www.snlp.ro Web analytics

Invitație participare achiziție directă – contract de furnizare materiale publicitare

Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, având sediul în București, str Maria Ghiculeasa, nr. 47, cam. 701, sector 2, cod postal 023762 vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare materiale publicitare.
A.
1. Obiectul contractului: achizitionarea de materiale publicitare în cadrul proiectului DialLogos cod SIPOCA 310, cod MySMIS 112266 conform Caiet de sarcini;
2. Sursa de finanţare: Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020″, in baza contractului de finantare nr. 265/03.10.2018.
3. Coduri CPV: 22462000-6 – materiale publicitare:roll up banner, afise A3 si afise A4
4. Valoarea totală estimată este de: 640 lei fara TVA
5. Modalitatea de atribuie: Achizitie directa
6. Criteriul de atribuire: preţul fara TVA total cel mai scăzut ;
7. TERMEN LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR: 15.04.2019 ora 12 .

B. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

1. Preţul ofertei este în LEI cu TVA
2. Preţul ofertei este ferm și nu se poate modifica pe toată durata de valabilitate a ofertei. În cazul în care 2 sau mai multe oferte au același preț și se situează pe primul loc, ofertanților respectivi li se va solicita o noua propunere financiară. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
4. Ofertanţii vor depune o singură ofertă care să includă toate produsele solicitate conform caietului de sarcini
5. NU se acceptă oferte alternative.
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
7. Calificarea ofertantului:
a. Propunere financiară – conform FORMULAR
b. Specifiatii tehnice grafice – conform ANEXA
8. Condiții de participare: Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate (inclusiv nume in clar) de către reprezentantul legal. Documentele scanate vor fi trimise pe adresa de e-mail: sindicat.snlp@gmail.com
9. Nu se fac plati in avans.
10. Plata se face in termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii si a procesului verbal de receptie;
11. Documentele trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire până la data încheierii contractului de furnizare.
Link-ul, unde se poate accesa documentația de atribuire este www.snlp.ro

Pentru informatii suplimentare sau clarificari ne puteti contacta la telefon: 0720.033.054 sau e-mail sindicat.snlp@gmail.ro.

Responsabil achizitii
Mihaela Neacsu

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)