www.snlp.ro Web analytics

Conventia nr. 095/1949 privind protectia salariului

 • Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
 • convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a intrunit aici la 8 iunie 1949 in cea de-a treizeci si doua sesiune a sa,
 • dupa ce a hotarit sa adopte diferite propuneri referitoare la protectia salariului, problema care constituie cel de-al saptelea punct al ordinii de zi a sesiunii,
 • dupa ce a hotarit ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale,
 • adopta, la 1 iulie 1949, conventia urmatoare, care se va numi „Conventie asupra protectiei salariului, 1949„.

Articolul 1

In sensul prezentei conventii, termenul salariu inseamna, oricare i-ar fi denumirea sau modul de calcul, remunerarea sau cistigurile susceptibile de a fi evaluate in bani si stabilite prin acordul partilor sau de catre legislatia nationala, pe care cel care angajeaza le datoreaza unui lucrator in baza unui contract de munca, scris sau verbal, fie pentru munca efectuata sau care urmeaza a fi efectuata, fie pentru serviciile prestate sau care urmeaza a fi prestate.

Articolul 2

1. Prezenta conventie se aplica tuturor persoanelor carora li se plateste sau trebuie sa li se plateasca un salariu.

2. Autoritatea competenta, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, acolo unde asemenea organizatii exista si sint direct interesate, va putea excepta de la aplicarea totalitatii sau a unora dintre dispozitiile prezentei conventii categoriile de persoane care muncesc in astfel de imprejurari si conditii de angajare incit aplicarea totala sau partiala a amintitelor dispozitii nu s-ar putea face in mod convenabil si care nu sint folosite la munci manuale sau care sint folosite la servicii casnice sau alte ocupatii asemanatoare.

3. Orice stat membru trebuie sa indice, in primul sau raport anual asupra aplicarii prezentei conventii, prezentat in virtutea articolului 22 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii, orice categorie de persoane pe care isi propune sa le excepteze de la aplicarea totalitatii sau vreuneia dintre dispozitiile conventiei, in conformitate cu prevederile paragrafului precedent. Drept urmare, nici un stat membru nu va putea sa procedeze la aplicarea de exceptii decit pentru categoriile de persoane astfel indicate.

4. Orice stat membru care a indicat in primul sau raport anual categoriile de persoane pe care isi propune sa le excepteze de la aplicarea totalitatii sau vreuneia dintre dispozitiile prezentei conventii va trebui ca in rapoartele ulterioare sa indice categoriile de persoane pentru care renunta la dreptul de a recurge la dispozitiile paragrafului 2 al prezentului articol, precum si orice progres realizat in scopul aplicarii prezentei conventii la aceste categorii de persoane.

Articolul 3

1. Salariile platibile in bani vor fi achitate exclusiv in moneda avind curs legal, iar plata sub forma de bilete la ordin, bonuri, cupoane sau sub orice alta forma considerata ca reprezinta moneda avind curs legal va fi interzisa.

2. Autoritatea competenta va putea sa permita sau sa prevada plata salariului prin cec tras asupra unei banci sau prin cec ori mandat postal, atunci cind acest mod de plata se practica in mod curent sau se face necesar datorita unor imprejurari speciale, cind este prevazut de un contract colectiv ori o hotarire arbitrala, sau cind, in lipsa unor astfel de dispozitii, lucratorul consimte.

Articolul 4

1. Legislatia nationala, contractele colective sau hotaririle arbitrale pot permite plata partiala in natura a salariului in industriile sau profesiile unde acest mod de plata se practica in mod curent sau este preferat datorita naturii industriei sau profesiei in cauza. Plata salariului sub forma de bauturi alcoolice sau de droguri vatamatoare nu va fi admisa in nici un caz.

2. In cazurile in care este permisa plata partiala in natura a salariului, vor fi luate masuri corespunzatoare pentru ca:

 1. prestatiile in natura sa foloseasca personal lucratorului si familiei sale si sa fie conforme cu interesele acestora;
 2. valoarea acestor prestatii sa fie justa si rezonabila.

Articolul 5

Salariul va fi platit direct lucratorului in cauza, cu exceptia cazurilor cind legislatia nationala, un contract colectiv sau o hotarire arbitrala dispune altfel, sau cind lucratorul in cauza accepta un alt procedeu.

Articolul 6

Se interzice celui care angajeaza sa restringa in orice fel libertatea lucratorului de a dispune dupa voia sa de propriul salariu.

Articolul 7

1. Atunci cind in cadrul unei intreprinderi exista economate pentru vinzarea de marfuri catre lucratori sau servicii destinate sa furnizeze acestora diferite prestatii, asupra lucratorilor in cauza nu va putea fi exercitata nici o constringere pentru a folosi aceste economate sau servicii.

