www.snlp.ro Web analytics

OUG nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice

  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 55 din 23 iunie 2010
  • OUG privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
  • EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
  • PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 425 din 24 iunie 2010

Având în vedere evoluţia crizei economice în anul 2009, precum şi extinderea acesteia în cursul anului 2010, se impune luarea de urgenţă a unor măsuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru atingerea ţintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010.

Luând în considerare faptul că diminuarea dezechilibrelor existente şi menţinerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri cu caracter excepţional prin care să se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare în anul 2010.

Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. I

Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„ART. 5

(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora aplică normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme şi pentru consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 3, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.”

2. La anexa nr. 3, punctul II se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. II

(1) Consumul lunar de carburanţi aprobat prin hotărâri ale Guvernului pentru activităţile specifice desfăşurate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele stabilite prin normative proprii în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce cu 50%.

(2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) consumul de carburanţi aprobat pentru activităţile operative de inspecţie în domeniile: vamal, gardă financiară, trafic rutier, pentru activităţile de transport valori, pentru serviciile de ambulanţă şi SMURD, pentru activităţile specifice de intervenţie desfăşurate de instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru transportul persoanelor private de libertate, precum şi transportul elevilor cu microbuze şcolare.

ART. III

(1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice vor diminua cu 20% cheltuielile cu bunurile şi serviciile aprobate în buget, programate pentru a doua jumătate a anului 2010 şi rămase de executat.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor şi altor forme de asistenţă socială, precum şi pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare, reparaţiile şi reabilitările pentru şcoli şi hrana persoanelor private de libertate.

(3) Reducerile de cheltuieli bugetare prevăzute la alin. (1) se realizează în trimestrele III şi IV 2010, luându-se ca referinţă cheltuielile aprobate prin bugetul pe anul 2010 în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă rămase de executat în trimestrele respective.

ART. IV

(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome vor prezenta spre aprobare bugetele de venituri şi cheltuieli rectificative, la întocmirea cărora se va avea în vedere reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, altele decât cele pentru activităţile de producţie, a cheltuielilor cu prestaţiile externe, cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate, programate pentru semestrul II 2010.

(2) Economiile rezultate din aplicarea prevederilor alin. (1) se vor reflecta în rezultatul financiar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

ART. V

Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru exerciţiul financiar al anului 2010, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori sub formă de dividende, în condiţiile legii, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

ART. VI

Prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiilor autonome.

ART. VII

Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi angajarea unor cheltuieli de natura celor prevăzute de aceasta, fără a se lua în considerare măsurile de reducere, şi amânarea plăţii acestora atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 23 iunie 2010.

Nr. 55.

ANEXA 1

NORMATIVE DE CHELTUIELI

privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi

______________________________________________________________________________
| II. Norme privind consumul lunar de carburanţi
pentru |    Limita maximă     |
| autoturismele care deservesc:                         |- litri/lună/vehicul
-|
|_______________________________________________________|______________________|
| - miniştrii şi asimilaţii acestora, secretari
de stat,|          200         |
| subsecretari de stat, precum şi persoanele cu
funcţii |                      |
| asimilate acestora, conducătorii altor organe
de      |                      |
| specialitate ale administraţiei publice
centrale,     |                      |
| secretari generali                                    |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| - ministere, Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate  |          150         |
| şi celelalte organe de specialitate ale
administraţiei|                      |
| publice centrale; Prefectura Municipiului
Bucureşti şi|                      |
| Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului
Bucureşti|                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| - prefecturile judeţene, casele de asigurări
de       |          175        
|
| sănătate judeţene, Casa Asigurărilor de
Sănătate a    |                      |
| Transporturilor şi Casa Asigurărilor de
Sănătate a    |                      |
| Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei
Naţionale şi    |                      |
| Autorităţii Judecătoreşti                             |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| - consiliile judeţene şi Consiliul General
al         |          150         |
| Municipiului Bucureşti                                |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| - consiliile locale ale municipiilor,
sectoarelor     |          125         |
| municipiului Bucureşti şi oraşelor                    |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| - consiliile locale ale comunelor                     |           75         |
|_______________________________________________________|______________________|
| - alte instituţii publice                             |          100         |
|_______________________________________________________|______________________|

–––––

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)