www.snlp.ro Web analytics

Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  • LEGE Nr. 293 din 28 iunie 2004 *** Republicată
  • privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  • EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 628 din 22 septembrie 2009

*) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 11 februarie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 170/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2009, dându-se textelor o nouă numerotare. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009.

Legea nr. 293/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin:

  • Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004;
  • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004;
  • Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005;
  • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2007;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008 (abrogată prin Legea nr. 170/2009), respinsă prin Legea nr. 237/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 15 iunie 2009.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

Prezenta lege reglementează Statutul funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 2

(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi constituie, în sensul prezentei legi, sistemul administraţiei penitenciare.

(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti.

ART. 3

(1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici cu statut special, al căror statut este reglementat de prezenta lege, denumiţi în continuare funcţionari publici cu statut special, şi din personal contractual.

(2) Statutul special al funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege. În exercitarea misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, funcţionarul public cu statut special poate folosi, în condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.

(4) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare încadrat în funcţii pe baza contractului individual de muncă se supune legislaţiei muncii.

ART. 4

(1) Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară în interesul comunităţii, prin punerea în aplicare a legislaţiei privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

(2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, prevederile reglementărilor interne şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

(3) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public cu statut special este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public cu statut special este obligat să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia aceste situaţii.

ART. 5

Exercitarea funcţiei publice din sistemul administraţiei penitenciare se conduce după următoarele principii:

a) supunerea deplină faţă de lege;

b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege;

c) egalitatea şanselor, pe baza meritelor şi capacităţii profesionale;

d) responsabilitate şi imparţialitate;

e) eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societăţii;

f) eficienţă în utilizarea resurselor;

g) ierarhia organizatorică şi funcţională.

ART. 6

(1) Valorile etice în sistemul administraţiei penitenciare sunt: integritatea, obiectivitatea, transparenţa, receptivitatea şi responsabilitatea profesională.

(2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare va promova şi va respecta principiile şi valorile etice ale serviciului public în activitatea profesională şi în relaţiile cu cetăţenii, precum şi măsurile legale referitoare la transparenţa decizională, conflictul de interese şi incompatibilităţi.

CAPITOLUL II

Structura carierei funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 7

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt debutanţi sau definitivi.

ART. 8

Funcţionarii publici cu statut special debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau examenului, o funcţie publică în Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţile subordonate, până la definitivare.

ART. 9

(1) Funcţionarii publici cu statut special se împart în două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează:

a) categoria A – corpul ofiţerilor de penitenciare – cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

b) categoria B – corpul agenţilor de penitenciare – cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

(2) Categoriile de funcţionari publici cu statut special se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:

a) chestor de penitenciare;

b) comisar şef de penitenciare;

c) comisar de penitenciare;

d) subcomisar de penitenciare;

e) inspector principal de penitenciare;

f) inspector de penitenciare;

g) subinspector de penitenciare.

B. Corpul agenţilor de penitenciare:

a) agent şef principal de penitenciare;

b) agent şef de penitenciare;

c) agent şef adjunct de penitenciare;

d) agent principal de penitenciare;

e) agent de penitenciare.

(3) Potrivit prevederilor alin. (2) pct. A lit. a) – d), următoarele grade profesionale ale ofiţerilor vor fi echivalate, cu menţinerea drepturilor şi a vechimii în grade câştigate anterior, după cum urmează:

a) subinspector şef de penitenciare – subcomisar de penitenciare;

b) inspector şef de penitenciare – comisar de penitenciare;

c) inspector şef principal de penitenciare – comisar şef de penitenciare;

d) inspector general de penitenciare – chestor de penitenciare.

ART. 10

(1) În sistemul administraţiei penitenciare sunt utilizate următoarele funcţii: funcţii publice de conducere şi de execuţie specifice sistemului administraţiei penitenciare şi funcţii de specialitate specifice altor sectoare de activitate.

(2) Funcţiile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. Celelalte funcţii pentru sistemul administraţiei penitenciare se aprobă de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, potrivit legii.

(3) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se subordonează şefilor ierarhici.

CAPITOLUL III

Selecţia, numirea, evidenţa, evaluarea, avansarea, pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici cu statut special

SECŢIUNEA 1

Selecţia funcţionarilor publici cu statut special

ART. 11

Pot dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;

f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;

g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică.

ART. 12

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în procesul de selecţie a funcţionarilor publici cu statut special, garantează aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională şi de transparenţă.

ART. 13

(1) Încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face prin următoarele modalităţi:

a) repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi;

b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special de la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;

c) concurs, din sursă externă.

(2) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare – curs de zi, cu diplomă de licenţă – li se acordă gradul de subinspector de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs, în funcţii publice de execuţie.

(3) Absolvenţilor instituţiei de învăţământ pentru pregătirea agenţilor de penitenciare, cu durata de un an, li se acordă gradul de agent de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs.

(4) Candidaţii declaraţi „ADMIS” la instituţiile de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare semnează un angajament prin care se obligă să lucreze cel puţin 9 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor.

(5) Candidaţii declaraţi „ADMIS” la instituţia de învăţământ pentru pregătirea agenţilor de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (4) şi (5), care nu respectă angajamentul, sunt obligate să restituie cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu excepţia cazului în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile acestora sau a transferului la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.

