www.snlp.ro Web analytics

Contractul colectiv de muncă al personalului contractual la nivelul grupului de unităţi din sistemul administraţiei penitenciare pentru anii 2010 – 2011

 • Titlu: Contractul colectiv de muncă al personalului contractual la nivelul grupului de unităţi din sistemul administraţiei penitenciare pentru anii 2010 – 2011, încheiat conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii sindicatelor nr. 54/2003, înregistrat la M.M.F.P.S. – S.D.S. sub nr. 388/08 din data de 1.09.2010
 • Numar de înregistrare: CONTRACT MUNCĂ Nr. 388/08 din 1 septembrie 2010
 • Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, NR. 10 din 4 octombrie 2010

CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Părţile contractante între care se încheie prezentul contract colectiv de muncă, denumit în continuare CCM, sunt:

 1. Ministerul Justiţiei – reprezentat de ministrul justiţiei;
 2. Administraţia Naţională a Penitenciarelor – reprezentată de directorul general;
 3. personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare reprezentat prin:
 • Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică PUBLISIND reprezentată de preşedintele organizaţiei,
 • Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor reprezentată prin preşedintele organizaţiei,

denumite în continuare organizaţiile sindicale semnatare.

(2) Părţile recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere la negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă.

ART. 2
Noţiuni privitoare la prezentul contract:

 1. prin sistemul administraţiei penitenciare se înţelege Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;
 2. prin angajator se înţelege Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;
 3. prin salariat se înţelege orice persoană care este angajată ca personal contractual, desfăşurându-şi activitatea în sistemul administraţiei penitenciare;
 4. prin ordonator principal de credite se înţelege ministrul justiţiei sau persoana desemnată potrivit legii să îndeplinească această calitate;
 5. prin ordonator secundar de credite se înţelege directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau persoana desemnată potrivit legii să îndeplinească această calitate;
 6. prin ordonator terţiar de credite se înţelege directorul unităţii subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau persoana desemnată potrivit legii să îndeplinească această calitate.

ART. 3
(1) Prezentul CCM cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă.
(2) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.
(3) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
(4) Părţile se obligă să colaboreze pe principiul bunei credinţe la elaborarea şi modificarea acestui contract şi să aducă la cunoştinţa celor pe care îi reprezintă prevederile prezentului CCM.

ART. 4
Clauzele CCM produc efecte pentru salariaţii încadraţi ca personal contractual ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, precum şi, în egală măsură, pentru angajator şi ordonatorul de credite.

ART. 5
(1) Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 12 luni.
(2) Dacă niciuna dintre părţi nu denunţă contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

ART. 6
(1) Clauzele CCM pot fi modificate în urma negocierilor declanşate la solicitarea oricăreia dintre părţi.
(2) Cererea de modificare se aduce, în scris, la cunoştinţa celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor şi va conţine motivele care determină modificarea şi propunerile concrete în acest sens.
(3) Durata negocierilor colective nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice.
(4) Negocierea cu privire la modificare nu va începe mai devreme de 48 de ore şi nici mai târziu de 10 zile de la data stabilită la alin. (2).
(5) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării contractului, la nivelurile de negociere să nu declanşeze greve, iar la nivel de unitate sau grup de unităţi să nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor.

ART. 7
(1) Organizaţiile sindicale semnatare se angajează ca, în perioada valabilităţii CCM, precum şi în perioada negocierilor clauzelor CCM, să nu declanşeze forme de protest decât cu înştiinţarea prealabilă a angajatorului şi a Ministerului Justiţiei.
(2) Organizaţiile sindicale semnatare vor aduce, în scris, la cunoştinţa angajatorului şi a Ministerului Justiţiei, cu cel puţin 48 de ore înainte de data propusă pentru declanşarea protestelor, motivele care determină luarea acestor măsuri şi propunerile concrete de soluţionare.
(3) Angajatorul, organizaţiile sindicale semnatare şi Ministerul Justiţiei (dacă este cazul) vor lua măsurile necesare pentru soluţionarea pe cale amiabilă a tuturor divergenţelor, în termenul prevăzut la alin. (2), în vederea prevenirii declanşării formelor de protest.
(4) În timpul declanşării formelor de protest în condiţiile alin. (1) şi (2) se vor asigura serviciile esenţiale, dar nu mai puţin de o treime din activitatea normală.

