solicitarea organizatiilor sindicale semnatare, angajatorul va comunica rezultatele examenului periodic si demersurile efectuate, cu acordul functionarului public cu statut special.

CAPITOLUL 4
Programul zilnic de lucru

Art. 27 – (1) Durata normala a timpului de munca va fi acoperita de functionar, in functie de specificul activitatii prestate in cadrul unitatii.

(2) Timpul de munca reprezinta timpul pe care functionarul public cu statut special, in functie de specificul activitatii il presteaza pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cadrul unitatii, precum si timpul destinat formarii profesionale.

(3) Modul de planificare a programului pe ore si zile se stabileste de sefii unitatilor prin dispozitii sau regulamente interne, cu avizul consultativ al organizatiilor sindicale semnatare si se afiseaza la sediile unitatilor.

(4) Orele de incepere si terminare a programului vor fi stabilite prin regulament intern.

Art. 28 – (1) Durata normala de lucru pentru functionarii publici cu statut special este de 8 ore pe zi, sau de 40 de ore pe saptamana, potrivit legii, realizata prin saptamana de lucru de 5 zile.

(2) Timpul de munca prestat in afara duratei normale a timpului de munca este considerat munca suplimentara si se ponteaza in mod corespunzator.

(3) In functie de specificul unitatii, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale de 40 de ore pe saptamana.

(4) In cazurile in care durata normala a timpului de munca se stabileste potrivit alin 3, durata timpului de munca zilnic nu poate depasi 10 ore.

(5) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care include si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pentru o perioada de referinta de o luna, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

(6) Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore pe zi si peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de 3 luni, sa nu depaseasca 8 ore pe zi sau 48 de ore pe saptamana.

(7) Programul de lucru se poate organiza de catre sefii unitatilor, astfel:

 • 8 ore program de lucru – 16 de ore timp liber, cu acordarea de zile libere in decursul lunii (numarul de zile libere este egal cu numarul zilelor de sambata si duminica din luna respectiva, precum si a zilelor de sarbatori legale ori declarate nelucratoare);
 • 12 ore program de lucru (in cursul zilei) – 24 de ore timp liber urmate de 12 ore program de lucru (in cursul noptii)– 48 de ore timp liber

(8) In cazul in care angajatorul va stabili prin regulament intern, in conditiile prevazute la art.27 alin.(3) din prezentul acord, ca programul de lucru al grupei operative constituita la nivelul unitatii este de 24 de ore, timpul liber de care beneficiaza functionarul public cu statut special este de 72 de ore.

(9) Munca prestata in intervalul dintre orele 22-06 este considerata munca de noapte.

(10) Durata normala a timpului de munca in regim de noapte, nu poate depasi o medie de 8 ore pe zi calculata pe o perioada de referinta de maxim 3 luni calendaristice, cu respectarea repausului saptamanal

(11) Functionarii publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in timpul noptii beneficiaza de un spor de 25% din salariul de baza lunar potrivit legislatiei specifice sistemului administratiei penitenciare.

(12) Cei ce desfasoara cel putin 3 ore de munca de noapte in cadrul programului normal de munca sunt supusi unui examen medical gratuit periodic, examenul medical si periodicitate acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului de justitie, cu avizul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii..

(13) Femeile gravide, lauze si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca pe timp de noapte.

Art. 29 – (1) Orele suplimentare se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile de la efectuarea acestora;

(2) Orele prestate de functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator. In cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu a fost posibila in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati, in luna urmatoare, cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:

 1. 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
 2. 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare.

(3) Orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza, se platesc cu un spor de 100% din salariul de baza.

(4) Garda efectuata in unitatile sanitare in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza a functiei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

(5) Compensarea cu timp liber se va realiza in masura in care aceasta nu afecteaza siguranta detinerii prin restrangerea personalului folosit in misiuni de paza, escortare, supraveghere. In acest sens se vor respecta prevederile planului de paza si aparare si a regulamentului de organizare a executarii misiunilor de paza, escortare, supraveghere.

(6) Zilele de sarbatori legale sunt:

 • 1 si 2 ianuarie;
 • prima si a 2 a zi de Pasti;
 • 1 Decembrie;
 • prima si a doua zi de Craciun;
 • 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestor culte.