ART. 14

(1) Condiţiile de participare la concurs, organizarea şi desfăşurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*).

(2) La concurs poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

––––

*) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.040/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a

Numirea funcţionarilor publici cu statut special

ART. 15

(1) Numirea în funcţii publice de conducere a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special definitivi. La concurs pot participa persoanele care au cel puţin 3 ani vechime efectivă într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs.

(2) Numirea în funcţii publice de execuţie a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi cu o perioadă de stagiu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5). Ofiţerii şi agenţii admişi la concurs în funcţii publice de execuţie din sectorul siguranţa deţinerii şi aplicarea regimurilor vor fi încadraţi ca debutanţi, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5).

(3) Perioada de stagiu este de un an şi constituie vechime în muncă, în serviciu sau în specialitate.

(4) Candidaţii admişi la concurs, care au cel puţin 3 ani vechime efectivă într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs, sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(5) Candidaţii admişi la concurs, care au cel puţin 3 ani vechime efectivă ca militar activ şi/sau funcţionar public cu statut special în instituţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(6) Candidaţilor admişi la concurs şi încadraţi ca funcţionari publici cu statut special li se acordă grade profesionale, potrivit metodologiei*) stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(7) Ofiţerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare în funcţii vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de penitenciare – agent şef principal de penitenciare.

––––

*) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.855/C/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004.

ART. 16

(1) Funcţionarii publici cu statut special debutanţi au obligaţia să urmeze, în perioada de stagiu, cursuri de pregătire şi specializare organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

(2) Funcţionarii publici cu statut special definitivi au obligaţia să urmeze un curs de perfecţionare corespunzător postului în care au fost numiţi, cu excepţia celor încadraţi potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) şi (3).

ART. 17

(1) După efectuarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public cu statut special debutant din sistemul administraţiei penitenciare este evaluată de şeful ierarhic, care propune sau nu definitivarea în funcţie.

(2) Pe baza propunerilor favorabile formulate de şefii ierarhici, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, directorul unităţii din subordinea acesteia emite decizie scrisă de numire a funcţionarului public cu statut special debutant ca funcţionar public cu statut special definitiv din sistemul administraţiei penitenciare.

(3) Funcţionarul public cu statut special debutant din sistemul administraţiei penitenciare nemulţumit de evaluarea prevăzută la alin. (1) poate solicita reevaluarea de către o comisie formată din 3 funcţionari publici cu statut special din cadrul unităţii, care au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani. Comisia este numită de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(4) Funcţionarul public cu statut special debutant din sistemul administraţiei penitenciare care, în urma evaluării prevăzute la alin. (1) sau (3), primeşte calificativul „nesatisfăcător” este declarat necorespunzător din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu încetează potrivit art. 64 alin. (1) lit. a).

ART. 18

Regulile de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de pregătire şi specializare prevăzute la art. 16 şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti**).

––––

**) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.793/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004.

ART. 19

(1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, numit funcţionar public cu statut special definitiv, depune jurământul de credinţă în faţa directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, directorilor unităţilor din subordinea acesteia, în prezenţa a doi martori, dintre care unul este conducătorul compartimentului în care a fost numit funcţionarul public cu statut special definitiv, iar celălalt, un alt funcţionar public cu statut special definitiv.

(2) Jurământul de credinţă are următorul conţinut: „Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică.” Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea actului de numire în funcţie.

(3) Jurământul, semnat de funcţionarul public cu statut special definitiv, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unităţii din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al funcţionarului public cu statut special.

(4) Funcţionarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti depune jurământul de credinţă în faţa unui reprezentant al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, împuternicit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 20

Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. Pentru celelalte funcţii de conducere, precum şi pentru funcţiile de execuţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile de penitenciare, se dispun, după caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unităţilor de penitenciare, potrivit competenţelor legale.

ART. 21

Ofiţerii se numesc în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade faţă de cele pe care le au. Numirea ofiţerilor în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade faţă de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

SECŢIUNEA a 3-a

Evidenţa funcţionarilor publici cu statut special

ART. 22

(1) Pentru fiecare funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se va întocmi şi gestiona un dosar profesional confidenţial, în condiţiile dispoziţiilor legale privind evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici cu statut special.

(2) Modul de gestionare şi evidenţă a datelor privind funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(3) Se interzice introducerea în dosarul profesional a oricăror documente referitoare la opiniile politice sau sindicale, la religie ori credinţă, la orientarea sexuală, origine socială sau referitoare la orice alte elemente discriminatorii.

(4) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are acces la propriul dosar profesional, fără nicio îngrădire, iar la cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar.

(5) Emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

SECŢIUNEA a 4-a

Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 23

Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 24

(1) Conducătorii de compartimente din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate sunt obligaţi să completeze şi să noteze anual, în fişa de evaluare a activităţii, performanţele profesionale individuale obţinute în anul precedent de fiecare funcţionar public cu statut special din subordine.

(2) Calificativele care pot fi acordate în urma evaluării activităţii sunt „excepţional”, „foarte bun”, „bun”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”.

ART. 25

(1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare notat cu „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” nu poate fi avansat în funcţie sau grad profesional în anul următor.

(2) Ofiţerul sau agentul din sistemul administraţiei penitenciare care a fost notat cu calificativul „nesatisfăcător” va fi trecut într-o funcţie inferioară, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii din care face parte. Funcţionarul public cu statut special care nu acceptă trecerea în funcţia inferioară va fi destituit din funcţie, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. a).