ART. 8
(1) Suspendarea prezentului contract are loc numai prin acordul părţilor sau în cazurile prevăzute de lege.
(2) Încetarea prezentului contract poate avea loc în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 9
(1) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor care decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin alte reglementări legale, acestea se vor aplica în mod corespunzător.
(2) Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în perioada de aplicare a prezentului contract, vor consulta organizaţiile sindicale semnatare în toate cazurile în care se iniţiază proiecte de acte normative ce privesc raporturile de muncă prevăzute de acest contract.

ART. 10
(1) La solicitarea organizaţiilor sindicale semnatare, semestrial, va avea loc o întâlnire între reprezentanţii acestora şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi/sau ai angajatorilor.
(2) Ministerul Justiţiei şi angajatorii se obligă ca, la solicitarea organizaţiilor sindicale semnatare, să analizeze şi să discute problemele care necesită o soluţionare urgentă, să manifeste disponibilitate în acest sens, urmând a se stabili, de comun acord, o dată la care vor avea discuţiile, însă, cel mai târziu, în termen de 7 zile lucrătoare de la data solicitării.

CAPITOLUL 2
Timpul de muncă şi timpul de odihnă

ART. 11
(1) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore pe săptămână, care se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile.
(2) În condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, salariaţii au dreptul la reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi.
(3) Orele de începere şi de terminare a programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioară al angajatorului.
(4) Salariaţii au dreptul la pauză de masă de 30 de minute, care se include în programul zilnic de lucru.

ART. 12
(1) Zilele de repaus săptămânal se acordă, conform reglementărilor legale, de regulă, sâmbăta şi duminica.
(2) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

 • 1 şi 2 ianuarie;
 • prima şi a doua zi de Paşti;
 • 1 mai;
 • prima şi a doua zi de Rusalii;
 • Adormirea Maicii Domnului;
 • 1 decembrie;
 • prima şi a doua zi de Crăciun;
 • 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

(3) Ziua de 29 iunie este considerată zi liberă plătită.

ART. 13
(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie sau de conducere se compensează cu timp liber corespunzător.
(2) În cazul în care munca prestată peste durata normală a timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, conform alin. (1), aceasta se plăteşte în luna următoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază.
(3) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru şi sporul prevăzute la alin. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative, potrivit legii.
(4) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcţii în aceeaşi unitate, la funcţia cumulată.

ART. 14
Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

ART. 15
Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

ART. 16
(1) Femeile gravide şi cele care alăptează nu vor putea fi obligate să presteze ore suplimentare sau să presteze muncă de noapte.
(2) Femeile gravide şi cele care alăptează vor putea fi trecute, la cerere, în ale locuri de muncă, fără ca prin aceasta să li se diminueze salariul, în condiţiile legii.

CAPITOLUL 3
Securitatea şi sănătatea în muncă

ART. 17
(1) Părţile se obligă să depună toate eforturile în vederea ameliorării permanente a condiţiilor de muncă.
(2) La nivelul sistemului administraţiei penitenciare, în funcţie de condiţiile concrete, vor fi luate de către angajator, de comun acord cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare, măsurile necesare de ameliorare a condiţiilor de muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 18
(1) Angajatorul are obligaţia să creeze toate condiţiile necesare în vederea asigurării sănătăţii şi vieţii salariaţilor, pentru prevenirea accidentelor de muncă sau îmbolnăvirilor profesionale.
(2) Salariaţii au obligaţia de a avea în grijă propria sănătate şi securitate, precum şi pe acelea ale altor persoane ce pot fi afectate de acţiunile lor în timpul de lucru, scop în care sunt obligaţi să respecte Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi toate prevederile normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate în acest sens de către administraţie în domeniul securităţii muncii.
(3) Angajatorul va îmbunătăţi condiţiile de muncă din fondul stabilit în bugetul anual al ANP, în condiţiile legii.

ART. 19
(1) La nivelul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă (CSSM), cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.
(2) Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate de legislaţia în vigoare.
(3) Activitatea CSSM se va desfăşura în baza reglementărilor în vigoare şi a regulamentului propriu care se va aproba prin decizia angajatorului în termen de 60 de zile de la data înregistrării prezentului contract.