2. Atunci cind nu este posibil accesul la alte magazine sau servicii, autoritatea competenta va lua masuri corespunzatoare pentru a obtine ca marfurile si serviciile sa fie vindute si, respectiv, furnizate la preturi juste si rezonabile, sau pentru ca economatele sau serviciile infiintate de catre cel care angajeaza sa nu fie exploatate in scopul obtinerii de beneficii, ci in interesul lucratorilor interesati.

Articolul 8

1. Retinerile din salariu nu vor fi autorizate decit in conditiile si limitele prescrise de legislatia nationala sau stabilite printr-un contract colectiv ori o hotarire arbitrala.

2. Lucratorii vor trebui sa fie informati, in modul pe care autoritatea competenta il va considera cel mai corespunzator, asupra conditiilor si limitelor in care asemenea retineri vor putea fi efectuate.

Articolul 9

Este interzisa orice retinere din salariu al carei scop este sa asigure o plata directa sau indirecta de un lucrator catre cel care angajeaza, reprezentantului acestuia sau unui intermediar (cum ar fi un agent insarcinat sa recruteze forta de munca), in vederea obtinerii sau pastrarii unui serviciu.

Articolul 10

1. Salariul nu va putea fi poprit sau cesionat decit in limitele si modalitatile prevazute de catre legislatia nationala.

2. Salariul trebuie sa fie protejat contra popririi sau cesiunii, in masura considerata necesara pentru asigurarea intretinerii lucratorului si a familiei sale.

Articolul 11

1. In caz de faliment sau de lichidare judiciara a unei intreprinderi, lucratorii folositi in cadrul acesteia vor avea rang de creditori privilegiati, fie pentru salariile care le sint datorate cu titlu de servicii prestate in cursul unei perioade anterioare falimentului sau lichidarii si care va fi prevazuta de catre legislatia nationala, fie pentru salariile care nu depasesc un nivel stabilit de catre legislatia nationala.

2. Salariul constituind o creanta privilegiata va fi platit integral mai inainte ca creditorii ordinari sa poata revendica cota-parte ce li se cuvine.

3. Ordinea de prioritate a creantei privilegiate constituita de salariu, fata de celelalte creante privilegiate, trebuie sa fie determinata de catre legislatia nationala.

Articolul 12

1. Salariul va fi platit la intervale regulate. Daca nu exista alte aranjamente satisfacatoare care sa asigure plata salariului la intervale regulate, intervalele la care salariul trebuie sa fie platit vor fi stabilite de catre legislatia nationala sau fixate printr-un contract colectiv sau o hotarire arbitrala.

2. La desfacerea contractelor de munca, lichidarea finala a intregului salariu datorat va fi efectuata in conformitate cu legislatia nationala, cu prevederile unui contract colectiv ori cu cele ale unei hotariri arbitrale sau, in lipsa acestora, intr-un termen rezonabil, tinindu-se seama de dispozitiile contractului individual de munca.

Articolul 13

1. Plata salariului, atunci cind este facuta in bani, va fi efectuata numai in zilele lucratoare si la locul de munca sau in apropierea acestuia, afara numai daca legislatia nationala, un contract colectiv ori o hotarire arbitrala nu dispun altfel sau daca alte aranjamente, de care lucratorii interesati au cunostinta, par mai potrivite.

2. Plata salariului este interzisa in localurile in care se consuma bauturi alcoolice sau in alte localuri asemanatoare si, daca prevenirea abuzurilor o impune, in magazinele de vinzare cu amanuntul sau in locurile de distractie, cu exceptia cazurilor in care persoanele carora li se plateste salariul fac serviciul chiar in aceste localuri.

Articolul 14

Daca este cazul, vor fi luate masuri eficace in vederea informarii lucratorilor intr-un mod corespunzator si usor de inteles:

 1. asupra conditiilor de salarizare care li se vor aplica, si aceasta inainte de a fi angajati sau cu prilejul oricaror schimbari ale conditiilor de angajare;
 2. cu ocazia fiecarei plati de salariu, asupra elementelor componente ale salariului, pe perioada de plata considerata, in masura in care aceste elemente sint susceptibile de modificari.

Articolul 15

Legislatia care aplica dispozitiile prezentei conventii trebuie:

 1. sa fie adusa la cunostinta celor interesati;
 2. sa precizeze persoanele insarcinate cu asigurarea aplicarii acestei legislatii;
 3. sa prevada sanctiuni corespunzatoare in caz de infractiune;
 4. sa prevada, in toate cazurile in care este necesar, tinerea de state de salarii, intr-o forma si potrivit unei metode corespunzatoare.

Articolul 16

Rapoartele anuale care trebuie sa fie prezentate potrivit articolului 22 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii vor contine informatii complete asupra masurilor luate in vederea aplicarii dispozitiilor prezentei conventii.

Articolul 17

1. Atunci cind teritoriul unui stat membru cuprinde regiuni foarte intinse sau cind, datorita dispersarii populatiei sau gradului de dezvoltare a acesteia, autoritatea competenta considera ca dispozitiile prezentei conventii nu pot fi aplicate, ea poate, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor interesati, acolo unde asemenea organizatii exista, sa excluda acele regiuni de la aplicarea conventiei, fie in totalitatea ei, fie cu exceptiile pe care le considera necesare pentru anumite intreprinderi sau anumite munci.