(3) Ofiţerii sau agenţii din sistemul administraţiei penitenciare notaţi cu calificativul „nesatisfăcător”, în anul următor trecerii într-o funcţie inferioară, potrivit alin. (2), vor fi destituiţi din funcţie, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. a).

SECŢIUNEA a 5-a

Avansarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 26

(1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea activităţii profesionale, funcţionarii publici cu statut special au dreptul de a avansa în funcţie şi în grad profesional conform prevederilor prezentei legi.

(2) Avansarea în funcţii publice vacante a funcţionarilor publici cu statut special, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, se face pe bază de concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare.

(3) Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din stat se face fără examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*).

(4) Avansarea în gradele profesionale se face de către:

a) Preşedintele României, pentru chestorul de penitenciare, la propunerea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;

b) ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, pentru ofiţerii din sistemul administraţiei penitenciare;

c) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru agenţii din sistemul administraţiei penitenciare.

(5) Funcţionarii publici cu statut special se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacă au fost apreciaţi în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul „bun”.

(6) Funcţionarii publici cu statut special pot fi avansaţi în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim, dacă au fost apreciaţi în ultimul an cu calificativul „excepţional” şi dacă au efectuat jumătate din stagiul minim în grad.

(7) Pentru obţinerea gradului profesional de chestor de penitenciare este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.

(8) Comisarii şefi de penitenciare în activitate, care au o vechime în gradul profesional de minimum 5 ani şi au fost încadraţi, în această perioadă, cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de penitenciare şi care au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin „foarte bun”, la încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, în condiţiile legii, pot fi avansaţi în gradul profesional de chestor de penitenciare şi le vor înceta raporturile de serviciu cu noul grad profesional, potrivit competenţelor şi criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti**).

(9) Funcţionarii publici cu statut special rezervişti din grupa de evidenţă „sistemul administraţiei penitenciare”, specialitatea „penitenciare”, cărora le-au încetat raporturile de serviciu ca urmare a pensionării, în condiţiile legii, pot fi avansaţi în gradul următor la propunerea asociaţiilor foştilor ofiţeri şi agenţi de penitenciare. Criteriile de avansare în rezervă în gradul următor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

––––

*) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009.

**) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.790/C/2004 privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004.

ART. 27

Stagiul minim în gradele profesionale este:

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:

a) comisar şef de penitenciare 3 ani;

b) comisar de penitenciare 3 ani;

c) subcomisar de penitenciare 4 ani;

d) inspector principal de penitenciare 3 ani;

e) inspector de penitenciare 3 ani;

f) subinspector de penitenciare 4 ani.

B. Corpul agenţilor de penitenciare:

a) agent şef de penitenciare 4 ani;

b) agent şef adjunct de penitenciare 4 ani;

c) agent principal de penitenciare 4 ani;

d) agent de penitenciare 4 ani.

ART. 28

(1) Acordarea gradelor profesionale următoare, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor şi în limita gradului maxim prevăzut pentru funcţia pe care o deţine funcţionarul public cu statut special.

(2) Funcţionarul public cu statut special cu gradul de comisar şef de penitenciare, care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei pe care o deţine sau într-o specialitate înrudită, este exceptat de la prevederile art. 26 alin. (7).

(3) Acordarea gradelor profesionale, în cadrul aceleiaşi categorii, se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile legale privind avansarea în gradul profesional.

ART. 29

(1) Trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege.

(2) Acordarea gradului profesional de ofiţer agenţilor prevăzuţi la alin. (1) se face în funcţie de vechimea ca agent sau subofiţer în instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 30

(1) Funcţiile de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(2) În situaţia neocupării posturilor vacante prevăzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(3) Funcţiile de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs. Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel puţin 3 ani în sistemul administraţiei penitenciare.

(4) Funcţiile de conducere din sistemul administraţiei penitenciare, rămase vacante ca urmare a neocupării, în condiţiile stabilite la alin. (3), se ocupă prin concurs din sursă externă.

(5) În situaţia în care posturile rămân vacante, ca urmare a neocupării în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

ART. 31

Regulamentul privind ocuparea funcţiilor de conducere şi de execuţie se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*).

––––

*) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.493/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu modificările ulterioare.

SECŢIUNEA a 6-a

Pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 32

Pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se face pe baza cerinţelor generale ale practicii administraţiei penitenciare şi a cerinţelor specifice necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu corespunzătoare funcţiilor din sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 33

(1) Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia**) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(2) În cazurile în care pregătirea şi perfecţionarea profesională se desfăşoară în altă localitate decât cea de domiciliu, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute de prezenta lege.

(3) Pentru trimiterea la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, funcţionarii publici cu statut special susţin un concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

––––

**) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului din cuprinsul art. 15 alin. (6).

ART. 34

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează o formă de pregătire sau perfecţionare profesională cu o durată ce depăşeşte 3 luni şi care primesc, în această perioadă, drepturile salariale vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după terminarea formelor de pregătire sau perfecţionare profesională.

ART. 35

(1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care nu respectă angajamentul prevăzut la art. 34 este obligat să restituie cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile funcţionarului public cu statut special sau în cazul transferului.