(7) Ziua de 29 iunie este considerata zi libera platita.

Art. 30 – (1) In cursul programului de lucru functionarii au pauza de masa, care este de 30 de minute.

(2) Pauza de masa cu durata de 30 de minute se include in programul de lucru.

Art. 31 – (1) Repausul saptamanal este de doua zile, de regula sambata si duminica.

(2) In cazul in care activitatea de la locul de munca, in zilele de sambata si duminica, nu poate fi intrerupta, seful unitatii, cu avizul consultativ al organizatiile sindicale reprezentative, va stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate in alte zile ale saptamanii sau cumulate pe o perioada mai mare.

Art. 32 – (1) Functionarii publici cu statut special au dreptul la invoiri platite de pana la 10 zile calendaristice pentru fiecare dintre urmatoarele evenimente familiale:

 1. casatoria functionarului public cu statut special;
 2. nasterea sau casatoria unui copil;
 3. decesul sotului/sotiei sau al unei rude de pana la gradul al II-lea, inclusiv, a functionarului public cu statut special sau sotului/sotiei acestuia;

(2) De asemenea, pot beneficia de invoiri platite cu durata de pana la 5 zile calendaristice, pentru fiecare din urmatoarele situatii:

 1. in caz de accidentare sau imbolnavire grava a unuia dintre membrii familiei;
 2. in situatia unor dezastre care au afectat domiciliul functionarului public cu statut special, al parintilor, socrilor sau copiilor acestuia;
 3. pentru alte situatii sau evenimente exceptionale, de natura sa justifice invoirea solicitata.

(3) Invoirile platite se aproba de conducerea unitatii, la cererea functionarului public cu statut special.

Art. 33 – (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul penitenciar, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea legala a acestuia, vor beneficia de decontarea biletelor de odihna, tratament si recuperare, pe perioada concediului de odihna, in bazele Ministerului Justitiei si ale angajatorului, in conditiile stabilite de lege.

Art. 34 – Programarea concediului de odihna se face in luna decembrie pentru anul urmator, angajatorul avand obligatia de a respecta planificarea. In cazuri exceptionale se pot face derogari de la planificare cu acordul ambelor parti.

Art. 35 – Functionarul public cu statut special poate fi chemat din concediul de odihna in caz de forta majora pentru interese urgente ce impun prezenta la locul de munca. In acest caz, angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile functionarului public cu statut special, ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna, in conditiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1946/2004.

Art. 36 – Functionarul public cu statut special se poate deplasa in strainatate dupa informarea prealabila a conducerii unitatii.

Art. 37 – Prezentul capitol se completeaza cu prevederile actelor normative in vigoare, privind conditiile in baza carora functionarul public cu statut special are dreptul la concediu de odihna, concediu de studii, invoiri platite, concediu fara plata, bilete de odihna, tratament si recuperare.

CAPITOLUL 5
Pregatirea profesionala

Art. 38 – (1) Pregatirea profesionala constituie totalitatea activitatilor de perfectionare si formare profesionala.

(2) Prin termenul de formare profesionala se intelege orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, se specializeaza sau se perfectioneaza si pentru care obtine o diploma sau un certificat care atesta aceste situatii, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare.

(3) Prin termenul de formare profesionala continua – procedura prin care o persoana avand deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si functionale (deprinderi);

(4) Formarea profesionala a functionarului public cu statut special se realizeaza in conditiile prevazute de lege, activitate ce va fi coordonata de Comisia constituita la nivelul fiecarei unitati, potrivit unui regulament ce se va aproba prin decizia directorului general al A.N.P.

(5) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicat si angajator.

(6) Dobandirea unei specialitati si/sau largirea domeniului de competenta a personalului de specialitate se fac potrivit legislatiei in vigoare.

(7) Activitatea de pregatire profesionala cuprinde si domeniul relatiilor de munca, management, dreptul la asociere si libertatile sindicale si patronale.

(8) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali.

(9) Formarea profesionala a tuturor categoriilor de salariati va fi organizata si suportata pe cheltuiala angajatorului (unitatii), in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie.