ART. 20
(1) Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă cu condiţii grele, periculoase, nocive sau altele asemenea, salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la sporuri, durată redusă a timpului de lucru sau concedii suplimentare, alimentaţie de protecţie, astfel cum acestea sunt prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile fiecărei categorii de personal.
(2) Angajatorul va lua măsurile necesare pentru dimensionarea statelor de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

ART. 21
Comitetul de sănătate şi securitate în muncă va urmări aplicarea măsurilor de securitate a muncii în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.

ART. 22
(1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile convin asupra următoarelor cerinţe minime:

 1. asigurarea condiţiilor de spaţiu în conformitate cu normele legale de sănătate publică;
 2. amenajarea ergonomică a locului de muncă;
 3. asigurarea condiţiilor de mediu ale spaţiilor de lucru – iluminat, zgomot, temperatură, viteza curenţilor de aer;
 4. amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumători etc.), astfel încât acestea să asigure condiţii corespunzătoare conform reglementărilor europene obligatorii în domeniu.

(2) Angajatorul se obligă ca, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, să adopte măsurile pentru adaptarea programului de lucru în funcţie de condiţiile climaterice de la locul de muncă, în cazul temperaturilor extreme.

ART. 23
(1) Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii salariaţilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă se stabilesc potrivit reglementărilor legale.
(2) Angajatorul va organiza, potrivit legii, examinarea medicală periodică anuală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Cheltuielile ocazionate de examinarea medicală se suportă conform legii.

ART. 24
Angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează, şi să le informeze cu privire la acestea.

ART. 25
Pe baza recomandărilor medicului de medicina muncii, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă, în funcţie de pregătirea profesională a acestora.

ART. 26
Angajatorul va comunica, la solicitarea organizaţiilor sindicale semnatare, modul de folosire a fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, potrivit legii.

ART. 27
(1) Angajatorul are obligaţia de a asigura echipamentul de lucru şi/sau echipamentul individual de protecţie corespunzătoare fiecărui loc de muncă conform prevederilor legale.
(2) Contravaloarea echipamentului de lucru şi/sau a echipamentului individual de protecţie se suportă integral de angajator.
(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, conducerea unităţii cere o anumită vestimentaţie specială (uniformă de serviciu), ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de către angajator.
(4) Durata de folosire a echipamentului de lucru şi a celui de protecţie se va stabili prin ordin al ministrului justiţiei în funcţie de natura activităţii şi de reglementările în vigoare privind securitatea muncii.
(5) Orice propunere de modificare legislativă privind ţinuta vestimentară a personalului stabilită prin acte normative va fi întocmită numai cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare.

CAPITOLUL 4
Salarizarea

ART. 28
Salarizarea personalului contractual se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

CAPITOLUL 5
Contractul individual de muncă

ART. 29
(1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea Contractului Individual de Muncă, denumit în continuare CIM.
(2) CIM se încheie în conformitate cu dispoziţiile Titlului II Cap. 1 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, fiind avute în vedere şi prevederile CCM.

ART. 30
(1) Încheierea CIM se va face pe durată nedeterminată.
(2) Prin excepţie, CIM se pot încheia şi pe durată determinată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii.
(3) Conţinutul CIM este cel stabilit conform legii.
(4) CIM se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează.

ART. 31
(1) CIM poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a CIM este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii.
(3) Modificarea CIM se poate referi la oricare dintre următoarele elemente:

 1. durata contractului;
 2. locul muncii;
 3. felul muncii;
 4. condiţiile de muncă;
 5. salariul;
 6. timpul de muncă şi timpul de odihnă.

ART. 32
Executarea, suspendarea şi încetarea CIM au loc în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

ART. 33
(1) CIM nu poate înceta din iniţiativa celui care angajează, în cazurile în care prin lege au fost prevăzute asemenea interdicţii.
(2) Desfăşurarea activităţii sindicale de către reprezentanţii aleşi, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui motive pentru încetarea CIM din iniţiativa unităţii.

ART. 34
Pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activităţii, salariaţii care au beneficiat cel puţin un an de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plătit pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani nu vor putea fi concediaţi pentru motivul de necorespundere profesională prevăzut de Codul muncii.

ART. 35
În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu organizaţiile sindicale semnatare, cu privire la:

 1. metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;
 2. atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.