2. Orice stat membru trebuie sa indice, in primul sau raport anual asupra aplicarii prezentei conventii, prezentat in virtutea articolului 22 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii, orice regiune pentru care isi propune sa recurga la dispozitiile prezentului articol, precum si motivele respective. Drept urmare, nici un stat membru nu va putea sa recurga la dispozitiile prezentului articol decit pentru regiunile pe care le va indica in acest mod.

3. Orice stat membru care recurge la dispozitiile prezentului articol trebuie sa reconsidere, la intervale care nu depasesc 3 ani si consultindu-se cu organizatiile celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, acolo unde asemenea organizatii exista, posibilitatea de a extinde aplicarea prezentei conventii asupra regiunilor exceptate in virtutea paragrafului 1.

4. Orice stat membru care recurge la dispozitiile prezentului articol trebuie sa indice, in rapoartele sale anuale, regiunile pentru care renunta la aplicarea amintitelor dispozitii si progresele pe care le-a realizat in vederea aplicarii treptate a prezentei conventii in acele regiuni.

Articolul 18

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, care le va inregistra.

Articolul 19

1. Prezenta conventie nu va obliga decit statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari au fost inregistrate de catre directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la inregistrarea de catre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre.

3. Drept urmare, aceasta conventie va intra in vigoare pentru fiecare stat membru dupa 12 luni de la data inregistrarii ratificarii sale.

Articolul 20

1. Declaratiile care vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, in conformitate cu paragraful 2 al articolului 35 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii, vor trebui sa faca cunoscute:

 1. teritoriile pentru care statul membru interesat se angajeaza ca dispozitiile conventiei sa fie aplicate fara modificari;
 2. teritoriile pentru care el se angajeaza ca dispozitiile conventiei sa fie aplicate cu modificari, si in ce constau acele modificari;
 3. teritoriile carora nu li se aplica conventia si motivele neaplicarii acesteia;
 4. teritoriile pentru care el isi rezerva dreptul de a hotari in asteptarea unei analize mai aprofundate a situatiei privitoare la acele teritorii.

2. Angajamentele mentionate la alineatele a) si b) ale primului paragraf din prezentul articol vor fi considerate parte integranta a ratificarii si vor avea efecte identice.

3. Orice stat membru va putea, printr-o noua declaratie, sa renunte in intregime sau in parte la rezervele cuprinse in declaratia sa anterioara in virtutea alineatelor b), c) si d) ale primului paragraf din prezentul articol.

4. Orice stat membru va putea, in cursul perioadelor in care prezenta conventie poate fi denuntata in conformitate cu dispozitiile articolului 22, sa comunice directorului general o noua declaratie care sa modifice in orice fel termenii oricarei declaratii anterioare si sa faca cunoscuta situatia din teritoriile determinate.

Articolul 21

1. Declaratiile comunicate directorului general al Biroului International al Muncii in conformitate cu paragrafele 4 si 5 ale articolului 35 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii trebuie sa indice daca dispozitiile conventiei vor fi aplicate in teritoriu cu sau fara modificari; atunci cind declaratia mentioneaza ca dispozitiile conventiei se aplica sub rezerva unor modificari, ea trebuie sa specifice in ce constau acele modificari.

2. Statul sau statele membre ori autoritatea internationala interesata vor putea sa renunte, total sau partial, printr-o declaratie ulterioara, la dreptul de a invoca o modificare indicata intr-o declaratie anterioara.

3. Statul sau statele membre ori autoritatea internationala interesata vor putea, in cursul perioadelor in care conventia poate fi denuntata in conformitate cu dispozitiile articolului 22, sa comunice directorului general o noua declaratie care sa modifice in orice fel termenii unei declaratii anterioare si sa faca cunoscuta situatia referitoare la aplicarea acestei conventii.

Articolul 22

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale in vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decit dupa expirarea termenului de un an de la inregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care intr-un termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o noua perioada de 10 ani si, drept urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute de prezentul articol.

Articolul 23

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor, declaratiilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificind statelor membre ale organizatiei inregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.

Articolul 24

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, in vederea inregistrarii, potrivit articolului 102 din Carta Organizatiei Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile, declaratiile si actele de denuntare inregistrate in conformitate cu articolele precedente.

Articolul 25

Ori de cite ori se va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

Articolul 26

1. In cazul in care conferinta va adopta o noua conventie care sa revizuiasca total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfel:

 1. ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina, de plin drept, fara a se mai tine seama de dispozitiile articolului 22 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare;
 2. cu incepere de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va inceta sa mai fie deschisa ratificarii de catre statele membre ale organizatiei.

2. Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare, in forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

Articolul 27

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)