Art. 39 – (1) Perfectionarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:

 1. adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
 2. formarea deprinderilor si abilitatilor practice necesare unui angajat din sistemul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
 3. actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
 4. reconversia profesionala determinata de restructurari socio-economice;
 5. dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
 6. prevenirea riscului somajului;
 7. promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.

Art. 40 – Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

 1. participarea la cursuri organizate de catre angajator si de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate;
 2. adaptarea profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
 3. stagii de pregatire si specializare in tara si strainatate;
 4. familiarizarea debutantilor cu problemele profesionale ale functiei pe care a fost numit;
 5. formare individualizata;
 6. alte forme de pregatire (activitati metodice, simpozioane, seminarii, conferinte, cursuri universitare si postuniversitare, dobandirea de atestate sau specializari, etc.) convenite intre angajator si salariat.

Art. 41 – (1) Angajatorul are obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti functionarii publici cu statut special.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, asigurata in conditiile alin. (1), se suporta de catre angajator.

Art. 42 – (1) Planurile de formare profesionala elaborate anual de catre angajator precum si de organizatiile profesionale corespunzatoare, cu avizul organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord colectiv de munca, vor fi aduse la cunostinta functionarilor publici cu statut special.

(2) Planul de formare profesionala va fi elaborat astfel incat prin diversele forme de pregatire sa poata trece fiecare functionar public cu statut special, de minim doua ori, in primii 5 ani de activitate si, periodic, potrivit specificului functiei, pentru ceilalti functionari publici cu statut special.

(3) Programarea individuala se face de catre angajator cu consultarea functionarului public cu statut special in cauza, la propunerea sefului direct si cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord colectiv de munca, al carui membru este functionarul public cu statut special.

(4) Participarea la cursuri de formare profesionala, cu scoaterea din productie, la cererea functionarului public cu statut special, poate fi inclusa in planul de formare profesionala numai cu aprobarea angajatorului si cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord colectiv de munca.

Art. 43 – (1) Functionarii publici cu statut special nou angajati in unitate, la solicitarea sefului direct si cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord, vor fi sprijiniti in ceea ce priveste adaptarea profesionala.

(2) Beneficiaza de adaptare profesionala toti functionarii publici cu statut special aflati la prima angajare, functionarii publici cu statut special care au lucrat intr-o unitate cu specific diferit sau au ocupat anterior o alta functie, precum si functionarii publici cu statut special care s-au reangajat in unitate.

(3) Adaptarea profesionala se organizeaza de catre angajator.

Art. 44 – (1) Formarea profesionala la nivelul angajatorului se face prin intermediul unor formatori.

(2) Formatorii sunt desemnati de angajator dintre functionarii publici cu statut special calificati cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care se realizeaza formarea profesionala sau de furnizorii de servicii de formare profesionala.

(3) Exercitarea activitatii de formare profesionala se include in programul normal de lucru al formatorului.

Art. 45 – (1) Cunoasterea cel putin a unei limbi de circulatie internationala si dobandirea cunostintelor de operare pe calculator – nivel mediu trebuie sa reprezinte o prioritate a perfectionarii profesionale a functionarului public cu statut special angajat in sistemul ANP.

(2) Functionarul public cu statut special angajat in sistemul penitenciar poate studia limbile straine si operarea pe calculator in cadrul pregatirii de specialitate organizate de unitati precum si prin pregatire autoplanificata.

Art. 46 – Reprezentantii organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord participa in calitate de observator, la toate nivelurile, la examenele care certifica pregatirea si perfectionarea profesionala si manageriala.

CAPITOLUL 6
Alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale

Art. 47 – (1) Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare, care lucreaza nemijlocit in unitatile sistemului penitenciar in calitate de functionari publici cu statut special, au dreptul la reducerea programului lunar cu 5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea drepturilor salariale.

(2) Numarul de zile la care au dreptul membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare anual se cumuleaza.

(3) Diferenta rezultata dintre numarul de zile prevazute si numarul de zile utilizate pentru activitati sindicale, se cumuleaza si se reporteaza.

Art. 48 – (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare nu le pot inceta sau nu li se pot modifica raporturile de serviciu (prin schimbare din functie, mutare, transfer, detasare, delegare) pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.