ART. 36
(1) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de muncă ori aceştia refuză locul de muncă oferit sau cuprinderea într-o formă de recalificare, angajatorul le va comunica în scris termenul de preaviz, conform legii.
(2) În situaţia în care se efectuează concedieri colective, salariaţii în cauză beneficiază de plăţi compensatorii prevăzute de lege.

ART. 37
(1) La luarea măsurii de încetare a CIM pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:

 1. dacă măsura ar putea afecta ambii soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;
 2. măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
 3. măsura să afecteze numai în ultimul rând, femeile care au în îngrijire copii, bărbatul văduv sau divorţat care are în îngrijire copii, întreţinătorii unici de familie, salariaţii care mai au cel mult 3 ani până la pensionare, la cererea lor.

(2) În cazul în care măsura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la CIM, prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, angajatorul nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii CIM nu-i este imputabilă.
(3) În ipoteza în care două sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, decizia cu privire la concediere va fi luată cu consultarea organizaţiilor sindicale.

ART. 38
(1) Unitatea care îşi reia activităţile a căror încetare a dus la concedieri colective, într-o perioadă de 9 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de muncă pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, are obligaţia să înştiinţeze, în scris, despre aceasta organizaţiile sindicale semnatare şi salariaţii concediaţi.
(2) Persoanele notificate în sensul alin. (1) au la dispoziţie un termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului, pentru a-şi manifesta expres, în scris, consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.

ART. 39
(1) Angajatorul se obligă să comunice salariaţilor şi reprezentanţilor sindicatelor din unitatea respectivă, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea scoaterii lor la concurs.
(2) În cazul apariţiei unor posturi vacante, salariaţii au dreptul să solicite conducerii unităţii redistribuirea lor pe aceste posturi, în concordanţă cu interesele unităţii, cu cele proprii şi în condiţiile legii.

CAPITOLUL 6
Formarea profesională

ART. 40
(1) Părţile înţeleg:

 1. prin formare profesională – orice procedură prin care o persoană dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;
 2. prin formare profesională continuă – procedura prin care o persoană având deja o calificare ori o profesie dobândeşte noi deprinderi cognitive şi funcţionale.

(2) Formarea profesională şi formarea profesională continuă, organizate la nivelul angajatorului, cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă, convenite între organizaţiile sindicale semnatare şi angajator.
(3) Părţile convin să participe la elaborarea şi utilizarea, pentru ramura lor de activitate, a sistemului de formare şi evaluare bazat pe competenţe, să completeze şi să elaboreze standardele ocupaţionale.
(4) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a salariaţilor, inclusiv a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere sindicale, suspendaţi, inclusiv a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere sindicale, suspendaţi pe perioada mandatului.
(5) Formarea profesională a angajaţilor se organizează pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii – numite la modul general ocupaţii, cuprinse în „Clasificarea Ocupaţiilor din România” – COR, pe baza „standardelor ocupaţionale”.
(6) Angajatorul se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor, precum şi toate cursurile de iniţiere, perfecţionare şi specializare ce privesc personalul contractual al unităţii.

ART. 41
(1) Formarea profesională a salariaţilor se realizează în conformitate cu dispoziţiile Titlului VI din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.
(2) Pregătirea continuă a personalului se poate efectua şi în cadrul unităţii, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.
(3) În vederea respectării legislaţiei specifice, pentru a obţine numărul de credite necesar exercitării profesiei în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, precum şi ca urmare a nevoilor sistemului administraţiei penitenciare, angajatorul va asigura, cu avizul consultativ al organizaţiilor sindicale semnatare, pe cheltuiala sa, participarea salariaţilor la diferite forme de formare profesională. Timpul alocat obţinerii numărului de credite necesar exercitării profesiei în cadrul sistemului administraţiei penitenciare este considerat ca fiind efectuat în program normal de lucru.
(4) Din fondul pentru formarea profesională prevăzut în „Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special” se finanţează şi programele de perfecţionare profesională continuă pentru personalul contractual, proporţional cu numărul de angajaţi.

CAPITOLUL 7
Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile părţilor

ART. 42
(1) Soluţionarea conflictelor de muncă se face conform reglementărilor legale.
(2) Părţile prezentului contract se vor supune prevederilor legale, în ceea ce priveşte soluţionarea conflictelor de muncă.