CAPITOLUL IV

Drepturile, condiţiile de muncă şi îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special

SECŢIUNEA 1

Drepturile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 36

Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la:

a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului***) şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;

d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii;

e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului****);

f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;

g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte situaţii, în condiţiile stabilite de lege;

h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului*); odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti;

i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială;

j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege;

k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului**);

l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;

m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;

n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

o) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

p) consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

––––

***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

****) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.140 din 2 decembrie 2004.

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.140 din 2 decembrie 2004.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 23 noiembrie 2007.

ART. 37

(1) Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale, personalul din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la asociere sindicală sau în alte organizaţii profesionale, dreptul la grevă, precum şi la libertatea întrunirilor, cu condiţia asigurării a cel puţin unei treimi din activitate şi a garantării drepturilor deţinuţilor şi a siguranţei locurilor de detenţie.

(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate încheia anual, în condiţiile legii, cu organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, acorduri colective care să cuprindă numai măsuri referitoare la:

a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă;

b) sănătatea şi securitatea în muncă;

c) programul zilnic de lucru;

d) perfecţionarea profesională;

e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.

(3) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici cu statut special nu sunt organizaţi în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, desemnaţi în condiţiile legii.

(4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile de penitenciare vor furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special informaţiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii.

ART. 38

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare vor fi sprijiniţi în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuinţe proprietate personală, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care sunt încadraţi, din fondurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, în condiţiile legii.

(2) Funcţionarii publici cu statut special, titulari ai contractului de închiriere a locuinţei de serviciu, care au lucrat în sistemul administraţiei penitenciare peste 15 ani şi care s-au pensionat potrivit legii, precum şi cei care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi s-au pensionat pentru invaliditate, în condiţiile legii, îşi păstrează dreptul de folosinţă asupra locuinţei de serviciu şi după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. În cazul decesului titularului, soţul/soţia îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii.

(3) Criteriile şi condiţiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) În condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului se poate înfiinţa Casa de Credit a personalului din sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 39

(1) Funcţionarii publici cu statut special îşi păstrează, pe perioada delegării, detaşării ori trecerii temporare în altă funcţie, funcţia, gradul şi drepturile salariale avute anterior, acordate conform prevederilor actelor normative privind salarizarea acestora.

(2) În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sau, după caz, trecut temporar în altă funcţie sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale.

ART. 40

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, ei sau soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Funcţionarii publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuinţă potrivit prevederilor alin. (1) şi care nici ei şi nici soţul/soţia nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii.

(3) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti***).

(4) Funcţionarii publici cu statut special, inclusiv soţul/soţia acestora, care au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare, nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2).

(5) Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv, ale funcţionarului public cu statut special ori ale soţiei/soţului acestuia/acesteia.

(6) Funcţionarii publici cu statut special cărora li s-a atribuit o locuinţă de serviciu pot solicita schimbarea acesteia şi atribuirea unei alte locuinţe disponibile în fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau al unităţii penitenciare în cauză, care să corespundă cerinţelor minimale de suprafaţă locativă astfel cum sunt prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de schimb de locuinţe se soluţionează cu prioritate.

(7) Funcţionarii publici cu statut special, beneficiari ai unei locuinţe de serviciu, pot face între ei schimb de locuinţe, cu avizul conducerii unităţii care a aprobat acordarea locuinţei de serviciu.

––––

***) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.443/C/2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.197/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 1 septembrie 2008.

ART. 41

(1) Instituţiile şi organele specializate ale statului au obligaţia de a acorda protecţie, la cerere, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora, în cazul în care viaţa, integritatea corporală, demnitatea sau avutul le sunt puse în pericol, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

(2) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţilor din subordinea acesteia este obligată să asigure personalului prevăzut la alin. (1) protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. Modalităţile de acordare a protecţiei se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ART. 42

(1) Funcţionarul public cu statut special, în activitate ori pensionat, precum şi soţul sau soţia, copiii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia beneficiază, în mod gratuit, de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.

(2) Pentru acordarea, potrivit legii, a asistenţei medicale specifice personalului din sistemul administraţiei penitenciare, în statele de organizare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale fiecărei unităţi de penitenciare se prevăd şi se încadrează posturi de personal medico-sanitar superior şi mediu.

ART. 43

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la despăgubiri în situaţia în care au suferit, din culpa instituţiei, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

(2) La decesul unui funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, unitatea din care făcea parte acordă soţului/soţiei sau, după caz, copiilor acestuia/acesteia ori, în lipsa acestora, părinţilor şi moştenitorilor legali ori persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor suplimentar de deces egal cu de două ori salariul de bază brut avut la data decesului.

(3) Funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care a decedat în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă, post-mortem, gradul de subinspector de penitenciare pentru cei din corpul agenţilor şi gradul următor pentru ofiţeri.

ART. 44

(1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(2) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3) declaraţi „şef de promoţie” li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(3) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se conferă decoraţii potrivit legii.

(4) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific În Serviciul Armatei, îşi păstrează toate drepturile conferite de aceste ordine, dobândite anterior.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţiile de muncă ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 45

(1) Durata normală a programului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

(2) Programul de lucru al personalului din compartimentele a căror activitate impune prezenţa în serviciu mai mult de 8 ore se stabileşte de către directorii unităţilor, în aort cu necesităţile operative, asigurându-se respectarea timpului de lucru legal.

