www.snlp.ro Web analytics

Conventia nr. 087/1948 privind Libertatea de Asociere si Apararea Dreptului de Organizare

 • Conferinta Generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
 • Convocata de catre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii, si care s-a intrunit aici, in cea de a treizeci si una sesiune a sa, la 17 iunie 1948;
 • Dupa ce a hotarat sa adopte, sub forma unei conventii, diferite propuneri privitoare la libertatea de asociere si la apararea dreptului sindical, problema care constituie punctul 7 de pe ordinea de zi a sesiunii;
 • Considerand ca Preambulul Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii enunta, printre mijloacele susceptibile de a imbunatati situatia muncitorilor si de a asigura pacea, afirmarea principiului libertatii de asociere ;
 • Considerand ca Declaratia de la Philadelphia a proclamat din nou ca libertatea de exprimare si de intrunire este o conditie indispensabila a unui progres sustinut;
 • Considerand ca Conferinta Internationala a Muncii, la cea de a 30-a sesiune a sa, a adoptat in unanimitate, principiile care trebuie sa stea la baza reglementarii internationale;
 • Considerand ca Adunarea Generala a Natiunilor Unite, la cea de a doua sesiune a sa, si-a insusit aceste principii si a invitat Organizatia Internationala a Muncii sa-si continuie eforturile pentru a se putea adopta una sau mai multa conventii internationale;
 • adopta , astazi, noua iulie una mie noua sute patruzeci si opt, conventia de mai jos, care va fi denumita Conventia privind Libertatea de Asociere si Apararea Dreptului de Organizare ,1948

Articolul 1

Orice Membru al Organizatiei Internationale a Muncii, pentru care prezenta conventie este in vigoare, se angajeaza sa aplice dispozitiile urmatoare.

Articolul 2

Muncitorii si patronii, fara nici o deosebire , au dreptul, fara autorizatie prealabila, sa constituie organizatii la alegerea lor, precum si sa se afilieze acestor organizatii , cu singura conditie de a se conforma statutelor acestora din urma.

Articolul 3

1. Organizatiile de muncitori si patroni au dreptul sa-si elaboreze statutele si regulamentele administrative, sa-si aleaga liber reprezentantii, sa-si organizeze gestiunea si activitatea si sa-si formuleze programul de actiune.

2. Autoritatile publice trebuie sa se abtina de la orice interventie de natura sa limiteze acest drept sau sa-i impiedice exercitarea legala.

Articolul 4

Organizatiile de muncitori si patroni nu sunt supuse dizolvarii sau suspendarii pe cale administativa

Articolul 5

Organizatiile de muncitori si patroni au dreptul sa constituie federatii si confederatii precum si sa se afilieze acestora, si orice organizatie, federatie sau confederatie are dreptul sa se afilieze la organizatii internationale de muncitori si patroni.

Articolul 6

Dispozitiile articolelor 2, 3 si 4, de mai sus, se aplica federatiilor si confederatiilor organizatiilor de muncitori si patroni.

Articolul 7

Dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile de muncitori si patroni, federatiile si confederatiile lor, nu poate fi subordonata unor conditii care ar pune in discutie aplicarea dispozitiilor articolelor 2, 3 si 4 de mai sus.

Articolul 8

1. In exercitarea drepturilor care le sunt recunoscute de prezenta conventie, muncitorii, patronii si organizatiile lor respective sunt obligati ca, dupa exemplul celorlalte persoane sau colectivitati organizate, sa respecte legalitatea.

2. Legislatia nationala nu va trebui sa prejudicieze si nici sa fie aplicata in asa fel incat sa prejudicieze garantiile prevazute de prezenta conventie.

Articolul 9

1. Masura in care garantiile prevazute in prezenta conventie se vor aplica fortelor armate si politiei va fi determinata de legislatia nationala.

2. Conform principiilor stabilite la paragraful 8 al articolului 19 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, ratificarea acestei conventii de catre un Membru nu va trebui considerata ca afectand orice lege, orice sentinta, orice obicei, sau orice acord, deja existente, care acorda membilor fortelor armate si politiei garantii prevazute in prezenta conventie.

Articolul 10

In prezenta conventie, termenul organizatie inseamna orice organizatie de muncitori si patroni avand drept scop sa promoveze si sa apere interesele muncitorilor sau patronilor.

Partea a II-a. Apararea dreptului sindical.

Articolul 11

Orice membru al Organizatiei Internationale a Muncii, pentru care prezenta conventie este in vigoare, se angajeaza sa ia toate masurile necesare si corespunzatoare pentru a asigura muncitorilor si patronilor libera exercitare a dreptului sindical.

Articolul 12

1. In ceea ce priveste teritoriile mentionate de articolul 35 al Constitutiei Organizatiei Internationale a muncii asa cum a fost amendata prin Instrumentul de amendare a Constitutiei Internationale a Muncii, 1946, cu exceptia teritoriilor vizate de paragrafele 4 si 5 ale respectivului articol astfel amendat, oricare Membru al Organizatiei care ratifica prezenta conventie trebuie sa comunice Directorului General al Biroului International al Muncii, in cel mai scurt termen posibil dupa ratificarea sa, o declaratie care sa faca cunoscute:

 1. teritoriile pentru care el se angajeaza ca dispozitiile conventiei sa fie aplicate fara modificari;
 2. teritoriile pentru care el se angajeaza ca dispozitiile conventiei sa fie aplicate cu modificari si in ce consta respectivele modificari;
 3. teritoriile in care conventia este inaplicabila, si in acest caz, motívele pentru care ea este inaplicabila;
 4. teritoriile pentru care el isi reserva decizia.