ART. 43
(1) Angajatorul va invita reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare să participe la şedinţele sale, în condiţiile prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot.
(2) Invitarea reprezentanţilor sindicali în condiţiile prevăzute la alin. (1) se va face în timp util. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi şi li se va asigura accesul, în condiţiile legii, la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie, cu respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte protecţia şi accesul la documentele care conţin informaţii clasificate.

ART. 44
(1) La solicitare, angajatorul va pune la dispoziţia organizaţiilor sindicale semnatare ori le va asigura acestora accesul la informaţiile şi documentele necesare, în condiţiile legii, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Întâlnirile sindicale au loc, de regulă, în afara orelor de program.
(3) Prin excepţie, membrii de sindicat pot avea întâlniri la nivelul organizaţiilor teritoriale şi în cursul programului de lucru, dar nu mai mult de 16 ore cumulate în timpul unui an calendaristic, respectiv 4 ore pe trimestru.
(4) Solicitarea organizaţiei sindicale pentru întâlnirile care au loc în timpul serviciului se face în scris la conducerea unităţii cu cel puţin 3 zile înainte.

ART. 45
Personalul contractual care deţine funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor sindicale semnatare, care lucrează nemijlocit în cadrul unităţilor, are dreptul la reducerea programului lunar de muncă cu 3 – 5 zile lucrătoare pentru activităţi sindicale, fără afectarea drepturilor salariale.

ART. 46
(1) Unităţile în care sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative vor asigura, gratuit, în conformitate cu prevederile legale şi în limita posibilităţilor, spaţiul adecvat necesar desfăşurării activităţilor prevăzute de lege.
(2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicat, cu acordul angajatorului.
(3) La cerere, autovehiculele din dotarea angajatorului pot fi utilizate, sub forma prestărilor de servicii, pentru efectuarea unor activităţi derulate de organizaţiile sindicale semnatare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

ART. 47
La cererea organizaţiilor sindicale semnatare, angajatorul va reţine şi va vira sindicatelor cotizaţia de membru de sindicat, pe baza acordului expres manifestat în cuprinsul cererii de membru, pe statele lunare de plată a salariilor. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiei din venitul lunar al membrului de sindicat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

ART. 48
(1) În timpul mandatului şi în termen de 2 ani de la încetarea acestuia, personalului contractual care face parte din organele de conducere ale sindicatelor semnatare nu i se poate modifica şi nu îi poate înceta contractul individual de muncă pentru motive neimputabile.
(2) Sunt interzise modificarea şi/sau încetarea contractului individual de muncă, atât reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale semnatare, cât şi membrilor acestora, din iniţiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicală.
(3) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocaţi din funcţiile sindicale de conducere deţinute, pentru încălcarea prevederilor statutare sau legale.

ART. 49
(1) Angajatorul nu va încadra salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, în perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict.
(2) În situaţia declanşării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, potrivit legii, organizaţiile sindicale semnatare şi angajatorul au obligaţia ca pe durata acestora să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor, ori ar putea cauza prejudicii.

ART. 50
Plângerile salariaţilor în justiţie în legătură cu executarea CIM de către angajator nu pot constitui motiv de încetare a contractului de muncă.

ART. 51
(1) Angajatorul acordă salariaţilor, în condiţiile legii, tichete de vacanţă.
(2) Angajatorul va negocia cu sindicatele reprezentative, în perioada de fundamentare a proiectului de buget pentru anul următor, cuantumul tichetelor de vacanţă pentru un salariat, în condiţiile legii.

CAPITOLUL 8
Dispoziţii finale

ART. 52
Personalul didactic are drepturile şi îndatoririle prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele specifice personalului angajat în sistemul administraţiei penitenciare, în condiţiile Legii nr. 330/2009.

ART. 53
În CIM nu vor fi prevăzute clauze contrare prezentului CCM şi legislaţiei specifice.

ART. 54
Prezentul CCM se încheie în 4 (patru) exemplare originale şi produce efecte în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării lui, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Ştefan Teoroc
Preşedinte Federaţia Sindicatelor
din Administraţia Publică PUBLISIND

Sorin Dumitraşcu
Preşedinte Federaţia Sindicatelor
din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Pentru chestor de penitenciare,
dr. Ioan Băla
Director General al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, semnează
Constantin Ioniţoaia,
Director General Adjunct

Pentru ministrul justiţiei,
Cătălin Marian Predoiu,
semnează
Radu Constantin Ragea,
Subsecretar de stat

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)