(3) În cazul în care pentru anumite categorii profesionale durata programului normal de lucru este stabilită prin dispoziţii legale specifice, se vor aplica aceste dispoziţii legale.

(4) Orele prestate de funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu un spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(5) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (4) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

ART. 46

Modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor şi evidenţa prezenţei funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la serviciu se stabilesc prin regulamente de ordine interioară, elaborate de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia.

ART. 47

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul, potrivit legii, la măsuri de securitate şi igienă a muncii şi la echipament de protecţie gratuit.

SECŢIUNEA a 3-a

Îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 48

Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte principiile generale prevăzute de Constituţie şi de celelalte legi, precum şi să apere valorile democraţiei;

b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea persoanelor private de libertate, drepturile şi libertăţile acestora;

c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie;

d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu stabilite prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici;

e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni şi să respecte ierarhia conferită de funcţia şi gradul profesional deţinute;

f) să informeze conducătorii ierarhici şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la infracţiunile de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie;

g) să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire profesională;

h) să păstreze secretul de stat şi de serviciu, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea informaţiilor sau documentelor care au acest caracter, în condiţiile legii;

i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în exercitarea atribuţiilor ce îi revin;

j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3);

k) să respecte întocmai programul de muncă;

l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate;

m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii;

n) în situaţii de catastrofe, calamităţi, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadărilor, părăsirii locurilor de deţinere sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în unităţile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte;

o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi război, personalul va acţiona conform legii;

p) în cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. n) şi o), personalul de penitenciare care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informând superiorii săi despre aceasta;

q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia, în situaţia în care iau cunoştinţă de aceste situaţii;

r) să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificările privind domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora.

ART. 49

Ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis:

a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în aşezămintele de deţinere;

b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru alte persoane, în considerarea calităţii sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori ori servicii;

c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activităţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi;

d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege;

e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege.

ART. 50

(1) Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie, rude de gradul I sau, după caz, au relaţii cu caracter patrimonial;

b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte soţul/soţia sau o rudă de gradul I;

c) interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor lor de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(2) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe între funcţionarii publici cu statut special care sunt soţi sau rude de gradul I.

ART. 51

Calitatea de funcţionar public cu statut special este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată remunerată, cu excepţia funcţiilor: didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, din domeniul cercetării ştiinţifice şi din cel al creaţiei literar-artistice.

ART. 52

La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să îşi declare averea, conform legii.

CAPITOLUL V

Modificarea, punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

ART. 53

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la stabilitatea raporturilor de serviciu.

(2) Raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (1) se nasc şi se exercită în baza actului de numire şi se pot modifica, suspenda sau înceta numai în cazurile şi în condiţiile prezentei legi.

(3) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt de subordonare ierarhică.

(4) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.

SECŢIUNEA a 2-a

Modificarea raporturilor de serviciu

ART. 54

(1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, care are calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, poate fi delegat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorii unităţilor din subordinea acesteia să îndeplinească anumite activităţi în interesul unităţii unde este încadrat, în aceeaşi localitate sau în altă localitate, pe o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an.

(2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pot fi delegaţi mai mult de 60 de zile într-un an, cu acordul scris al acestora.

ART. 55

(1) Detaşarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare care are calitatea de funcţionar public cu statut special se dispune în interesul instituţiei publice în care urmează să-şi desfăşoare activitatea, situată în aceeaşi localitate sau în altă localitate, pe o perioadă de cel mult 6 luni într-un an. Detaşarea pe o perioadă mai mare de 6 luni se poate dispune numai cu acordul scris al celui în cauză.

(2) Trecerea temporară în altă funcţie se poate dispune fără acordul funcţionarului public cu statut special în caz de forţă majoră şi ca măsură de protecţie a funcţionarului public cu statut special.

(3) Ofiţerii pot fi împuterniciţi în funcţii de conducere în unitatea în care sunt încadraţi sau în care au fost detaşaţi. Împuternicirea pe funcţie se poate face pentru o perioadă de maximum 6 (şase) luni şi se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competenţelor, cu încă 6 (şase) luni. Ofiţerii beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective. Ofiţerii împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele ale funcţiei pe care sunt împuterniciţi.

(4) Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute, în cadrul aceleiaşi unităţi, la cerere şi pot fi numiţi în alte funcţii prevăzute cu acelaşi coeficient de ierarhizare sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 56

Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeaşi ori în altă funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. Funcţionarii publici cu statut special mutaţi în interesul serviciului beneficiază de drepturile prevăzute în legea salarizării.

ART. 57

(1) Revocarea din funcţia de conducere şi numirea într-o altă funcţie se dispun în cazul în care nu mai sunt întrunite condiţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiei de conducere, prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale.

(2) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, evitarea pierderilor, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite – rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor.

(3) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu subalternii, cu persoanele aflate în stare de detenţie, cu alte persoane sau instituţii cu care intră în contact, precum şi cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de conducere.

(4) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniu şi modul în care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate, precum şi celelalte dispoziţii legale privind executarea pedepselor.

(5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapidă.

(6) Împotriva ordinului sau deciziei de revocare din funcţie se poate face plângere la instanţa competentă, potrivit legii.