(2) Nu le pot inceta sau nu li se pot modifica raporturile de serviciu atat reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatului, cat si membrilor organizatiilor sindicale, din initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicala.

Art. 49 – (1) Pe perioada in care persoana aleasa in organul de conducere al organizatiei sindicale este salarizata de organizatia sindicala, raportul de serviciu se suspenda, cu pastrarea postului avut anterior.

(2) Perioada suspendarii in conditiile alin.1 constituie vechime in munca si in specialitate.

(3) Functionarul public cu statut special prevazut la alin. 1 se incadreaza in conditii de munca in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(4) Pe perioada suspendarii in conditiile alin. 1 functionarul public cu statut special beneficiaza de toate drepturile ce decurg din legislatia specifica acestuia, cu exceptia salarizarii, care se suporta de organizatiile sindicale semnatare.

Art. 50 – In cazul in care activitatea profesionala a functionarului public cu statut special, care detine o functie de conducere in cadrul unei organizatii sindicale, face obiectul controlului individual, atat din cadrul unitatii, cat si de la esaloanele superioare, organizatiile sindicale semnatare din care face parte functionarul public cu statut special respectiv vor fi instiintate, in scris, in termen de 24 de ore de la declansarea controlului.

Art. 51 – Angajatorul nu poate verifica activitatea sindicala si nici actele care decurg din aceasta activitate.

Art. 52 – In cazul in care functionarul public cu statut special care detine o functie de conducere in cadrul unei organizatii sindicale este sanctionat direct, organizatiile sindicale semnatare din care face parte functionarul public cu statut special respectiv vor fi instiintate, in scris, in termen de 24 de ore de la sanctionare.

Art. 53 – La acordarea recompenselor, primelor, salariilor de merit si sporurilor in cursul anului, este interzisa orice forma de discriminare pe criteriul apartenentei sindicale.

Art. 54 – (1) Membrii de sindicat pot organiza intalniri la nivelul organizatiilor sindicale in cursul programului de lucru dar si in afara lui. Durata cumulata a intalnirilor organizate in timpul de lucru nu poate fi mai mare de 5 ore lunar.

(2) Solicitarea organizatiei sindicale referitoare la organizarea de intalniri in timpul de lucru se inainteaza in scris la conducerea unitatii cu cel putin 2 zile inainte.

Art. 55 – In conformitate cu prevederile legii sindicatelor, reprezentantii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare vor participa la sedintele Consiliilor de Conducere din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate.

Art. 56 – Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare au acces cu prioritate la conducatorul unitatii, pentru rezolvarea problemelor privind activitatea sindicala.

CAPITOLUL 7
Dispozitii Finale

Art. 57 – Unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare desfasurarii activitatii subsecvente pregatirii, negocierii si aplicarii Acordului Colectiv.

Art. 58 – (1) – Angajatorul comunica la cererea organizatiilor sindicale reprezentative, pentru documentare si analize statistice, date cu privire la salarizarea functionarilor publici cu statut special, executia bugetara la anumite perioade, recompensele acordate, sanctiunile disciplinare aplicate, promovarile in functie, obiectivele institutiei, deciziile si dispozitiile angajatorului, ordinele M.J. situatia proceselor avand ca obiect raporturile dintre institutie si functionarii publici, in masura in care nu constituie informatii clasificate sau de interes personal potrivit legii.

(2) La solicitarea scrisa a organizatiilor sindicale reprezentative, angajatorul si unitatile subordonate comunica acestora situatii privind salariile de merit si primele.

Art. 59 – Partile semnatare promoveaza un climat normal de serviciu, respectand prevederile legii si ale prezentului acord.

Art. 60 – Functionarul public cu statut special cu functii de conducere sau de coordonare are obligatia de a respecta personalitatea si demnitatea functionarilor publici subordonati, in cadrul relatiilor de munca si conexe cu munca, respect datorat prin reciprocitate si din partea functionarilor publici fata de sefii lor ierarhici.

Art. 61 – (1) Interpretarea clauzelor prezentului acord se face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauzele se interpreteaza potrivit dreptului comun.

(2) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul acord atrage raspunderea partilor semnatare, in conditiile legii.

(3) Dispozitiile prezentului acord se aplica de la data semnarii acestuia.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)