2. Angajamentele mentionate la alineatele a) si b) ale paragrafului 1 al prezentului articol vor fi recunoscute ca parte integranta din ratificare si vor avea efecte identice.

3. Oricare Membru va putea renunta, printr-o noua declaratie , la toate sau la o parte din rezervele continute in declaratia sa anterioara in virtutea alineatelor b), c) sau d) ale paragrafului 1 din prezentul articol.

4. Oricare Membru va putea, in timpul perioadelor in cursul carora prezenta conventie poate fi denuntata conform dispozitiilor articolului 16, comunica Directorului General o noua declaratie modificand in orice privinta termenii oricarei declaratii anterioare si facand cunoscuta situatia in teritorii determinate.

Articolul 13

1. Atunci cand problemele tratate de prezenta conventie intra in cadrul competentei proprii unor autoritati dintr-un domeniu ne-metropolitan, Membrul responsabil de relatiile internationale ale acestui teritoriu, de acord cu guvernul respectivului teritoriu, va putea comunica Directorului General al biroului International al Muncii o declaratie de acceptare, in numele acestui teritoriu, a obligatiilor din prezenta conventie.

2. O declaratie de acceptare a obligatiilor din prezenta conventie poate fi comunicata Directorului General al Biroului International al Muncii:

 1. de doi sau mai multi Membri ai Organizatiei pentru un teritoriu plasat sub autoritatea lor conjuncta;
 2. de oricare autoritate internationala care raspunde de administrarea unui teritoriu in virtutea dispozitiilor Chartei Natiunilor Unite sau de oricare alta dispozitie in vigoare fata de acest teritoriu.

3. Declaratiile comunicate Directorului General al Biroului International al Muncii, conform dispozitiilor paragrafelor precedente ale prezentului articol, trebuie sa indice daca dispozitiile conventiei vor fi aplicate in teritorii cu sau fara modificari; atunci cand declaratia arata ca dispozitiile conventiei se aplica sub reserva unor modificari, ea trebuie sa specifice in ce constau respectivele modificari.

4. Membrul sau Membrii sau autoritatea internationala interesata vor putea renunta, in intregime sau partial printr-o declaratie ulterioara la dreptul de a invoca o modificare indicata intr-o declaratie anterioara.

5. Membrul sau Membrii sau autoritatea internationala interesata vor putea, in timpul perioadelor in cursul carora conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor articolului 16, comunica Directorului General o noua declaratie, modificand in oricare privinta termenii oricarei declaratii anterioare si facand cunoscuta situatia in ce priveste aplicarea acestei conventii.

Articolul 14

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate Directorului General al Biroului International al Muncii si vor fi inregistrate de acesta.

Articolul 15

1. Prezenta conventie nu va lega decat Membrii Organizatiei Internationale a Muncii a carei ratificare va fi inregistrata de catre Directorul General.

2. Ea va intra in vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a doi Membrii vor fi fost inregistrate de catre Directorul General.

3. In continuare aceasta conventie va intra in vigoare pentru fiecare Membru la 12 luni dupa data cand ratificarea va fi inregistrata.

Articolul 16

1. Oricare membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de zece ani dupa data intrarii in vigoare initiale a conventiei, printr-un act comunicat Directorului General al Biroului International al Muncii si inregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decat la un an dupa ce a fost inregistrata.

2. Oricare Membru care a ratificat prezenta conventie, care intr-o perioada de un an dupa expirarea perioadei de zece ani mentionata la paragraful precedent, nu va folosi facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol va fi legat pentru o noua perioada de zece ani si, in continuare, va putea denunta prezenta conventie la expirarea ficarei perioade de zece ani in conditiile prevazute de prezentul articol.

Articolul 17

1. Directorul General al Biroului International al Muncii va notifica tuturor Membrilor Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de catre Membrii Organizatiei

2. Notificand Membrilor Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, Directorul General va atrage atentia Membrilor Organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.

Articolul 18

Directorul General al Biroului International al Muncii va comunica Secretarului general al Natiunilor Unite, in scopul inregistrarii, conform articolului 102 al Chartei Natiunilor Unite, informatii complete in legatura cu toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care el va fi inregistrat conform articolelor precedente.

Articolul 19

De fiecare data cand el va considera necesar, Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii, va prezenta Conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul de a inscrie pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii sale totale sau partiale.

Articolul 20

1. In cazul in care Conferinta va adopta o noua conventie care revizuieste total sau partial prezenta conventie, si cel putin daca noua conventie nu dispune altfel:

 1. ratificarea de catre un membru al noii conventii care revizuieste, va antrena de plin drept, in ciuda articolului 16 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie care revizuieste sa fi intrat in vigoare;
 2. incepand cu data intrarii in vigoare a noii conventii care revizuieste, prezenta conventie va inceta de a mai fi deschisa ratificarii de catre Membri.

2. Prezenta conventie va ramane in orice caz in vigoare in forma si in litera sa pentru Membri care au ratificat-o si care nu vor ratifica conventia care revizuieste.

Articolul 21

Versiunile engleza si franceza ale textului prezentei conventii sunt egal valabile.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)