SECŢIUNEA a 3-a

Punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi întreruperea raporturilor de serviciu

ART. 58

(1) În cazul în care împotriva funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare s-a început urmărirea penală, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obişnuită.

(2) Pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este pus la dispoziţie. Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în scris, de conducătorul unităţii şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, şi de celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege.

(3) Pe perioada arestării preventive, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este suspendat din funcţie. Pe timpul suspendării, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu beneficiază de niciun drept dintre cele prevăzute de prezenta lege.

(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 59

Funcţionarii publici cu statut special, rămaşi neîncadraţi în funcţii din diferite cauze neimputabile, sunt puşi la dispoziţie, potrivit competenţelor. Pe această perioadă beneficiază de salariul de bază avut şi de celelalte drepturi băneşti cuvenite pentru activitatea desfăşurată, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, pentru ofiţerii cu funcţii de conducere. Situaţia ofiţerilor şi agenţilor puşi la dispoziţie se soluţionează în termen de 3 luni.

ART. 60

(1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se suspendă din funcţie dacă desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea, în condiţiile legii.

(2) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale.

(3) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, cu respectarea prevederilor cuprinse în legislaţia muncii.

SECŢIUNEA a 4-a

Încetarea raporturilor de serviciu

ART. 61

Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special încetează prin:

a) demisie;

b) transfer;

c) destituire din funcţie;

d) pensionare, în condiţiile legii;

e) împlinirea vârstei prevăzute la art. 65 alin. (1) sau (2);

f) deces;

g) desfiinţarea unităţii ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofiţerul sau agentul nu acceptă să o urmeze;

h) reducerea personalului unităţii prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de ofiţerul sau agentul în cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta refuză oferta conducerii unităţii de trecere în altă funcţie;

i) revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de credinţă;

j) ca urmare a constatării nulităţii actului de numire în funcţie, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care nulitatea a fost constatată.

ART. 62

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pot solicita, în scris, încetarea raporturilor de serviciu prin demisie.

(2) Demisia produce efecte după 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, dacă funcţionarul public cu statut special în cauză şi directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, conducătorul unităţii din subordinea acesteia nu au convenit alt termen mai scurt.

(3) În cazul funcţiilor de conducere, demisia produce efecte după 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

(4) Funcţionarul public cu statut special demisionar este obligat să-şi continue activitatea până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

(5) Cu acordul conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţii din subordinea acesteia, funcţionarul public cu statut special în cauză poate reveni asupra cererii de demisie, dar numai până la împlinirea termenului de la care demisia produce efecte.

ART. 63

Funcţionarii publici cu statut special se pot transfera sau detaşa în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, cu respectarea reglementărilor legale specifice instituţiei la care solicită transferul sau detaşarea.

ART. 64

(1) Funcţionarii publici cu statut special sunt destituiţi din funcţiile pe care le deţin numai în următoarele situaţii:

a) sunt declaraţi necorespunzători din punct de vedere profesional, ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi, sau sunt notaţi cu calificativul „nesatisfăcător”, ca funcţionari publici cu statut special, definitivi, în condiţiile prezentei legi;

b) nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a) sau d);

c) au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea de infracţiuni;

d) li s-a aplicat sancţiunea disciplinară a destituirii din funcţie.

(2) Funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate ca funcţionari publici cu statut special în funcţiile publice pe care le deţin în cazul când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării ori a amenzii penale, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei. Menţinerea în activitate se dispune în baza aprobării persoanelor care acordă gradele profesionale prevăzute la art. 26, la propunerea directorului unităţii.

(3) Cu data aprobării menţinerii în activitate conform alin. (2), funcţionarul public cu statut special va fi repus în funcţia deţinută anterior potrivit competenţelor de numire în funcţie.

ART. 65

(1) Funcţionarii publici cu statut special nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă de 55 de ani.

(2) În mod excepţional, funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie cel mult 2 ani peste limita de vârstă prevăzută la alin. (1), la cerere, dacă starea sănătăţii le permite şi cu aprobarea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii subordonate.

ART. 66

Funcţionarii publici cu statut special sunt eliberaţi din funcţiile pe care le deţin în cazurile de încetare a raporturilor de serviciu şi de schimbare din funcţie în sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 67

Împotriva ordinului sau deciziei de destituire din funcţie se poate face plângere la instanţa competentă, potrivit legii.

CAPITOLUL VI

Răspunderea funcţionarilor publici cu statut special

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

ART. 68

(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a îndatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară, dacă faptele nu atrag răspunderea penală sau contravenţională.

(2) Răspunderea penală, contravenţională, civilă sau, după caz, patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi îndatoriri de serviciu.

(3) Urmărirea penală a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, în condiţiile legii.

(4) Competenţa de a efectua urmărirea penală şi de a judeca în primă instanţă infracţiunile săvârşite de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare revine parchetelor de pe lângă tribunale şi tribunalelor – pentru infracţiunile comise de către agenţi de penitenciare, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi curţilor de apel – pentru infracţiunile comise de către ofiţeri până la gradul de inspector şef principal de penitenciare inclusiv, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – pentru infracţiunile comise de către inspectorii generali de penitenciare.

