www.snlp.ro Web analytics

Hotararea nr. 83 din 2 februarie 2011 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

  • Hotarare nr. 83 din 2 februarie 2011
  • privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
  • EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
  • PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 8 februarie 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 122, 123 şi 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear în anul 2011, criteriile de acordare a biletelor de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor la costul biletului de odihnă, precum şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear.

ART. 2

(1) Numărul total al biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear, acordate în anul 2011 prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, care poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, se stabileşte în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în corelaţie cu raportul preţ/bilet practicat de către operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie.

(2) Regulile şi criteriile pe baza cărora se acordă biletele de odihnă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3

În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2011 un număr de 53.499 de locuri la tratament balnear, repartizate pe 17 serii cu durata de 18 zile.

ART. 4

Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1).

ART. 5

Durata tratamentului balnear este de 12 – 18 zile.

ART. 6

Valoarea totală a costurilor biletelor de odihnă se stabileşte prin aplicarea unei cote de 10% asupra sumei totale alocate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la subcapitolul „Asistenţa acordată persoanelor în vârstă” alineatul „Ajutoare sociale în natură”.

ART. 7

Durata sejurului unui bilet de odihnă este de 6 zile.

ART. 8

În perioada unui an calendaristic, unui beneficiar i se poate elibera numai un singur bilet de odihnă sau de tratament balnear.

ART. 9

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: a) pensionar al sistemului public de pensii; b) asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului; c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

ART. 10

(1) Contractarea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear, altele decât cele asigurate prin unităţile de tratament balnear proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, se realizează în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Distribuirea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

(3) Decontarea costurilor biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul „Asistenţă socială”, alineatul „Ajutoare sociale în natură”, către unităţile de profil în baza contractelor încheiate potrivit legii.

ART. 11

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 1 iunie 2001.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)