SECŢIUNEA a 2-a

Abateri disciplinare

ART. 69

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

b) neglijenţă şi superficialitate manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, a dispoziţiilor legale sau a celor primite de la şefii ierarhici ori de la autorităţile anume abilitate de lege;

c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament necorespunzător faţă de persoanele private de libertate, care contravine legii privind executarea pedepselor, sau faţă de alte persoane cu care intră în contact în timpul serviciului;

e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu;

f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură a perturba activitatea compartimentului de muncă;

g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;

i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;

j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special;

k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane;

l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii;

m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri disciplinare de către subordonaţi;

o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură cu îndatoririle de serviciu;

p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48.

SECŢIUNEA a 3-a

Sancţiuni disciplinare

ART. 70

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu statut special sunt:

a) mustrarea scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 – 10% pe o perioadă de 1 – 3 luni;

c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;

d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;

e) revocarea din funcţia de conducere;

f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare.

SECŢIUNEA a 4-a

Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare

ART. 71

(1) La individualizarea sancţiunii disciplinare ce urmează a fi aplicată, se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a autorului abaterii, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare.

(2) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public cu statut special în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 74.

(3) Audierea funcţionarului public cu statut special se consemnează în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public cu statut special de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată.

(4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.

ART. 72

Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 se aplică de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unităţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele prevăzute la art. 20.

ART. 73

(1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competenţelor prevăzute la art. 72, care se comunică funcţionarului public cu statut special sancţionat, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.

(2) Funcţionarul public cu statut special nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.

ART. 74

(1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, constituită prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*), are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi pe cele comise de funcţionarii publici cu statut special numiţi în funcţii de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director în sistemul administraţiei penitenciare. Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unităţile de penitenciare, cu excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale unităţii de penitenciare.

(2) Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*).

––––

*) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 5-a

Radierea sancţiunilor disciplinare

ART. 75

(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 lit. a) şi d) se radiază de drept în termen de 6 luni de la aplicare, dacă ofiţerul sau agentul sancţionat nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în această perioadă.

(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 lit. b) şi c) se radiază de drept în termen de 6 luni de la expirarea perioadei pentru care au fost aplicate, dacă ofiţerul sau agentul sancţionat nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în această perioadă.

(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 70 lit. e) se radiază de drept în termenul prevăzut la art. 11 lit. g).

(4) Radierea sancţiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.

SECŢIUNEA a 6-a

Răspunderea patrimonială

ART. 76

(1) Răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se angajează în următoarele situaţii:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, al unităţilor din subordinea acesteia;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru nerestituirea în termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu i se datorau şi care nu mai pot fi restituite în natură, precum şi a unor servicii ce i-au fost prestate în mod necuvenit.

(2) Repararea pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor de penitenciare în situaţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori de către directorii unităţilor de penitenciare a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin semnarea unui angajament de plată, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. Împotriva dispoziţiei de imputare personalul în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii. Dreptul de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 77

(1) Numărul maxim de posturi necesare sistemului administraţiei penitenciare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(2) Statele de organizare şi structura personalului din sistemul administraţiei penitenciare se aprobă de către ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. Această competenţă nu poate fi delegată directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) Atribuţiile şi competenţele personalului din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin fişele posturilor, întocmite în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor*) şi ale Regulamentului unităţilor de penitenciare, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti sau, după caz, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

––––

*) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 78

La elaborarea actelor normative prevăzute de prezenta lege sau a altor acte normative în domeniu este obligatorie consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative din sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 79

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, gradele militare ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu gradele profesionale, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, după cum urmează:

A. Ofiţeri:

a) sublocotenent – subinspector;

b) locotenent – inspector;

c) căpitan – inspector principal;

d) maior – subinspector şef;

e) locotenent colonel – inspector şef;

f) colonel – inspector şef principal;

g) general de brigadă – inspector general;

h) general maior – inspector general principal;

i) general locotenent – inspector general şef.

B. Agenţi:

a) maistru militar cls. a IV-a – agent;

şi sergent major

b) maistru militar cls. a III-a – agent principal;

şi plutonier

c) maistru militar cls. a II-a – agent şef adjunct;

şi plutonier major

d) maistru militar cls. I – agent şef;

şi plutonier adjutant

e) maistru militar principal – agent şef principal.

şi plutonier adjutant şef

(2) Personalul militar care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, are o vechime în grad egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 27 va fi avansat în gradul profesional următor celui echivalent dacă funcţia pe care este încadrat, în statul de organizare şi funcţionare, este prevăzută cu gradul profesional superior celui pe care îl are, a fost apreciat cu calificativul „foarte bun” sau „excepţional” şi nu a fost judecat în consiliul de onoare sau în consiliul de judecată. Pentru acordarea gradului profesional de inspector general este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.

(3) Cadrele militare preluate prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia se trec în rezervă, în condiţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi se numesc funcţionari publici cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare.

(4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, care are atribuţii similare cu personalul prevăzut la alin. (3) şi îndeplineşte condiţiile prezentei legi va dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare.

(5) Personalul numit în funcţii publice va depune jurământul de credinţă, potrivit art. 19 alin. (1).

ART. 80

(1) Personalul preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia va fi numit în funcţii echivalente celor deţinute anterior.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) numit în funcţii publice, care nu îndeplineşte condiţiile minime de studii prevăzute la art. 9 alin. (1), beneficiază de un termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru definitivarea studiilor. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani, funcţionarii publici cu statut special nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de penitenciare vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenţilor de penitenciare le vor înceta raporturile de serviciu.

ART. 81

(1) Prevederile prezentei legi se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

(2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Detaşarea se realizează pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detaşării. În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale.

(3) Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul sistemului administraţiei penitenciare. Detaşarea se realizează pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detaşării. În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale.

ART. 82

(1) Cadrele militare trecute în rezervă, potrivit art. 79 alin. (3), pot solicita înscrierea la pensia militară de stat, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au o vechime în muncă de minimum 20 de ani, din care cel puţin 10 ani în calitate de cadru militar;

b) au vârsta de cel puţin 45 de ani.

(2) La încetarea activităţii, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la recalcularea pensiei, în condiţiile legii.

(3) Stabilirea şi plata pensiei militare de stat se fac de către organele specializate, potrivit legii.

(4) Cadrele militare pensionate potrivit alin. (1) beneficiază de ajutorul care se acordă potrivit dispoziţiilor legale aplicabile cadrelor militare din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, la pensionarea acestora.

ART. 83

(1) Evidenţa ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(2) Funcţionarul public cu statut special este obligat ca, în termen de 15 zile de la data încetării raportului de serviciu, să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea „penitenciare”, în raport de gradul militar echivalent gradului profesional avut la data încetării raporturilor de serviciu.

(3) Funcţionarii publici cu statut special luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti va iniţia procedura încheierii unui protocol cu Ministerul Apărării Naţionale în scopul înfiinţării grupei de evidenţă „sistemul administraţiei penitenciare”, specialitatea „penitenciare” pentru ofiţerii şi agenţii de penitenciare trecuţi în rezervă cu grade militare echivalente. Clasele de evidenţă în rezervă se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. 84

Se proclamă ziua de 29 iunie „Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare”.

ART. 85

Condiţiile privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special se stabilesc prin lege specială*).

––––

*) A se vedea Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 14 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

ART. 86

(1) Până la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rămân aplicabile, în continuare, dispoziţiile legale referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) Dispoziţiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare, stabilite prin Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile în continuare şi funcţionarilor publici cu statut special.

ART. 87

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum şi de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

ART. 88

(1) Clerului din sistemul administraţiei penitenciare îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar.

(2) Clerul din sistemul administraţiei penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale ofiţerilor corespunzătoare gradelor militare prevăzute de Legea nr. 195/2000, drepturile salariale şi pensionarea fiind similare cu cele ale funcţionarilor publici cu statut special.

ART. 89

Dispoziţiile prezentei legi se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii.

ART. 90

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor**).

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Administraţia Naţională a Penitenciarelor va elabora Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare***), care se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

(3) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt îndeplinite de Direcţia Generală a Penitenciarelor.

(4) Referirile la „Direcţia Generală a Penitenciarelor” cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu „Administraţia Naţională a Penitenciarelor”.

(5) Referirile la grade profesionale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu cele prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta lege.

––––

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.

***) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004.

ART. 91

Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 293/2004 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:

– art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2006:

„ART. II

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, gradele profesionale ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu menţinerea drepturilor şi a vechimii în grade câştigate anterior, după cum urmează:

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:

a) inspector general de penitenciare – inspector general şef, inspector general principal şi inspector general;

b) inspector şef principal de penitenciare – inspector şef principal;

c) inspector şef de penitenciare – inspector şef;

d) subinspector şef de penitenciare – subinspector şef;

e) inspector principal de penitenciare – inspector principal;

f) inspector de penitenciare – inspector;

g) subinspector de penitenciare – subinspector.

B. Corpul agenţilor de penitenciare:

a) agent şef principal de penitenciare – agent şef principal;

b) agent şef de penitenciare – agent şef;

c) agent şef adjunct de penitenciare – agent şef adjunct;

d) agent principal de penitenciare – agent principal;

e) agent de penitenciare – agent.

ART. III

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţie contrară se abrogă.”

– art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008:

„ART. II

La data intrării în vigoare a prevederilor art. 38 alin. (1) – (4)****) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, funcţionarii publici cu statut special care beneficiau de compensarea lunară a chiriei îşi păstrează acest drept până la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. După expirarea acestui termen, acordarea compensaţiei lunare a chiriei se va face potrivit prevederilor art. 38 alin. (3)****) din aceeaşi lege.

––––

****) Art. 38 a devenit în forma republicată art. 40, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 170/2009.

ART. III

Ofiţerii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă erau numiţi în funcţii prevăzute cu mai mult de trei grade profesionale decât cele pe care le aveau îşi păstrează drepturile dobândite până la numirea într-o altă funcţie.”

– art. II, III şi IV din Legea nr. 170/2009:

„ART. II

(1) Personalul contractual din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, aflat în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi, care are atribuţii similare cu funcţionarii publici cu statut special şi îndeplineşte condiţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, poate dobândi, la cerere, în urma unei examinări, calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, posturile transformându-se în mod corespunzător. Cererea se poate formula în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Criteriile pentru dobândirea calităţii de funcţionar public cu statut special se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

ART. III

La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul contractual care în prezent ocupă o funcţie de conducere rămâne în continuare în funcţie.

ART. IV

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, se abrogă.”

–––––

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)